Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     EK-1

İHALE ONAY BELGESİ

İHALEYİ YAPAN İDARENİN ADI

	BELGE TARİH VE SAYISI

	[ihale yetkilisinin unvanı] MAKAMINA

İHALE İLE İLGİLİ BİLGİLER [Ön İlan Aşaması]	İHALE İLE
İLGİLİ BİLGİLER

İşin Adı

İşin Adı

	İşin Türü ve Tahmini Miktarı (Fiziki) veya kapsamı

İşin Türü ve Miktarı (Fiziki) veya kapsamı

	Yapı Tekniği

Yapı Tekniği

	İşin Yapılacağı Yer

İşin Yapılacağı Yer

	Yaklaşık Maliyet

Yaklaşık Maliyet

	Kullanılabilir Ödenek Tutarı

Kullanılabilir Ödenek Tutarı

	Yatırım Proje Numarası

Yatırım Proje Numarası

	Bütçe Tertibi (varsa)

Bütçe Tertibi (varsa)

	İhale Usulü ve İhale İlanının Yılın Hangi Çeyreğinde
Yayımlanacağı

Avans Verilecekse Şartları	İhale Usulü	İlanın Şekli ve Adedi	Doküman Satış Bedeli	Fiyat Farkı Ödenecekse Dayanağı 

Bakanlar Kurulu Kararı

	ONAY	Teklif ve Sözleşme Türü

	Yukarıda belirtilen işin yaptırılması için ön ilana
çıkılması hususunu onaylarınıza arz ederim.

..../..../....

Adı SOYADI

Unvanı

İmzası

	Uygundur

..../..../....

İhale Yetkilisi

Adı SOYADI

Unvanı

İmzası	İHALE İLE İLGİLİ DİĞER AÇIKLAMALARONAYYukarıda belirtilen işin yaptırılması için ihaleye çıkılması
hususunu onaylarınıza arz ederim.

..../..../....

Adı SOYADI

Unvanı

İmzası	Uygundur

..../..../....

İhale Yetkilisi

Adı SOYADI

Unvanı

İmzası

EK: Yaklaşık maliyet icmal tablosu

Not: Teklif birim fiyat üzerinden teklif alınması öngörülen
ihalelerde, “Teklif Türünün Belirlenmesine İlişkin Form (Standart
Form - KİK001.2/Y)” eklenecektir.

YAKLAŞIK MALİYET İCMAL TABLOSU

YAPIM İŞİNİN ADI :
........................................................................
................................

SIRA NO	İŞ KISIMLARI 	TUTAR (TL)

1	……….

	2	……….

	3	……….

	4	............

	5	...........

	6	...........

	…	...........

	…	...........

	n	...........

	Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

	TOPLAM (KDV hariç)

	

DÜZENLEYENLER

Adı Soyadı

Görevi

İmzası	Adı Soyadı

Görevi

   İmzası	Adı Soyadı

Görevi

İmzası	………..

………..

………..Uygundur

_._/_._/_._._._

Adı SOYADI

Unvanı

                            İmzası

Eki: İş kısımlarına ait yaklaşık maliyet hesap cetvelleri

Teklif Türünün Belirlenmesine İlişkin Form1

İŞİN ADI:	İhaleyi yapan idarenin adı:	İhale Usulü:	İhale konusu işe ait proje türü:	Ön Proje 	Kesin Proje 	Uygulama Projesi 

GEREKÇE : 

          Birim fiyat üzerinden teklif alınması
öngörülen durumlarda, gerekçeleri burada belirtilecektir.

                                    
                       İhale Yetkilisi

                                    
                       Adı SOYADI

                                    
                       Unvanı

							                   İmzası

__________________________

1 Bu form, teklif birim fiyat üzerinden teklif alınması öngörülen
ihalelerde düzenlenecektir.

İHALE İLANI

[idarenin adı]

[işin adı] yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası	:

1 - İdarenin

	a) Adresi	:

b) Telefon ve faks numarası	:

c) Elektronik posta adresi 	:

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)	:

2 - İhale konusu yapım işinin

	a) Niteliği, türü ve miktarı	:

b) Yapılacağı yer	:

c) İşe başlama tarihi	: Sözleşmenin imzalandığı tarihinden
itibaren …….. gün içinde yer teslimi yapılarak işe
başlanacaktır.

ç) İşin süresi	: Yer tesliminden itibaren ………. takvim
günüdür

3 - İhalenin

	a) Yapılacağı yer	:

b) Tarihi ve saati	:

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile
yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.…………………………………………………………
…………………………………………………………….
…

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin
taşıması gereken kriterler:

4.2.1...................................................................
........................................................................
...............................................

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin
taşıması gereken kriterler:

4.3.1...................................................................
........................................................................
...............................................

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe
denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 

4.4.1…………………………………………………………
………………………………………………………………
..

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif [sadece fiyat esasına
göre/ fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate
alınarak] belirlenecektir.

6 - [ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. /İhale yerli
ve yabancı tüm isteklilere açıktır./İhale yerli ve yabancı tüm 
isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen
esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine % …. oranında fiyat
avantajı uygulanacaktır.]

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve … [İhale
doküman bedeli yazılacaktır.] Türk Lirası karşılığı [aynı
adresten/........................... adresinden] satın alınabilir. 1

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar … [Tekliflerin
sunulacağı yer yazılacaktır.] adresine elden teslim edilebileceği
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, [Anahtar teslimi götürü bedel
üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan
istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır./
Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale
yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır./ İstekliler
tekliflerini ihale dokümanında belirtilen iş kısımları için
anahtar teslimi götürü bedel üzerinden, iş kalemleri için ise
teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir İhale sonucu üzerine ihale
yapılan istekliyle karma sözleşme imzalanacaktır. ]

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak
üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden
itibaren en az ......... takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif [verilebilir./verilemez.]

1 İdare ihale dokümanının posta yoluyla satılmasını alınmasını
öngörmesi durumunda aşağıdaki metni maddeye ekleyecektir.: 

“İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması
mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta
masrafı dahil ……[İhale doküman bedeli ve posta masrafının
toplam tutarı yazılacaktır. İdareler tarafından yurt içi ve yurt
dışı posta ücretleri konusunda farklı belirlemeler yapılması
durumunda yurt içi ve yurt dışı için iki farklı tutar
yazılabilecektir. ] Türk Lirası doküman bedelini …[Banka ismi ile
hesap numarası yazılacaktır.] yatırmak zorundadır. Posta yoluyla
ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline
ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin
de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer
alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en
az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş
günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale
dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın
ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi
olarak kabul edilecektir.”



ÖN YETERLİK İLANI

[İdarenin adı]

[işin adı] yapım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 20 nci
maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale
edilecektir.[Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit
edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir./ Ön
yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilenler
arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre
sıralanarak listeye alınan …… aday teklif vermeye davet
edilecektir. ] İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır:

İhale kayıt numarası	:

1 - İdarenin

	a) Adresi	:

b) Telefon ve faks numarası	:

c) Elektronik posta adresi	:

ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülebileceği internet
adresi (varsa)

	2 - Ön yeterlik konusu yapım işinin

	a) Niteliği, türü ve miktarı	:

b) Yapılacağı yer	:

c) İşe başlama tarihi	: Sözleşmenin imzalandığı tarihinden
itibaren …….. gün içinde yer teslimi yapılarak işe
başlanacaktır.

ç) İşin süresi	: Yer tesliminden itibaren ………. takvim
günüdür

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin

	a) Yapılacağı yer	:

b) Tarihi ve saati	:

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve
istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen
belgeler:

4.1.1.…………………………………………………………
…………………………………………………………….
…

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin
taşıması gereken kriterler:

4.2.1.
........................................................................
........................................................................
........................................

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin
taşıması gereken kriterler:

4.3.1.
........................................................................
........................................................................
........................................

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe
denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 

4.4.1…………………………………………………………
………………………………………………………………
..

5 - [ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. /İhale yerli
ve yabancı tüm isteklilere açıktır./İhale yerli ve yabancı tüm 
isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen
esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine % …. oranında fiyat
avantajı uygulanacaktır.]

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve …
[Ön yeterlik doküman bedeli yazılacaktır.] Türk Lirası
karşılığı [aynı adresten/........................... adresinden]
satın alınabilir. 1

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını
satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve
saatine kadar… [yeterlik başvurusunun sunulacağı yer
yazılacaktır.] adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif [verilebilir./verilemez.]

