Giriş yap
Kayıt ol

        XXXXXX NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE,

İHTİYATİ HACİZ

İSTEYEN	 		: XXXXXXX

VEKİLİ			: Av. XXXX

 

DAVALILAR 		: 1- XXXXX 

 				  ADRES

				 

KONUSU			: İhtiyati haciz isteminden ibarettir.

DAVA DEĞERİ		: XXXXXXX TL

AÇIKLAMALAR		:

				Ekte sunulan hesap kat ihtarnamesinden anlaşılacağı üzere
müvekkil bankanın borçludan XXXXX TL muaccel kredi alacağı
bulunmakla birlikte borçlu tarafından da bugüne kadar ödeme
yapılmamıştır. 

 				Kredi kartı alacağımızın tamamı teminat altına
alınamamıştır.				 	Borçlu ikametgâhını değiştirme ve
mallarını kaçırma hazırlığı içindedir. Borçlunun mal kaçırma
hazırlığı içinde olması nedeni ile alacağımızı tahsil edememe
endişesi içersindeyiz. Mahkemenizin takdir edeceği teminatı da
yatırmaya hazırız.		

				Bu nedenlerle davalının, XXXXX TL muaccel alacak kadar menkul ve
gayrimenkul malları ile üçüncü kişiler üzerindeki hak ve
alacakları üzerine ihtiyati haciz konulmasını istemek zarureti
doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER	: İİK, TTK, BK ve ilgili mevzuat

x

ê

‚

Ž

š

œ

®

À

ü



 

B

n

ä

ê

%di kart sözleşmesi, hesap kat ihtarnamesi ile sair deliller…

SONUÇ VE İSTEM		:Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

 				 1-XXXXX teminat altına alınamayan XXXXXX TL’lik borcu için
menkul ve gayrimenkul malları ile bankalarda ve 3 şahıslarda bulunan
her türlü hak ve alacakları ile istihkakları üzerine ihtiyati haciz
konulmasına,

 				2-Yargılama giderleri ile avukatlık ücretlerinin davalı
üzerine bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep
ederim. 20.12.2012

 										 Davacı Vekili

Eki : 1- İhtarname			      	  	  		  Av. XXXXXXXXXX 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78