Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          … … İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İHALENİN FESHİNİ

İSTEYEN(ŞİKAYETÇİ) :

VEKİLİ :

KARŞI TARAF : 1) Alıcı

  2) Borçlu

KONUSU : İhalenin Feshi istemimizden ibarettir.

İCRA DOSYASI : …/…

AÇIKLAMALARIMIZ :

1-) Borçlu aleyhine yapılan icra takibi sonucunda borçluya ait taşınmaz,
satış talebimiz sonucu yukarıda ismi belirtilen alıcı üçüncü kişiye …/
…/ … tarihinde yapılan ikinci ihaleyle ... TL bedelle ihale edilmiştir.

2-) Taşınmaz ilk ihalede … TL bedelle alıcı … …’ye ihale edilmiş fakat
alıcının tellaliye ve damga resmini süresinde yatırmaması üzerine
kendisinden sonra en yüksek teklif veren dava dışı … …’ye teklif
edilmiş, bu şahsın teklifi reddetmesi nedeniyle taşınmaz yeniden satışa
çıkarılmıştır. Alıcı … … ikinci ihalede ilk ihaledekinden çok daha düşük
bir bedel teklif ederek taşınmazı … TL değerle satın almıştır. Alıcının
her iki ihalede yaptığı teklifler arasındaki fark ihalenin geçerliliğine
etkili esaslı bir unsurdur.

3-) Alıcının ilk ihalede daha fazla pey sürüp taşınmazın kendisine ihale
edilmesine rağmen, bu defa daha az değerde talip olması iyi niyet
kuralları ile bağdaşmayıp tek başına fesih nedeni oluşturur.
Açıkladığımız bu nedenlerle taşınmazın satımına ilişkin sözkonusu
ihalenin feshini sağlamak amacıyla mahkemenize başvurma zorunluluğu
doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 2004 S. K. m. 134, 818 S. K. m. 226 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : İcra dosyası ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle usulsüz olan ihalenin
feshine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya
yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep
ederiz. …/…/…

Şikayetçi Vekili

A