1 İdare ihale dokümanının posta yoluyla satılmasını öngörmesi
durumunda aşağıdaki metni maddeye ekleyecektir.: 

“Ön yeterlik dokümanının posta yoluyla da satın alınması
mümkündür. Posta yoluyla ön yeterlik dokümanını satın almak
isteyenler, posta masrafı dahil ……[Ön yeterlik doküman bedeli ve
posta masrafının toplam tutarı yazılacaktır. İdareler tarafından
yurt içi ve yurt dışı posta ücretleri konusunda farklı
belirlemeler yapılması durumunda yurt içi ve yurt dışı için iki
farklı tutar yazılabilecektir. ] Türk Lirası doküman bedelini
…[Banka ismi ile hesap numarası yazılacaktır.] yatırmak
zorundadır. Posta yoluyla ön yeterlik dokümanı satın almak
isteyenler, ön yeterlik doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile
ön yeterlik dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği 
ön yeterlik dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks
numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş
gün önce göndermek zorundadır. Ön yeterlik dokümanı iki iş
günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ön
yeterlik dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın
ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi
olarak kabul edilecektir.”

      



İHALE İLANI

[idarenin adı]

[işin adı] yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci
maddesinin [ (a)/d)/((e) ] bendine göre pazarlık usulü ile ihale
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır:

İhale kayıt numarası	:

1 - İdarenin

	a) Adresi	:

b) Telefon ve faks numarası	:

c) Elektronik posta adresi 	:

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)	:

2 - İhale konusu yapım işinin

	a) Niteliği, türü ve miktarı	:

b) Yapılacağı yer	:

c) İşe başlama tarihi	: Sözleşmenin imzalandığı tarihinden
itibaren …….. gün içinde yer teslimi yapılarak işe
başlanacaktır.

ç) İşin süresi	: Yer tesliminden itibaren ………. takvim
günüdür

3 - Yeterlik değerlendirmesinin

	a) Yapılacağı yer	:

b) Tarihi ve saati	:

4 - Yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen
belgeler ile eterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen
belgeler:

4.1.1.…………………………………………………………
………………………………………………………………
..

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin
taşıması gereken kriterler:

4.2.1...................................................................
........................................................................
................................................

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin
taşıması gereken kriterler:

4.3.1...................................................................
........................................................................
................................................

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe
denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 

4.4.1…………………………………………………………
………………………………………………………………
...

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif [sadece fiyat esasına
göre/ fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate
alınarak] belirlenecektir.

6 - [ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. /İhale yerli
ve yabancı tüm isteklilere açıktır./İhale yerli ve yabancı tüm 
isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen
esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine % …. oranında fiyat
avantajı uygulanacaktır.]

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve ...[ihale
doküman bedeli yazılacaktır.] Türk Lirası karşılığı [aynı
adresten/........................... adresinden]satın alınabilir.1 

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunludur.

8 - Başvurular ihale tarih ve saatine kadar …[Başvuruların
sunulacağı yer yazılacaktır.] adresine elden teslim edilebileceği
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, [Anahtar teslimi götürü bedel
üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan
istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır./
Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale
yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır./ İstekliler
tekliflerini ihale dokümanında belirtilen iş kısımları için
anahtar teslimi götürü bedel üzerinden, iş kalemleri için ise
teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir İhale sonucu üzerine ihale
yapılan istekliyle karma sözleşme imzalanacaktır..]

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden
itibaren en az ......... takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyum olarak başvuruda [bulunulabilir./bulunulamaz.]

1 İdare ihale dokümanının posta yoluyla satılmasını öngörmesi
durumunda aşağıdaki metni maddeye ekleyecektir.: 

“İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması
mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta
masrafı dahil ……[İhale doküman bedeli ve posta masrafının
toplam tutarı yazılacaktır. İdareler tarafından yurt içi ve yurt
dışı posta ücretleri konusunda farklı belirlemeler yapılması
durumunda yurt içi ve yurt dışı için iki farklı tutar
yazılabilecektir. ] Türk Lirası doküman bedelini …[Banka ismi ile
hesap numarası yazılacaktır.] yatırmak zorundadır. Posta yoluyla
ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline
ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin
de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer
alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en
az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş
günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale
dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın
ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi
olarak kabul edilecektir.”

İHALE İLANI

[idarenin adı]

[işin adı] yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci
maddesinin [ (b)/(c) ] bendine göre pazarlık usulü ile ihale
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır:

İhale kayıt numarası	:

1 - İdarenin

	a) Adresi	:

b) Telefon ve faks numarası	:

c) Elektronik posta adresi 	:

 ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)	:

2 - İhale konusu yapım işinin

	a) Niteliği, türü ve miktarı	:

b) Yapılacağı yer	:

c) İşe başlama tarihi	: Sözleşmenin imzalandığı tarihinden
itibaren …….. gün içinde yer teslimi yapılarak işe
başlanacaktır.

ç) İşin süresi	: Yer tesliminden itibaren ………. takvim
günüdür

3 - İhalenin

	a) Yapılacağı yer	:

b) Tarihi ve saati	:

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile
yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.…………………………………………………………
………………………………………………………………
..

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin
taşıması gereken kriterler:

4.2.1...................................................................
........................................................................
................................................

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin
taşıması gereken kriterler:

4.3.1...................................................................
........................................................................
................................................

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe
denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 

4.4.1…………………………………………………………
………………………………………………………………
...

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif [sadece fiyat esasına
göre/ fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate
alınarak] belirlenecektir.

6 - [ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. /İhale yerli
ve yabancı tüm isteklilere açıktır./İhale yerli ve yabancı tüm 
isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen
esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine % …. oranında fiyat
avantajı uygulanacaktır.]

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve … [ihale
doküman bedeli] Türk Lirası karşılığı [aynı
adresten/........................... adresinden]satın alınabilir. 1

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar … [Tekliflerin
sunulacağı yer yazılacaktır.] adresine elden teslim edilebileceği
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, [Anahtar teslimi götürü bedel
üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan
istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır./
Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale
yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır./ İstekliler
tekliflerini ihale dokümanında belirtilen iş kısımları için
anahtar teslimi götürü bedel üzerinden, iş kalemleri için ise
teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir İhale sonucu üzerine ihale
yapılan istekliyle karma sözleşme imzalanacaktır..]

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak
üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden
itibaren en az ......... takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif [verilebilir./verilemez.]

1 İdare ihale dokümanının posta yoluyla satılmasını öngörmesi
durumunda aşağıdaki metni maddeye ekleyecektir.: 

“İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması
mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta
masrafı dahil ……[İhale doküman bedeli ve posta masrafının
toplam tutarı yazılacaktır. İdareler tarafından yurt içi ve yurt
dışı posta ücretleri konusunda farklı belirlemeler yapılması
durumunda yurt içi ve yurt dışı için iki farklı tutar
yazılabilecektir. ] Türk Lirası doküman bedelini …[Banka ismi ile
hesap numarası yazılacaktır.] yatırmak zorundadır. Posta yoluyla
ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline
ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin
de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer
alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en
az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş
günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale
dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın
ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi
olarak kabul edilecektir.”



ÖN İLAN

[idarenin adı]

[işin adı] yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun [19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü/ 20 nci maddesinde belli istekliler
arasında ihale usulü] ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası	:

1 - İdarenin

	a) Adresi	:

b) Telefon ve faks numarası	:

c) Elektronik posta adresi 	:

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve tahmini alım miktarı	:

3 - İhalenin yapılacağı yer	:

4 - İhalede çerçeve anlaşma [yapılacaktır./ yapılmayacaktır.]

5 - İhale ilanı yılın [ birinci/ikinci/üçüncü/dördüncü ]
çeyreğinde yayımlanacaktır.

6 - Ön ilanın yapılmış olması idaremize ihale yapma
yükümlülüğü getirmemektedir.

DÜZELTME İLANI

[İdarenin adı]

[İşin adı] ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda
düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir.
[Başvuruların/Tekliflerin]Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında
düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir. 

İhale kayıt numarası	:

1 - İdarenin

	a) Adresi	:

b) Telefon ve faks numarası	:

c) Elektronik posta adresi 	:

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)	:

2 - Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı

	a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı 	:

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)	:

3 - Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

	:

İHALE İPTAL İLANI

[İdarenin adı]

[İşin adı]’nin ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı
maddesine göre iptal edilmiştir. 

