Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

TARSUS

İHALENİN FESHİNİ TALEP

EDEN DAVACI :Arzu Muş. Belediye Evl. Mah.84206 sk. N.2 iç kapı N.05

TC Kimlik No:34312711484 Çukurova/ADANA

VEKİLİ :Ertuğrul Kıvanç Koç. Tepebağ mah. İnönü Cad. 27044 sk. Özyiğit

İşhn. K.1 N.1 Seyhan/ADANA

DAVALI :Ziraat Bankası A.Ş Tarsus Şubesi. Mersin Cad. Tarsus/ADANA

VEKİLİ :Av. Tuğgen Gökayaz. Turhan Cemal Beriker Bulv. Ticaret Merkezi.
N.21

K.10 D.56 Seyhan/ADANA

KONU :İhalenin feshi talebimiz hk.

AÇIKLAMALAR :1,Müvekkilimin maliki olduğu Mersin İli, Tarsus İlçesi,
Baltalı Köyü içi mevkii, 71 nolu parseli tapuya kayıtlı 680,00 m2,
avlulu kargir ev vasıflı taşınmazı vardır.

2,Müvekkil, alacaklıdan ihtiyacı gereği 2009 yılında kredi çekerek
yukarıdaki parsel numaralı taşınmazını krediye karşılık ipotek
ettirmiştir. Daha önceleri de satış taleplerinde bulunan alacaklı Banka,
satışı iptal ettirilmesi sebebiyle satış gerçekleşmemiştir.

3,Müvekkil kredi borcunu karşılayamayınca Tarsus 1,İcra Dairesi’nin
2014/2534 E. Sayılı ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip
dosyasındaki borcundan dolayı satış ilan edilmiş ve satış için gün
alınmıştır. Ancak satış ilanının içeriğinde bulunan eksik bilgiler ve
alıcıları yanıltacağı husus ile satışın iptalini talep etmekteyiz. Şöyle
ki;

4,Taşınmazın tapu kayıtları incelendiği takdirde, taşınmazın 3083 sayılı
kanunun 13. Maddesi gereğince kısıtlıdır. Yani; ilgili taşınmaz,
‘’Uygulama alanlarında Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazetede yayımı
tarihinden itibaren, kamulaştırma, toplulaştırma, arazi değiştirilmesi
ve dağıtım işlemlerinin tamamlanması veya tapuya tescil
sonuçlandırılıncaya kadar, gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerine
ait arazinin mülkiyet ve zilyetliği devir ve temlik edilemez. Bu
araziler ipotek edilemez ve satış vaadine konu olamaz. Ancak, bu
kısıtlama süresi beş yılı aşamaz. Sulama şebekesi tamamlanıp sulamaya
geçinceye kadar da aynı işlemler yapılmaz. Bu kısıtlamada ise süre beş
yılı aşamaz. Ancak, sulama alanlarında toplulaştırma çalışmaları
kısıtlama süresi içerisinde sonuçlandırılamadığı takdirde, Tarım Reformu
Genel Müdürlüğünün teklifi ve Tarım ve Köy işleri Bakanlığının onayı ile
toplulaştırma çalışmalarının sonuçlandırılması amacıyla kısıtlama süresi
en fazla beş yıla kadar daha uzatılabilir.’’ İbaresi gereği bu taşınmaz,
ipotek edilemez ve satılamaz.

5,Satışın iptali için bir diğer iddiamız ise, bu taşınmaz bu kısıtlanmış
hali ile satılması gündeme gelse dahi, bunun açık arttırma ilanı
içerisinde belirtilmesi gerekmektedir. Çünkü Tarsus 1,İcra Dairesi
18,03.2015 tarihinde Mersin İl Gıda Tarım Hayvancılık Tarım Müdürlüğü’ne
yazdığı dilekçe ile taşınmazın satışına engel bir durumun olup
olmadığını sormuştur.

6, Mersin İl Gıda Tarım Hayvancılık Tarım Müdürlüğü, Tarsus 1,İcra
Dairesinin göndermiş olduğu dilekçeye cevabi yazı olarak, 25,03,2015
tarihli dilekçe ile ‘’3083 sayılı kanunun 13. Maddesinden doğan
yükümlüğün satın alan tarafından kabul edilmesi şartıyla satışa
uygundur.’’ Şartını ileri sürmüştür. Bu konunun Satış ilan veyahut satış
şartnamesinde bu ibarelerin geçmemesi başlı başına ihalenin feshi
sebebidir.

7,İhaleye hazırlık aşamasında, satış ilanına yazılması gereken
durumların yazılmaması ve bu durumda alıcıları yanıltacak işlemler
yapılması ihalenin feshi sebebi olduğu için bu davayı açma zarureti
doğmuştur.

YASAL NEDENLER :İİK. Ve İlgili Mevzuat

KANITLAR :Tarsus 1,İcra Dairesi’nin 2014/2534 E. Sayılı dosyası,

İSTEM SONUCU :Yukarıda arz edilen nedenlerle,

1,Öncelikle ihalenin feshini,

2,Satışın iptalini,

3,Mahkeme masrafları ve avukatlık ücretini karşı tarafa yükletilmesine
karar verilmesini saygıyla bilvekale arz ve talep ederim. 03,04,2015

Davacı Arzu Muş vekili

Av. Ertuğrul Kıvanç Koç

EKİ :

1,Vekaletname sureti.

2,Yetki belgesi.