Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     İHTARNAME

İHTAR EDEN :

VEKİLİ :

İHTAR EDİLEN :

KONUSU : Kiralanan dairenin boşaltılması ve teslimi istemidir.

AÇIKLAMALAR :

1. Müvekkilim ve ev sahibiniz xxxx’in kızı yyy, xxx tarihinde
  nikâhlanarak evlenmiş ve müvekkilimin kızı için kiracısı olduğunuz
  evi konut olarak kullanma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle,
  müvekkilim kira sözleşmesini tekrar yenilememeye ve söz konusu evi
  kızına tahsis etmeye karar vermek zorunda kalmıştır. (Türk Borçlar
  Kanunu md. 350/1)

2. Kiracısı olduğunuz evi, en geç kira sözleşme dönem sonu olan
  02.10.2015 tarihinde tahliye ederek, boş ve sağlam halde müvekkilime
  teslim etmenizi, aksi halde yasal yollara başvuracağımızı, avukatlık
  ve mahkeme masraflarına ilaveten geç tahliye nedeni ile meydana
  gelecek diğer zararların da tarafınıza yükleneceğini ihtar ederiz.

 SAYIN NOTER;

 Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde
 saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve
 muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini
 saygı ile arz ederim. …/xx/2015

                                                                                                           İhtar
 Eden

 Avukat xxx