İhale kayıt numarası	:

1 - İdarenin

	a) Adresi	:

b) Telefon ve faks numarası	:

c) Elektronik posta adresi 	:

 ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)	:

2 - İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı

	a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı (yayınlanmış ise)	:

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)	:

3 - İhale iptal tarihi 	:

4 - İptal nedeni veya nedenleri	:[idarenin anteti]

İhale kayıt numarası	:

SAYI 	:

KONU	: Doküman almaya ve teklif vermeye davet.

Bu mektup _ _ / _ _ / _ _ _ _ tarihinde [iadeli taahhütlü olarak posta
yoluyla gönderilmiştir / tarafınıza elden tebliğ edilmiştir]

	 Sayın [Davet edilenin ad ve soyadı/ ticaret unvanı], 

		[Davet edilenin adresi]

[işin adı] 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin [(b)/(c)] bendi
uyarınca ihale edilecektir. İhale dokümanı idarenin aşağıda
belirtilen adresinde görülebilir ve satın alınabilir. 

İhaleye katılmak için ihale dokümanına uygun olarak
hazırlayacağınız teklifinizi en geç _ _/_ _/_ _ _ _ tarihi saat _
_:_ _’a kadar ihale dokümanında belirtilen adrese ulaştırmanız
gerekmektedir.

	Bilgileri ve gereğini rica ederim.

Adres :[İdarenin adresi]							İdare Yetkilisi

	[idarenin telefon ve faks numaraları] 				Adı SOYADI

	[İdarenin elektronik posta adresi(varsa)]		          Görevi

				           İmza [idarenin anteti] 

İhale kayıt numarası	:

İşin adı	:

[Ön yeterlik son başvuru / ihale] tarihi :_._/_._/_._._._
………..günü, saat _._:_._

      

[İstekli olabilecek kişinin/adayın] 

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı

	Adresi 

	Faks Numarası

	Elektronik Posta Adresi(Varsa)

	Dokümanın Satın Alındığı/Gönderildiği Tarih 

	Doküman Bedelinin Tahsil Edildiğine İlişkin Belgenin Tarihi ve
No’su

	Açıklama*

	Zeyilname*

	

[işin adı] ilişkin olarak dokümanı oluşturan belgelerin aslına
uygunluğu ve belgelerin tamam olup olmadığı taraflarca kontrol
edilmiş ve tamamı aslına uygun olarak,1 [teslim edilmiştir./
iadeli taahhütlü mektup/acele posta/kargo ile gönderilmiştir.]Bu
belgenin bir nüshası da doküman alana [verilmiştir/gönderilmiştir]


[İhale/ Ön Yeterlik] dokümanı;

1)
........................................................................
.............

2)
........................................................................
.............

3)
........................................................................
.............

4)
.................................................⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮
⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮

5) ........................................................dan
oluşmaktadır.

... (Bu kısma gerektiği kadar satır eklenecektir).

( İhale ve şikayet sürecinde idare tarafından yukarıda belirtilen
elektronik posta adresine/faks numarasına bildirim yapılmasını kabul
ediyorum. 

( Elektronik posta yoluyla veya faks ile bildirim yapılmasını kabul
etmiyorum. ²

	Dokümanı Alanın Adı Soyadı	Teslim Eden İdare Yetkilisinin

[istekli olabilecek kişinin / adayın kaşesi]	Adı Soyadı

[Doküman alanın imzası]	Görevi

[Posta yoluyla gönderilmesi durumunda bu bölüm boş
bırakılacaktır]	İmza* Açıklama yapılması veya zeyilname düzenlenmesi halinde, yapılan
açıklama veya düzenlenen zeyilname istekli olabilecek kişinin
adresine gönderildiğinde bu yazının tarih ve sayısı
yazılacaktır. 



[idarenin anteti]İhale kayıt numarası

	İdarenin adı	: 

İşin adı	: 

[son başvuru/ihale] tarih ve saati	: _ _/_ _/_ _ _ _
..................... günü, saat _ _:_ _

[ön yeterlik başvurusunun / yeterlik başvurusunun

 /ihale teklif zarfının] 

verildiği/postadan alındığı tarih ve saat	

: _ _/_ _/_ _ _ _ ..................... günü, saat _ _:_ _Sıra no	: 

 

[ÖN YETERLİK BAŞVURUSU / YETERLİK BAŞVURUSU / TEKLİF ZARFI]
ALINDI BELGESİ

.[aday/isteklinin adı ve soyadı/ticaret unvanı]’na ait [ön
yeterlik başvurusu/yeterlik başvurusu/ihale teklif zarfı], yukarıda
belirtilen sıra numarası ile teslim alınmıştır.

  Teslim Alan İdare Yetkilisinin Adı SOYADI

Görevi

İmza

[idarenin anteti]İhale kayıt numarası	:

İdarenin adı 	: 

İşin adı	: 

[son başvuru/ihale] tarih ve saati	: _ _/_ _/_ _ _ _ .................
günü, saat _ _:_ _

Tutanağın düzenlendiği tarih ve saat    : _ _/_ _/_ _ _ _
................. günü, saat _ _:_ _[ÖN YETERLİK BAŞVURUSU /YETERLİK BAŞVURUSU / TEKLİF ZARFLARININ]
İHALE KOMİSYONUNCA TESLİM ALINDIĞINA DAİR TUTANAK

SIRA NO	[Adayın/İsteklinin] ADI VE SOYADI/UNVANI

1

	2

	3

	4

	5

	6

	7

	…

	…

	n

	Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.[ön yeterlik değerlendirmesinin/yeterlik değerlendirmesinin/ihalenin]
başladığı saate kadar yukarıda dökümü bulunan (................)
adet [ön yeterlik başvuru /yeterlik başvurusu/ teklif zarfı], idare
marifetiyle Komisyonumuza ulaşmıştır. [Ön yeterlik
değerlendirme/Yeterlik değerlendirme/İhale] saatine kadar saklanmış
olan [ön yeterlik başvurusu/yeterlik başvurusu/ teklif zarfları]
ekte olup _ _ / _ _ / _ _ _ _ tarihinde, saat _ _:_ _’da teslim
alınmıştır.

Teslim Eden

Teslim Alan İhale Komisyonu

İdare Yetkilisi

Başkan	Üye	Üye	Üye	Üye

Adı SOYADI

Adı SOYADI	Adı SOYADI	Adı SOYADI	Adı SOYADI	Adı SOYADI

Görevi

	Komisyondaki sıfatı	Komisyondaki sıfatı	Komisyondaki sıfatı
Komisyondaki sıfatı

İmza

İmza	İmza	İmza	İmza	İmzaEKLER	:

EK-1) ..... adet [ön yeterlik başvurusu / yeterlik başvurusu / ihale
teklif zarfı].



İhale kayıt numarası	:

İdarenin adı	: 

İşin adı	: 

[Son Başvuru / İhale] tarih ve saati	: 

[Başvurunun / Teklifin] idareye geliş tarih ve saati	: _ _/_ _/_ _ _
_ .......... günü, saat _ _:_ _

Bu tutanağın düzenlendiği tarih	: _ _/_ _/_ _ _ _ ...........
günü, saat _ _:_ _POSTADAKİ GECİKME NEDENİYLE İŞLEME KONULMAYAN [ÖN YETERLİK
BAŞVURUSUNUN / YETERLİK BAŞVURUSUNUN / TEKLİFİNİN] ALINIŞ
ZAMANINA İLİŞKİN TUTANAK

	[Adayın / isteklinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı]’na ait [ön
yeterlik başvurusu / yeterlik başvurusu / teklif zarfı] idaremize
yukarıda kaydedilen tarih ve saatte posta yoluyla ve [ön yeterlik /
ihale ilanında /davet yazısında] bildirilen [son başvuru / ihale] 
tarih ve saatinden sonra ulaşmıştır.Postayı Getiren Görevlinin

İdare Yetkilisi

Adı SOYADI

Adı SOYADI

Görevi

Görevi

İmzası

İmzası

İhale kayıt numarası	:

İdarenin adı	: 

İşin adı	: 

[Son Başvuru / İhale] tarih ve saati	: _ _/_ _/_ _ _ _
..................... günü, saat _ _:_ _

Bu tutanak, _ _/_ _/_ _ _ _ ..................... günü, saat _ _:_
_’da düzenlenmiştir.UYGUN OLMADIĞI İÇİN DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYAN [ÖN YETERLİK
BAŞVURUSU / YETERLİK BAŞVURUSU / TEKLİF ] ZARFLARINA İLİŞKİN
İHALE KOMİSYONU TUTANAĞI

SIRA NO	[isteklinin/adayın] 

ADI ve SOYADI

TİCARET UNVANI	DEĞERLENDİRMEYE ALINMAMA NEDENİ

1234567……n

Yukarıda dökümü bulunan ... (.................) adet [ön yeterlik
başvuru / yeterlik başvurusu / teklif], zarfı, yukarıda açıklanan
nedenlerden dolayı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 30 uncu
maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince uygun olmadığı
için, açılmadan değerlendirmeye alınmamıştır.

