Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ... ... NOTERLİĞİ’NE

İHTARNAME

İHTAR EDEN 			:

TC KİMLİK NUMARASI  	:  

ADRES				: 

VEKİLİ 				:

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES				: 

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

KARŞI TARAF 			: 

ADRES				:

KONU				: .... ... Noterliği’nden düzenlenen ...../...../..... gün
ve ......... yevmiye numaralı ihtarnameye cevabımıza ilişkindir.

AÇIKLAMALAR	:

1-) Sayın Muhatap, …/…/…. tarihli ihtarnamede, müvekkilimizin
yazılı sözleşme ile üstlendiği, tarafınıza ait ........
........... Yapı Kooperatifindeki villa ilgili olarak güçlendirme,
iç ve dış dekorasyon işlerini gereği gibi ve zamanında
yapmadığı, işi yarım bırakarak terk ettiği iddia edilerek
sözleşmeden döneceğinizi belirtmiş bulunmaktasınız. Aşağıda
açıklayacağımız nedenlerle ihtarname içeriğinde geçen
iddiaların tümünü reddediyoruz.

2-) Dayanak sözleşmede ödeme planı düzenlenmiş; ödemelerdeki
aksaklıkların yapım süresini uzatacağı ve aylık % .... fark
ödeneceği kararlaştırılmıştır. Yapılan ödemelerin tarihleri de
belirtilmek suretiyle sözleşme arkasına taraflarca şerh ve paraf
edilmiştir. Ödemelerinizi sözleşmeye uygun ve zamanında
yapmadığınız bu yazılı belge ile sabit olduğu apaçık
ortadadır. Söz konusu sözleşme karşılıklı iki tarafa borç
yükleyen nitelikte olup kendi edimini yerine getirmeyen tarafın,
karşı taraftan edimini yerine getirmesini talep etmesi hukuka uygun
değildir.

3-) Yine ihtarnamede, proje hazırlanıp onay alınmadığı ileri
sürülmektedir. Bu konu dayanak sözleşmede düzenlenmiş olup aynen
“projeler karşılıklı tasdik edilecek ve gereken değişiklikler
karşılıklı mutabık kalındıktan sonra değiştirilecektir”
şeklinde düzenlenmiştir. Buna göre yapılacak işler
projelendirilmiş, mutabık kalınmış, taslaklar imzalanmak suretiyle
onay alınmıştır. Dolayısıyla bu yöndeki iddialarınız da
gerçeği yansıtmamaktadır.

4-) Öte yandan belirttiğiniz üzere proje aykırılık
iddialarınızın da hukuki dayanağı yoktur. Çünkü müvekkil
tarafınızca kendisine verilen talimatlar doğrultusunda iş yapan
konumundadır. Teknik sorumluluğu üstlenmemiştir. Taslak projeler
üzerindeki imzalarınız ile de bu husus sabittir. Zaten sözleşme
hükmünden de anlaşılacağı üzere müvekkil üzerinde anlaşmaya
vardığınız işleri ve değişiklikleri yapmıştır.

 

Yapılan imalat bedelleri konusunda ise; bedeller hesaplanırken bu
ilave işler ile birlikte yapılanların tümü değerlendirmeye
alınmalıdır. Buna göre müvekkil alacaklı durumunda olup bu hakkı
tüm zarar-ziyan hakları ile birlikte saklı tutulmaktadır.

6-) İddia ettiğiniz bir diğer hususta, müvekkilimizin bir süre
önce işi bıraktığı ve inşaat mahallini terk ettiğine
ilişkindir. Gerçekte bu hususta kooperatif de devreye sokulmak
suretiyle müvekkilimizin çalışmaları tarafınızca engellenmiştir.
Tespit ve ihtarname girişimleriniz de bunu doğrulmaktadır.
Sözleşmenin imzasından ve işin yapımına başlanmasından bir
müddet sonra ödemeler ve toptan bedelin çok yüksek olduğunu,
düşürülmesini gerektiğini veya işi alıp başka firmaya vermek
istediğinizi, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceğinizi, zaman zaman
müvekkile ileterek tartışma açtığınız hususu da gerektiğinde
ispatlanacaktır.

7) Sayın Muhatap işbu ihtarnamenin tebliğ tarihinden itibaren …
gün içinde müvekkilimizin sözleşmede yazılı bulunan adresinde
veya büro adresimizde yapılacak toplantıda hazır bulunmanızı,
yaptığınız ödemelerin karşılamadığı miktarı müvekkile nakden
ödenmenizi, uyuşmazlığın bu şekilde sulh yoluyla bitirilmesinin
her iki taraf yararına olduğunu, aksi halde talepleriniz ve
sözleşmeyi feshetmeniz hukuken haklı sayılamayacağından bu hususta
tüm yasal hakların kullanılacağını, yapılacak tüm masraflar ile
avukatlık ücretinin tarafınıza ait olacağını cevaben ihtar
ederiz. …/ …/ …

İhtar Eden Vekili

     Av.

 

               

SAYIN NOTER;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde
saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve
muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini
saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz. …/ …/ …

									İhtar Eden Vekili

								   	     Av.