Giriş yap
Kayıt ol

        YARGITAY İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE

gönderilmek üzere,

ANTALYA İCRA HUKUK MAHKEMESİ'NE

TEMYİZ EDEN DAVACI     :

VEKİLİ            	     :

DAVALI                 :

KONU             		:Mahkemesince red kararı verilen
davamızın temyizi    talebidir.

AÇIKLAMALAR       	: Müvekkilim Antalya 14. İcra
Müdürlüğünün 2011/1148 E. Sayılı dosyası ile davalıya karşı
borçlu durumdadır. Davalı banka ile müvekkilim arasında kredi
sözleşmesi imzalanmış ve işbu sözleşmeye teminat olarak da icra
dosyamızın diğer borçlusunun maliki bulunduğu taşınmaz davalı
banka lehine ipotek ettirilmiştir. İpotekli taşınmaz
davalı/alacaklı banka tarafından 15/01/2012 tarihinde cebri icra
yoluyla ihale edilmiştir. Yapılan bu ihale ve ipoteğin paraya
çevrilmesi yoluyla yapılan icra takibinin satış aşamaları hukuken
geçersizdir. Yerel mahkeme yeterli inceleme yapmadan davanın reddine
karar vermiştir. Kötüniyetli olmamamıza rağmen de % 10 para
cezasına haksız şekilde hükmetmiştir.

à

 Bu durum da başlı başına bir ihalenin feshi nedenidir.

Borçlu ile yapılan kredi sözleşmesi tüketici kredisidir. Tüketici
Kanunu hükümlerine tabidir. Bu nedenle TÜKETİCİ KREDİSİ İLE
TEMİNAT OLARAK ALINAN İPOTEKLİ TAŞINMAZIN SATIŞI KATMA DEĞER
VERGİSİ KANUNU VE TÜKETİCİ KANUNU’NA GÖRE KDV’DEN MUAFTIR. %1
ya da %18 lik oranlar metrekare hesabına bakmadan bu satışta
uygulanamaz. Kanuna açıkça aykırıdır. İşbu taşınmazın
satışı ise % 1 KDV oranından yapılmıştır. Taşınmaz ilanında
ihalenin açıkça KDV den muaf olduğunun bildirilmemesi YARGITAY
açısından bozma nedenidir. 

Örnek kararlar mevcuttur. Antalya 2. İcra Hukuk Mahkemesi de bu yönde
2012 tarihli bir karar vermiştir. Bu nedenle satış ilanı içeriği,
satış kararı hukuka aykırıdır ve geçersizdir, ihalenin feshine
karar verilmesi gerekirken davamız reddedilmiştir.

Bununla beraber borçlu ile yapılan sözleşmede, hangi taşınmazın
teminat altına alındığının ada-parsel-pafta şeklinde açıkça
yazması gerektiği halde bu bilgiler tarafların karşılıklı
imzalamış olduğu sözleşmede yazmamaktadır. Bu açıdan sözleşme
geçersizdir, geçerli bir ipotek kurulmamıştır. Bu nedenle yapılan
satış da geçersiz sayılmalıdır.

 

				Usuli açıdan ise yerel mahkeme tarafıma cevap dilekçesini
tebliğ etmemiştir.Duruşmada da tarafıma cevap dilekçesinden bir
suret verilmemiştir.06/02/2013 tarihinde yalnızca tensip zaptı ve
duruşma günü tebliğ edilmiştir.

SOUÇ VE TALEP     : Yukarıda açıklanan nedenlerle yerel
mahkemenin “davanın reddi ve %10 para cezası” kararının
bozulmasına hükmedilmesini dilerim. 25/02/2013

									

					          


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78