Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     İSTANBUL ( ). ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İhtiyati Haciz 

Talep Eden

Alacaklı :

 

Vekili :

Borçlu :

Konu : Muaccel ………………TL alacağımızı teminen ihtiyati haciz talebimizdir.

Açıklamalar :

1- Borçlu şirket, müvekkil şirkete olan borcundan dolayı aşağıda dökümü
yazılı çekleri vermiştir:

-  …………. Şubesi'nden verilme, …………… keşide tarihli, …………….-TL .
  bedelli, …………. no’lu çek,

-  …………. Şubesi'nden verilme, …………… keşide tarihli, …………….-TL .
  bedelli, …………. no’lu çek,

-  …………. Şubesi'nden verilme, …………… keşide tarihli, …………….-TL .
  bedelli, …………. no’lu çek,

-  …………. Şubesi'nden verilme, …………… keşide tarihli, …………….-TL .
  bedelli, …………. no’lu çek,

2- Yukarıda dökümü yazılan çekler ilgili bankalara ibraz edilmişse de
karşılıksız çıkmış olup, alacağımız hiçbir teminata bağlı bulunmadığı
gibi, borç da bugüne kadar hala ödenmemiştir.

3- Borçlu şirket hakkında takibe başlayacağımızdan ve icra takibinden
haberdar olduğu takdirde mallarını kaçırmasından endişe ettiğimizden
buna mani olmak için mahkemenizden borçlu şirketin menkul ve gayrimenkul
mallarıyla 3. şahıslardaki hak ve alacaklarının İHTİYATEN HACZİNE karar
verilmesini istemek zarureti hasıl olmuştur.

Hukuki Sebepler : İİK 257. mad. vs. mevzuat.

Hukuki Deliller : İbraz ettiğimiz 4 adet çek aslı.

Netice-i Talep : Yukarıda kısaca arz edilen sebeplerle talebimizin
kabulü ile;

a) Borçlu şirketin menkul ve gayrimenkul malları ile 3. şahıslardaki hak
ve alacaklarının ihtiyaten haczine,

b) Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı yana tahmiline karar
verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

 İhtiyati Haciz Talep Eden Vekili

EK : 1- Vekaletname ve yetki belgesi

2- 4 adet çek sureti (Aslı Mahkeme kalemine teslim edilecektir.)