İHALE KOMİSYONUBAŞKAN	ÜYE	ÜYE	ÜYE	ÜYE

Adı SOYADI	Adı SOYADI	Adı SOYADI	Adı SOYADI	Adı SOYADI

	Komisyondaki sıfatı	Komisyondaki sıfatı	Komisyondaki sıfatı
Komisyondaki sıfatı

İmza	İmza	İmza	İmza	İmzaİhale kayıt numarası	:

İdarenin adı	: 

İşin adı	:

Tutanağın adı	: 

Tutanağın doldurulduğu tarih ve saat	: _ _/_ _/_ _ _ _
..................... günü, saat _ _:_ _ZARF AÇMA VE BELGE KONTROL TUTANAĞI 

[Adayın/İsteklinin] 

Adı ve Soyadı/

Ticaret Unvanı	BELGE 1	  BELGE 2	 BELGE 3	 BELGE 4	 BELGE 5	BELGE 6
BELGE 7	 BELGE 8	...	BELGE nBelgenin AdıAday/İstekli 1Aday/İstekli 2Aday/İstekli 3Aday/İstekli 4Aday/İstekli 5…….Aday/İstekli n

İHALE KOMİSYONU

BAŞKAN	ÜYE	ÜYE	ÜYE	ÜYE

Adı SOYADI	Adı SOYADI	Adı SOYADI	Adı SOYADI	Adı SOYADI

	Komisyondaki sıfatı	Komisyondaki sıfatı	Komisyondaki sıfatı
Komisyondaki sıfatı

İmza	İmza	İmza	İmza	İmza

İhale kayıt numarası	:

İdarenin adı	: 

İşin adı	: 

Tutanağın doldurulduğu tarih ve saat	: _ _/_ _/_ _ _ _
..................... günü, saat _ _:_ _UYGUN OLMAYAN BELGELERİN UYGUN SAYILMAMA GEREKÇELERİNE İLİŞKİN
TUTANAK 

ADAY/İSTEKLİ	BELGE	UYGUN SAYILMAMA GEREKÇESİ

* Bir adayın / İsteklinin birden çok belgesinin uygun sayılmaması
durumunda “BELGE” sütununda her bir belge için bir satır
kullanılacak, tablonun satır sayısı ihtiyaca göre
artırılabilecektir.

İHALE KOMİSYONU

BAŞKAN	ÜYE	ÜYE	ÜYE	ÜYE

Adı SOYADI	Adı SOYADI	Adı SOYADI	Adı SOYADI	Adı SOYADI

	Komisyondaki sıfatı	Komisyondaki sıfatı	Komisyondaki sıfatı
Komisyondaki sıfatı

İmza	İmza	İmza	İmza	İmza

İhale kayıt numarası	:

İdarenin adı	: 

İşin adı	: 

Tutanağın doldurulduğu tarih	: _ _/_ _/_ _ _ _

[ÖN YETERLİK / YETERLİK] DEĞERLENDİRME SONUCU TUTANAĞI

[Ön Yeterlik / Yeterlik] Başvurusunda Bulunan Adaylar/İstekliler

Aday / İstekli 1

Aday / İstekli 2

Aday / İstekli 3

....

....

....

Aday / İstekli n

Değerlendirmeye Alınan Adayların [Ön Yeterlik / Yeterlik]
Değerlendirme Sonucu

	Yeterli/Yeterli değil	Yeterli bulunmama gerekçeleri

Aday / İstekli 1Aday / İstekli 2Aday / İstekli 3............Aday / İstekli n		İHALE KOMİSYONUBAŞKAN	ÜYE	ÜYE	ÜYE	ÜYE

Adı SOYADI	Adı SOYADI	Adı SOYADI	Adı SOYADI	Adı SOYADI

	Komisyondaki sıfatı	Komisyondaki sıfatı	Komisyondaki sıfatı
Komisyondaki sıfatı

İmza	İmza	İmza	İmza	İmza

[idarenin anteti]

İhale kayıt numarası		:

Sayı		:

Konu		:[Ön yeterlik / Yeterlik] değerlendirmesi sonucu yeterli 

		bulunmayan [ adaylara/isteklilere ] bildirim.

Yeterlik kararının verildiği tarih	: _ _/_ _/_ _ _ _

Bu mektup _._/_._/_._._._ tarihinde tarafınıza [elden
verilmiştir/iadeli taahhütlü posta yoluyla/elektronik posta
yoluyla/faksla gönderilmiştir].

  Sayın [Adayın/isteklinin adı ve soyadı/ticaret unvanı], 

	     [Adayın/isteklinin adresi]

İLGİ	:_._/_._/_._._._ tarihinde, ......... sıra numarası ile kayda
alınan [ön yeterlik/yeterlik] başvurunuz.

[işin adı] ihalesinin yeterlik değerlendirmesine katıldığınız
için teşekkür ederiz. Yapılan değerlendirme sonucunda aşağıda
belirtilen sebeplerden dolayı, yapılan yeterlik değerlendirmesinde
yeterli bulunmadığınızı üzülerek bildiriyoruz:

........................................................................
.........................................................

........................................................................
.........................................................

........................................................................
.........................................................

elden tebliğ edilmesi halinde aynı gün/iadeli taahhütlü posta
yoluyla gönderilmesi halinde postaya verildiği tarihi izleyen yedinci
gün (Bu tarihten önce tarafınıza tebliğ edilmesi halinde ise fiili
tebliğ tarihi esas alınır.) /elektronik posta yoluyla bildirilmesi
halinde bildirim tarihi /faksla bildirilmesi halinde bildirim tarihi]
kararın tarafınıza tebliğ edildiği tarih sayılacaktır. Yapılan
değerlendirmeye karşı 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde
belirtilen süre içinde idaremize yazılı şikayette bulunmanız
mümkündür. 

	

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

	İdare Yetkilisi

	Adı SOYADI

	Görevi

	İmza



[idarenin anteti]

İhale kayıt numarası     	 :

Sayı	: 

Konu	: İhaleye davet

Bu mektup _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde tarafınıza [elden
verilmiştir/iadeli taahhütlü posta yoluyla/elektronik posta
yoluyla/faksla gönderilmiştir].Sayın	[adayın adı ve soyadı/ ticaret unvanı], 

	[adayın adresi]	İLGİ	: _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde, ......... sıra numarası ile kayda
alınan ön yeterlik/yeterlik başvurunuz.	Belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirilen [işin
adı] ihalesine ilişkin olarak yapılan ön yeterlik değerlendirmesi
sonucunda yeterli bulundunuz. İhaleye katılmak için ihale
dokümanına uygun olarak hazırlayacağınız teklifinizi en geç _ _/_
_/_ _ _ _ tarihi, saat _ _:_ _’a kadar ihale dokümanında belirtilen
adrese ulaştırmanız gerekmektedir. Ekonomik açıdan en avantajlı
teklif [sadece fiyat esasına göre/ fiyatla birlikte fiyat dışındaki
unsurlar da dikkate alınarak] belirlenecektir.

	Bu mektubun [elden tebliğ edilmesi halinde aynı gün/iadeli
taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi halinde postaya verildiği
tarihi izleyen yedinci gün (Bu tarihten önce tarafınıza tebliğ
edilmesi halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.) /elektronik
posta yoluyla bildirilmesi halinde bildirim tarihi /faksla bildirilmesi
halinde bildirim tarihi] tarafınıza tebliğ edildiği tarih
sayılacaktır.

	Bilgileri ve gereğini rica ederim.

İhale dokümanının görülebileceği yer	: 

İhale dokümanının satın alınabileceği yer	:

İhale dokümanının satış bedeli	:

*Posta yoluyla ihale dokümanı satılması durumunda gerekli
açıklamalara yer verilecektir.

Adres:	[idarenin adresi]	İdare Yetkilisi

	[idarenin telefon ve faks numaraları]	Adı SOYADI

	[idarenin elektronik posta adresi(varsa)]	Göreviİmza

[idarenin anteti]

İhale kayıt numarası   :

Sayı	: 

Konu	: Teknik teklif vermeye davet

Yeterlik karar tarihi	: _ _/_ _/_ _ _ _	Bu mektup _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde tarafınıza [elden
verilmiştir/iadeli taahhütlü posta yoluyla/elektronik posta
yoluyla/faksla gönderilmiştir].

