Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          NÖBETÇİ ASLİYE MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

İHTİYATİ HACİZ

İSTEYEN ALACAKLI :

VEKİLİ :

BORÇLU :

KONU : 33.800,00 TL değerindeki alacağımız için İhtiyati Haciz
İstemidir.

AÇIKLAMALAR :

1-)Borçlunun müvekkilime vermiş olduğu 25 Kasım 2014 basım tarihli ……,
keşide yeri İskenderun olan 35.000,00 TL değerindeki çekin başvurulan
bankalarda herhangi bir karşılığı bulunmamaktadır. Buna ilişkin olarak
çekin yasal garanti kapsamında sorumluluğu bulunan Türkiye Halk
Bankası’na başvurulmuş olup, 1.200,00 TL’si tahsil edilmiştir. Geriye
kalan 33.800,00 TL bakiye borca ilişkin herhangi bir ödeme yapılmamakla
birlikte, borçlu tüm ısrarımıza rağmen borcunu ödememekte direnmektedir.
Müvekkil tarafından yapılmış olan araştırmalar sonucunda borçlunun son
zamanlarda borçlanmaları arttığı ve mal kaçırma girişiminde bulunduğu
belirlenmiştir.

2-)Yukarıda açıklanan nedenlerle ve rehinle de teminat altına alınmamış
olan 33.800,00 TL olan alacağımız için yasanın aradığı şartlar
gerçekleşmiştir. Bu nedenle Sayın Mahkemenizden İHTİYATİ HACİZ isteme
zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : İİK, TTK ve İlgili mevzuat.

DELİLLER : …….., diğer sair tüm deliller.

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda izah edilen nedenlerden dolayı alacağımız
karşılığında borçlunun taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü
kişilerdeki hak ve alacakları üzerine ihtiyati haciz konulmasına,
yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin borçluya yükletilmesine
karar verilmesini vekâleten arz ve talep ederim.27.07.2015

Alacaklı Vekili

- Onaylı Vekaletname Sureti

- 5892659 nolu Çek fotokopisi