Sayın	[İsteklinin adı ve soyadı / ticaret unvanı], 

	[İsteklinin adresi]	İLGİ	: _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde, ......... sıra numarası ile kayda
alınan yeterlik başvurunuz.	4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin [(a)/(d)/(e)] bendine göre
gerçekleştirilen [işin adı] ihalesine ilişkin olarak yapılan
yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulundunuz. İhaleye
katılmak için ihale dokümanına uygun olarak hazırlayacağınız
fiyat içermeyen teknik teklifinizi en geç _ _/_ _/_ _ _ _ tarihi, saat
_ _:_ _’a kadar ihale dokümanında belirtilen adrese ulaştırmanız
gerekmektedir. Teknik teklifler aynı tarih ve saatte hazır bulunanlar
önünde açılacak ve verilen teknik teklifler üzerine her bir istekli
ile ayrı ayrı görüşme yapılacaktır. 

	Bu mektubun [elden tebliğ edilmesi halinde aynı gün/iadeli
taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi halinde postaya verildiği
tarihi izleyen yedinci gün (Bu tarihten önce tarafınıza tebliğ
edilmesi halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.) /elektronik
posta yoluyla bildirilmesi halinde bildirim tarihi /faksla bildirilmesi
halinde bildirim tarihi] tarafınıza tebliğ edildiği tarih
sayılacaktır.

	Bilgileri ve gereğini rica ederim.

Adres :	[idarenin adresi]	İdare Yetkilisi

	[idarenin telefon ve faks numaraları]	Adı SOYADI

	[idarenin elektronik posta adresi (varsa)]	Göreviİmza



 [idarenin anteti]

İhale kayıt numarası			:

Sayı			:

Konu				: Teknik tekliflerin değerlendirmesi sonucunda,  şartları
sağlamadığı  belirlenen isteklilere bildirim.

Yeterlik kararının verildiği tarih	:_ _/_ _/_ _ _ _

Bu mektup …./…./…… tarihinde tarafınıza [elden
verilmiştir/iadeli taahhütlü posta yoluyla/elektronik posta
yoluyla/faksla gönderilmiştir].

  Sayın [İsteklinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı], 

	     [İsteklinin adresi]

İLGİ	:...../……/…….. tarihinde, ......... sıra numarası ile
kayda alınan teknik teklifiniz.

[işin adı] ihalesinin teknik tekliflerin değerlendirmesine
katıldığınız için teşekkür ederiz. Yapılan değerlendirme
sonucu aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı, şartları
sağlamadığınızı üzülerek bildiriyoruz:

........................................................................
.........................................................

........................................................................
.........................................................

........................................................................
.........................................................

........................................................................
.........................................................

	Yapılan değerlendirmeye karşı 4734 sayılı Kanunun 55 inci
maddesinde belirtilen süre içinde idaremize yazılı şikayette
bulunmanız mümkündür. 

	Bu mektubun [elden tebliğ edilmesi halinde aynı gün/iadeli
taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi halinde postaya verildiği
tarihi izleyen yedinci gün (Bu tarihten önce tarafınıza tebliğ
edilmesi halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.) /elektronik
posta yoluyla bildirilmesi halinde bildirim tarihi /faksla bildirilmesi
halinde bildirim tarihi] tarafınıza tebliğ edildiği tarih
sayılacaktır.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

	İdare Yetkilisi

	Adı SOYADI

	Görevi

	İmza

[idarenin anteti]

İhale kayıt numarası     :

Sayı	: 

Konu	: Fiyat teklifi vermeye davet	Bu mektup _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde tarafınıza [elden
verilmiştir/iadeli taahhütlü posta yoluyla/elektronik posta
yoluyla/faksla gönderilmiştir].                

     Sayın [İsteklinin Adı ve soyadı / ticaret unvanı],

          [İsteklinin Adresi]	4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin [(a),/(d)/ (e)] bendine göre
gerçekleştirilen [işin adı] ihalesine ilişkin olarak vermiş
olduğunuz teknik teklif üzerinde yapılan görüşme sonucunda gözden
geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı
olarak hazırlayacağınız fiyatı da içeren teklifinizi en geç _ _/_
_/_ _ _ _ tarihi, saat _ _:_ _’a kadar ihale dokümanında belirtilen
adrese ulaştırmanız gerekmektedir. 

	Bu mektubun [elden tebliğ edilmesi halinde aynı gün/iadeli
taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi halinde postaya verildiği
tarihi izleyen yedinci gün (Bu tarihten önce tarafınıza tebliğ
edilmesi halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.) /elektronik
posta yoluyla bildirilmesi halinde bildirim tarihi /faksla bildirilmesi
halinde bildirim tarihi] tarafınıza tebliğ edildiği tarih
sayılacaktır.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

Mektubumuz ekinde verilen teknik şartname;

1)
........................................................................
.............

2)
........................................................................
.............

3)
........................................................................
.............

4)
........................................................................
.............

..............................dan oluşmaktadır.

... (Bu kısma gerektiği kadar satır eklenecektir). 	Adres :	[idarenin adresi]	İdare Yetkilisi

	[idarenin telefon ve faks numaraları]	Adı SOYADI

	[idarenin elektronik posta adresi (varsa)]	Göreviİmza

[idarenin anteti] 

İhale kayıt numarası	: 

Sayı	: 

Konu	: Son yazılı fiyat tekliflerini vermeye davet.	Bu mektup _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde tarafınıza [elden
verilmiştir/iadeli taahhütlü posta yoluyla/elektronik posta
yoluyla/faksla gönderilmiştir].	Sayın	[İsteklinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı], 

	[İsteklinin adresi]	4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin [(a)/(b)/(c)/(d)/(e)] bendinde
göre gerçekleştirilen [işin adı] ihalesine ilişkin olarak ilk
fiyat teklifinizi aşmamak kaydıyla, son fiyat teklifinizi en geç _
_/_ _/_ _ _ _ tarihi, saat _ _:_ _’a kadar ihale dokümanında
yapılan düzenlemeye uygun olarak ihale komisyonuna ulaştırmanız
gerekmektedir. 

	Bu mektubun [elden tebliğ edilmesi halinde aynı gün/iadeli
taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi halinde postaya verildiği
tarihi izleyen yedinci gün (Bu tarihten önce tarafınıza tebliğ
edilmesi halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.) /elektronik
posta yoluyla bildirilmesi halinde bildirim tarihi /faksla bildirilmesi
halinde bildirim tarihi] tarafınıza tebliğ edildiği tarih
sayılacaktır.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

Adres:	[idarenin adresi]	İdare Yetkilisi

	[idarenin telefon ve faks numaraları]	Adı SOYADI

	[idarenin elektronik posta adresi (varsa)]	GöreviİmzaBAŞVURU MEKTUBU

                ………….… İHALE KOMİSYONU
BAŞKANLIĞINA

                                    
                     ….. /….. /.....

İhale Kayıt Numarası 

	İhalenin adı

	Başvuru sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı

	Uyruğu

	TC Kimlik Numarası1

(gerçek kişi ise)	  

  

Vergi Kimlik Numarası

	Tebligat adresi

	 Telefon ve Faks numarası

	Elektronik posta adresi (varsa)	                    
1) Yukarıda ihale kayıt numarası ve adı yer alan ihaleye ilişkin
tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul
edilmiştir. Dokümanda yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak
başvuruda bulunduğumuzu, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine
getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi
beyan ediyoruz.

2) Son başvuru ve ihale tarihinde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu
maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i)
bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımızı ve
olmayacağımızı, anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve
(d) bentleri hariç, bu hususlara ilişkin olarak durumumuzda
değişiklik olması halinde buna ilişkin belgeleri İdarenize derhal
vereceğimizi; ihalenin üzerimizde kalması halinde ise sözleşme
imzalanmadan önce ihale tarihinde anılan maddenin dördüncü
fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen
durumda olmadığımıza ilişkin belgeleri anılan Kanun ve ilgili
mevzuat ile ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer alan
düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt
ediyoruz.

3) 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale
konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı
olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla başvuru
yapmadığımızı beyan ediyoruz.

4) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli”
tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız. 

5) Yukarıda yer alan [ elektronik posta adresime tebligat
yapılmasını kabul ediyorum./ faks numarama tebligat yapılmasını
kabul ediyorum./ elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat
yapılmasını kabul ediyorum/ elektronik posta adresime ve faks
numarama tebligat yapılmasını kabul etmiyorum.] 2 

6) ........................................3

                                    
                  Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –

                                    
                      Kaşe ve İmza4

1 Adayın/isteklin Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan
oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

2 Aday/ istekli kabul ettiği seçeneği yazacaktır.

3.a)Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulması halinde, her bir
ortağın başvuruda bulunduğu kısım gösterilecektir. Konsorsiyum
olarak başvuruda bulunulmasına izin verilmeyen hallerde idare bu
dipnota yer vermeyecektir..

b) Kısmi teklif verilmesine izin verilmesi halinde, kısmi teklif veren
aday veya istekli başvuruda bulunduğu kısmı gösterecektir. Kısmi
teklif verilmesine izin verilmeyen hallerde idare bu dipnota yer
vermeyecektir.

4 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Ortak
girişim olarak teklif verilmesi halinde, başvuru mektubu bütün
ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır. 

						

    

ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU

                ………….… İHALE KOMİSYONU
BAŞKANLIĞINA

                                    
                     ….. /….. /.....

İhale Kayıt Numarası 

	İhalenin adı

	Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı

	Uyruğu

	TC Kimlik Numarası1

	Vergi Kimlik Numarası

	Tebligat adresi

	 Telefon ve Faks numarası

	Elektronik posta adresi (varsa)

	1) Yukarıda ihale kayıt numarası ve adı yer alan ihaleye ilişkin
ihale dokümanını oluşturan tüm belgeler tarafımızdan okunmuş,
anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu
belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak
üzere ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak
teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine
getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi
beyan ediyoruz.

2) İhale tarihinde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin
dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i)
bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımızı ve
olmayacağımızı, anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve
(d) bentleri hariç, bu hususlara ilişkin olarak durumumuzda
değişiklik olması halinde buna ilişkin belgeleri İdarenize derhal
vereceğimizi; ihalenin üzerimizde kalması halinde ise sözleşme
imzalanmadan önce ihale tarihinde anılan maddenin dördüncü
fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen
durumda olmadığımıza ilişkin belgeleri anılan Kanun ve ilgili
mevzuat ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak
İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz.

3) 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale
konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı
olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi
beyan ediyoruz.

4) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli”
tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız. 

5) Yukarıda yer alan [ elektronik posta adresime tebligat
yapılmasını kabul ediyorum./ faks numarama tebligat yapılmasını
kabul ediyorum./ elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat
yapılmasını kabul ediyorum/ elektronik posta adresime ve faks
numarama tebligat yapılmasını kabul etmiyorum.] 2 

6) İhale konusu işin tamamını Katma Değer Vergisi hariç toplam
.........( teklif edilen toplam bedel, para birimi belirtilerek rakam ve
yazı ile yazılacaktır)................. anahtar teslimi götürü
bedel 3 üzerinden yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.4

                                    
                Adı SOYADI/Ticaret Unvanı – 

                                    
                      Kaşe ve İmza5

1 Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik
numaralarını yazacaklardır.

2 İstekli kabul ettiği seçeneği yazacaktır.

3 Konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde, her bir ortağın teklif
verdiği kısma ilişkin teklif bedeli rakam ve yazı ile ayrı ayrı
yazılacaktır. Konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmeyen
hallerde idare bu dipnota yer vermeyecektir. 

4 Kısmi teklif verilebileceği ihale dokümanında belirtilen
ihalelerde, 6 ncı madde aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

“6) İhale konusu işin [aşağıdaki kısmını/kısımlarını]
Katma Değer Vergisi hariç toplam.....( teklif edilen toplam bedel,
para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır).........
anahtar teslimi götürü bedel üzerinden yapmayı kabul ve taahhüt
ederiz.

“………  Kısım : .........=.............. (KDV hariç olarak
rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)

………... Kısım : .........=.............. (KDV hariç olarak rakam
ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)

……   … Kısım : .........=.............. (KDV hariç olarak
rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)

Toplam : .........=.............. (KDV hariç olarak rakam ve yazıyla
ayrı ayrı yazılacaktır)”

5 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Ortak
girişim olarak teklif verilmesi halinde, teklif mektubu bütün
ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır. 

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

                ……… İHALE KOMİSYONU
BAŞKANLIĞINA

                                    
                     ….. /….. /.....

İhale Kayıt Numarası 

	İhalenin adı

	Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı

	Uyruğu

	TC Kimlik Numarası1

	Vergi Kimlik Numarası

	Tebligat adresi

	 Telefon ve Faks numarası

	Elektronik posta adresi (varsa)	                    


1) Yukarıda ihale kayıt numarası ve adı yer alan ihaleye ilişkin
ihale dokümanını oluşturan tüm belgeler tarafımızdan okunmuş,
anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu
belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak
üzere ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak
teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine
getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi
beyan ediyoruz.

2) İhale tarihinde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin
dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i)
bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımızı ve
olmayacağımızı, anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve
(d) bentleri hariç, bu hususlara ilişkin olarak durumumuzda
değişiklik olması halinde buna ilişkin belgeleri İdarenize derhal
vereceğimizi; ihalenin üzerimizde kalması halinde ise sözleşme
imzalanmadan önce ihale tarihinde anılan maddenin dördüncü
fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen
durumda olmadığımıza ilişkin belgeleri anılan Kanun ve ilgili
mevzuat ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak
İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz.  

3) 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale
konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı
olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi
beyan ediyoruz.

4) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli”
tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız. 

5) Yukarıda yer alan [ elektronik posta adresime tebligat
yapılmasını kabul ediyorum./ faks numarama tebligat yapılmasını
kabul ediyorum./ elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat
yapılmasını kabul ediyoruz/ elektronik posta adresime ve faks
numarama tebligat yapılmasını kabul etmiyorum.] 2 

6) Teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarının ve
mahiyetinin ihale dokümanında yer alan teknik şartnameye ve projelere
uygun olduğunu kabul ediyoruz.

7) İhale konusu işi, bu teklifin ekindeki birim fiyat teklif
cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim
fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam ….. (Teklif
edilen toplam bedel para birim belirtilerek rakam ve yazı ile
yazılacaktır.)....... bedel karşılığında yapmayı kabul ve
taahhüt ederiz 3.4

                                    
                Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı – 

                                    
                        Kaşe ve İmza5

Ek: Birim Fiyat teklif Cetveli

1 İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan
T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

2 İstekli kabul ettiği seçeneği yazacaktır.

3 Konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde, her bir ortağın teklif
verdiği kısma ilişkin teklif bedeli rakam ve yazı ile ayrı ayrı
yazılacaktır. Konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmeyen
hallerde idare bu dipnota yer vermeyecektir.

4 Kısmi teklif verilebileceği ihale dokümanında belirtilen
ihalelerde, 7 nci madde aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

“7) İhale konusu işin, [ek cetvelde yer alan kısmını/ ek
cetvellerde yer alan kısımlarını] bu teklifin ekindeki birim fiyat
teklif cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz
birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam …(Teklif
edilen toplam bedel para birim belirtilerek rakam ve yazı ile
yazılacaktır.)...... bedel karşılığında yapmayı kabul ve
taahhüt ederiz.

5 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Ortak
girişim olarak teklif verilmesi halinde, teklif mektubu bütün
ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ*

İhale kayıt numarası  :

A1	B2

Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
Ölçü Birimi 	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi
belirtilerek)	Tutarı (Para birimi belirtilerek)                                    
                TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)

	

ekine konacaktır.

 Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi
halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren bölümleri esas alınarak
idarece ayrı ayrı düzenlenecektir. 

 Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

Ad SOYAD / Ticaret Unvan 

Kaşe ve İmza3İhale kayıt numarası	:

İdarenin adı	: 

İşin adı	: 

İşin yaklaşık maliyeti*	:

Formun doldurulduğu tarih	: _ _/_ _/_ _ _ _, ...................
günü, saat _ _:_ _İSTEKLİLERCE TEKLİF EDİLEN [FİYATLAR/SON FİYATLAR] 

	Teklif tutarı

	Rakam ve yazıyla 

İstekli 1

	İstekli 2

	İstekli 3

	İstekli 4

	İstekli 5

	İstekli 6

	İstekli 7

	....

	İstekli n

	     İhaleye ............. istekli katılmış olup verdikleri
fiyatlar ve yaklaşık maliyet* yukarıda belirtilmiş ve hazır
bulunanlara açıklanmıştır.

İHALE KOMİSYONUBAŞKAN	ÜYE	ÜYE	ÜYE	ÜYE

Adı SOYADI	Adı SOYADI	Adı SOYADI	Adı SOYADI	Adı SOYADI

	Komisyondaki sıfatı	Komisyondaki sıfatı	Komisyondaki sıfatı
Komisyondaki sıfatı

İmza	İmza	İmza	İmza	İmza

*4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre yapılan ihalelerde
yaklaşık maliyet son yazılı tekliflerin alınması sırasında
açıklanacaktır. İlk fiyat tekliflerinin açıklanması aşamasında
“yaklaşık maliyet” ibaresi metinden çıkarılacaktır.

İhale kayıt numarası	: 

İdarenin adı	: 

İşin adı	: 

İhale tarihi	: ZARF AÇMA VE BELGE KONTROL TUTANAĞI VE/VEYA TEKLİF EDİLEN FİYATLARA
VE YAKLAŞIK MALİYETİN AÇIKLANMASINA* İLİŞKİN TUTANAĞIN HAZIR
BULUNANLAR ÖNÜNDE YAPILAN İLK OTURUMDA TALEP EDENLERE VERİLDİĞİNE
İLİŞKİN TUTANAK

Yukarıda bilgileri yazılı olan ihaleye ilişkin olarak, İhale
Komisyonunun diğer hazır bulunanlarla benim huzurumda yapılan ilk
oturumunda düzenlenen, aşağıda işaretlenmiş
tutanağın/tutanakların onaylanmış suret(ler)ini oturum kapanmadan
önce elden teslim aldım.

Tutanağın/Tutanakların Suretini Teslim Alanın

Adı Soyadı	Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı 	Teklif Edilen
Fiyatlara İlişkin Tutanak 	Saat	Tutanağın/Tutanakların Suretini
Teslim Alanın İmzası**

	(	(	_ _:_ _(	(	_ _:_ _(	(	_ _:_ _(	(	_ _:_ _(	(	_ _:_ _(	(	_ _:_ _(	(	_ _:_ _(	(	_ _:_ _(	(	_ _:_ _(	(	_ _:_ _

	İHALE KOMİSYONU

BAŞKAN	ÜYE	ÜYE	ÜYE	ÜYE

Adı SOYADI	Adı SOYADI	Adı SOYADI	Adı SOYADI	Adı SOYADI

	Komisyondaki sıfatı	Komisyondaki sıfatı	Komisyondaki sıfatı
Komisyondaki sıfatı

İmza	İmza	İmza	İmza	İmza

*4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre yapılan ihalelerde
yaklaşık maliyet son yazılı tekliflerin alınması sırasında
açıklanacaktır. İlk fiyat tekliflerinin açıklanması aşamasında
“yaklaşık maliyet” ibaresi metinden çıkarılacaktır

** Tutanak(lar)’ın sureti ön yeterlik/yeterlik başvurusunda
bulunanlar veya teklif sahipleri adına alınmışsa imza sütununa ÖN
YETERLİK/YETERLİK BAŞVURUSU SIRA NUMARASI veya TEKLİF SIRA NUMARASI
da yazılacaktır.

İHALE KOMİSYONU KARARI

İhale kayıt numarası               		:

Karar no                              	:

İdarenin adı	: 

İşin adı	: 

İhale tarih ve saati	: _ _/_ _/_ _ _ _ .................. günü, saat
_ _:_ _

İhale usulü	: 

Doküman satın alanların sayısı	:

Toplam teklif sayısı	: 

Geçerli teklif sayısı	: 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin

	a) sahibinin adı ve soyadı / ticaret unvanı	: 

b) tutarı	:

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin

	a) sahibinin adı ve soyadı / ticaret unvanı	: 

b) tutarı	: Bu tutanağın düzenlendiği tarih saat	

: _ _/_ _/_ _ _ _ .................. günü, saat _ _:_ _İsteklilerin Teklif Ettiği Bedeller

İsteklinin Adı/

Ticaret Unvanı	Teklif Ettiği Bedel	Fiyat dışı unsurlar dikkate
alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli	Yerli istekliler lehine
fiyat avantajı uygulanması sonucu bulunan teklif bedeli

İstekli 1	İstekli 2	İstekli 3	............	İstekli n	

[Bu bölümde, ihale komisyonunun çalışmasının başından itibaren
yapılan işlemler ile kararın gerekçesi ayrıntı bir şekilde
açıklanacaktır. Karara karşı oy kullanan üye bulunması halinde
karşı oy gerekçesi burada belirtilecektir. Teklifi değerlendirme
dışı bırakılan istekli bulunuyor ise değerlendirme dışı
bırakılma gerekçeleri de belirtilecektir. Bütün teklifler
reddedilerek ihalenin iptaline karar verilmesi halinde, tekliflerin
reddedilme gerekçelerine de yer verilecektir.]İHALE KOMİSYONUBAŞKAN	ÜYE	ÜYE	ÜYE	ÜYE

Adı SOYADI	Adı SOYADI	Adı SOYADI	Adı SOYADI	Adı SOYADI

	Komisyondaki sıfatı	Komisyondaki sıfatı	Komisyondaki sıfatı
Komisyondaki sıfatı

İmza	İmza	İmza	İmza	İmzaEk: Üzerine İhale bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en
avantajlı ikinci teklif sahibinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup
olmadığına dair teyit belgesi**[idarenin anteti]İhale kayıt numarası	:

Sayı	: 

Konu	: Kesinleşen ihale kararı

İhale karar tarihi	: _ _/_ _/_ _ _ _

İhale kararının onaylandığı tarih	: _ _/_ _/_ _ _ _	Bu mektup _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde [elden verilmiştir/iadeli
taahhütlü posta yoluyla/elektronik posta yoluyla/faksla
gönderilmiştir].

	Sayın	[isteklinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı], [isteklinin adresi]

   İLGİ	: _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde, ......... sıra numarası ile
kayda alınan teklifiniz.	[İşin adı] işine ait ihale [üzerine ihale bırakılan isteklinin
adı ve soyadı/ticaret unvanı] ‘da kalmıştır. Ekonomik açıdan
en avantajlı ikinci teklif sahibi [Ekonomik açıdan en avantajlı
ikinci teklif sahibinin adı, soyadı veya ticaret
unvanı/bulunmamakta]’dır. 

[1- Bu mektubun teklifi değerlendirme dışı bırakılan istekliye
gönderilmesi durumunda, isteklinin teklifinin değerlendirme dışı
bırakılma gerekçeleri ayrıntılı olarak yazılacaktır.

2- Bu mektubun teklifi değerlendirmeye alınmakla birlikte, ekonomik
açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmeyen istekliye
gönderilmesi durumunda, teklifin ekonomik açıdan en avantajlı
teklife göre yüksek olması nedeniyle uygun görülmediği
belirtilecektir.]

Bu mektubun [elden tebliğ edilmesi halinde aynı gün/iadeli
taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi halinde postaya verildiği
tarihi izleyen yedinci gün (Bu tarihten önce tarafınıza tebliğ
edilmesi halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.) /elektronik
posta yoluyla bildirilmesi halinde bildirim tarihi /faksla bildirilmesi
halinde bildirim tarihi] kararın tarafınıza tebliğ edildiği tarih
sayılacaktır.Bu kararın bildiriminden itibaren süresi içinde 4734
sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet başvurusunda
bulunulabilecektir. Anılan Kanunun 41 inci maddesi hükmü gereğince
bilgi edinilmesi hususunu rica ederim.

	İdare Yetkilisi

	Adı SOYADI

	Görevi

	İmza

[idarenin anteti]İhale kayıt numarası	:

Sayı	: 

Konu	: İhale kararının iptali

İhale karar tarihi	: _ _/_ _/_ _ _ _

İhale kararının iptal edildiği tarih	: _ _/_ _/_ _ _ _	Bu mektup _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde [elden verilmiştir/iadeli
taahhütlü posta yoluyla/elektronik posta yoluyla/faksla
gönderilmiştir].

Sayın	[İsteklinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı], [İsteklinin adresi]

İLGİ	: _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde, ......... sıra numarası ile kayda
alınan teklifiniz.	[İşin adı] işine ait ihale, ihale yetkilisi tarafından [buraya
ihalenin iptal edilme gerekçesi ayrıntılı olarak yazılacaktır]
iptal edilmiştir.

Bu mektubun [elden tebliğ edilmesi halinde aynı gün/iadeli
taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi halinde postaya verildiği
tarihi izleyen yedinci gün (Bu tarihten önce tarafınıza tebliğ
edilmesi halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.) /elektronik
posta yoluyla bildirilmesi halinde bildirim tarihi /faksla bildirilmesi
halinde bildirim tarihi] kararın tarafınıza tebliğ edildiği tarih
sayılacaktır. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesi hükmüne göre
bilgi edinilmesi hususunu rica ederim.

	İdare Yetkilisi

	Adı SOYADI

	Görevi

	İmza

[idarenin anteti]İhale kayıt numarası	:

Sayı	: 

Konu	: Bütün [başvuru/tekliflerin] reddedilmesi sebebiyle ihalenin
iptali  

İhale tarihi	: _ _/_ _/_ _ _ _

İhalenin iptal edildiği tarih 	: _ _/_ _/_ _ _ _	Bu mektup _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde tarafınıza [elden
verilmiştir/iadeli taahhütlü posta yoluyla/elektronik posta
yoluyla/faksla gönderilmiştir].	Sayın	[İsteklinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı], [İsteklinin adresi]

 İLGİ	: _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde, ......... sıra numarası ile kayda
alınan teklifiniz.İhale komisyonunun kararı üzerine [işin adı] işine ait bütün
[başvurular/teklifler] reddedilerek ihale iptal edilmiştir. [buraya
ihalenin iptal edilme gerekçesi ayrıntılı olarak yazılacaktır]

Bu mektubun [elden tebliğ edilmesi halinde aynı gün/iadeli
taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi halinde postaya verildiği
tarihi izleyen yedinci gün (Bu tarihten önce tarafınıza tebliğ
edilmesi halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.) /elektronik
posta yoluyla bildirilmesi halinde bildirim tarihi /faksla bildirilmesi
halinde bildirim tarihi] kararın tarafınıza tebliğ edildiği tarih
sayılacaktır.4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesi hükmüne göre
bilgi edinilmesi hususunu rica ederim.

	İdare Yetkilisi

	Adı SOYADI

	Görevi

	İmza[idarenin anteti]

İhale kayıt numarası	: 

Sayı	: 

Konu	: Sözleşmeye davet

İhale kararının onaylandığı tarih	: _ _/_ _/_ _ _ _	Bu mektup _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde tarafınıza [elden
verilmiştir/iadeli taahhütlü posta yoluyla/elektronik posta
yoluyla/faksla gönderilmiştir].	Sayın	[isteklinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı],[isteklinin adresi]	İLGİ	: _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde, ......... sıra numarası ile kayda
alınan teklifiniz.

	

	[İşin adı] işine ait ihale uhdenizde kalmıştır. Tebliğ tarihini
izleyen günden itibaren en geç on gün içinde, ihale tarihinde 4734
sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b),
(c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığınıza
dair belgeleri vermek ve diğer yasal yükümlülükleri yerine getirmek
suretiyle ihale konusu işe ilişkin sözleşmeyi imzalamanız
gerekmektedir. Bu mektubun [elden tebliğ edilmesi halinde aynı
gün/iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi halinde postaya
verildiği tarihi izleyen yedinci gün (Bu tarihten önce tarafınıza
tebliğ edilmesi halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.)
/elektronik posta yoluyla bildirilmesi halinde bildirim tarihi /faksla
bildirilmesi halinde bildirim tarihi] tarafınıza tebliğ edildiği
tarih sayılacaktır.

	Bilgileri ve gereğini rica ederim.

	İdare Yetkilisi

	Adı SOYADI

	Görevi

	İmza

İŞ ORTAKLIĞI BEYANNAMESİ

İhale kayıt numarası :

[idarenin adı] tarafından ihaleye çıkartılmış bulunan [işin
adı] işine müşterek teklif vermek ve söz konusu iş uhdemize ihale
olunduğu takdirde sözleşme aktedilerek işin ifası ve bitirilmesi
amacı ile, özel bir ortaklık kurmuş bulunuyoruz. İhalenin
üzerimizde kalması halinde ortaklık sözleşmesi, sözleşme
imzalanmadan önce noterliğe tasdik ettirilerek idareye verilecektir.
İş ortaklığımızın pilot ortağı, işin bitimine kadar [pilot
ortağın adı]’ dır.

Pilot ortağın iş ortaklığımızı her konuda temsile tam yetkili
olduğunu, idare tarafından pilot ortağa yapılacak bildirimlerin iş
ortaklığımıza yapılmış sayılacağını, vermiş olduğumuz
müşterek teklif neticesinde, iş üzerimizde kaldığı takdirde
sözleşmenin bütün ortaklarca müştereken imza edileceğini ve
aktedilecek sözleşme ile ilgili diğer bütün hususlarda pilot olarak
göstermiş olduğumuz ortağımızın, ortaklığımız nam ve
hesabına hareket etmeye tam yetkili olacağını, her birimizin
akdolunacak sözleşmenin konusuna ve kapsamına girecek işlerin ve
taahhütlerin ve sözleşmeden doğup da ortaklığımıza yönelecek
yükümlülüklerin yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen
sorumlu olacağımızı ve iş sonuna kadar kurduğumuz özel
ortaklıktan ayrılmayacağımızı; aksi takdirde sözleşmenin feshi,
teminatın gelir kaydı hususlarında [idarenin adı] yetkili
olacağını, sözleşme konusu işin tamamlanmasından önce iş
ortaklığına dahil pilot ortak dışındaki ortaklardan herhangi
birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya
özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya
dağılması gibi durumlarda pilot ortak ve iş ortaklığının geri
kalan diğer ortaklarının teminat da dahil işin bütün
yükümlülüklerini ve sorumluluklarını üzerine alacağını ve işi
bitireceğini, beyan, kabul ve taahhüt ederiz.

Sıra no	Ortağının adı ve soyadı/ticaret unvanı	Ortaklık oranı
Tebligat adresi

1)	2)	3)	...)	n)	

PİLOT ORTAK	ÖZEL ORTAK	ÖZEL ORTAK	ÖZEL ORTAK	ÖZEL ORTAK

İmza	İmza	İmza	İmza	İmza

KONSORSİYUM BEYANNAMESİ

İhale kayıt numarası :

[idarenin adı] tarafından ihaleye çıkartılmış bulunan [işin
adı] işine müşterek teklif vermek ve söz konusu iş uhdemize ihale
olunduğu takdirde sözleşme aktedilerek işin ifası ve bitirilmesi
amacı ile, özel bir ortaklık kurmuş bulunuyoruz. İhalenin
üzerimizde kalması halinde konsorsiyum sözleşmesi, sözleşme
imzalanmadan önce noterliğe tasdik ettirilerek idareye verilecektir.
Konsorsiyumun koordinatör ortağı, işin bitimine kadar [koordinatör
ortağın adı]’ dır.

Koordinatör ortağın konsorsiyumu her konuda temsile tam yetkili
olduğunu, idare tarafından koordinatör ortağa yapılacak
bildirimlerin konsorsiyuma yapılmış sayılacağını, vermiş
olduğumuz müşterek teklif neticesinde iş üzerimizde kaldığı
takdirde sözleşmenin bütün ortaklarca müştereken imza edileceğini
ve aktedilecek sözleşme ile ilgili diğer bütün hususlarda
koordinatör ortak olarak göstermiş olduğumuz ortağımızın,
ortaklığımız nam ve hesabına hareket etmeye tam yetkili
olacağını, her birimizin akdolunacak sözleşmenin konusuna ve
kapsamına girecek işlerin ve taahhütlerin ve sözleşmeden doğup da
ortaklığımıza yönelecek yükümlülüklerin yerine getirilmesinden
müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağımızı ve iş sonuna
kadar kurduğumuz özel ortaklıktan ayrılmayacağımızı; aksi
takdirde sözleşmenin feshi, teminatın gelir kaydı hususlarında
[idarenin adı] yetkili olacağını, sözleşme konusu işin
tamamlanmasından önce koordinatör ortak dışındaki ortaklardan
herhangi birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu
veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya
dağılması gibi durumlarda koordinatör ortak ve konsorsiyumun geri
kalan diğer ortaklarının teminat da dahil işin bütün
yükümlülüklerini ve sorumluluklarını üzerine alacağını ve işi
bitireceğini, beyan, kabul ve taahhüt ederiz.

Sıra no	Ortağın 

Adı ve soyadı/ticaret unvanı	Taahhüt ettiği iş

kısmı	Tebligat

adresi

1)	2)	3)	...)	n)	

KOORDİNATÖR ORTAK	ÖZEL ORTAK	ÖZEL ORTAK	ÖZEL ORTAK	ÖZEL ORTAK

İmza	İmza	İmza	İmza	İmzaGEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU

[Muhatap İdarenin Adı]

_ _/_ _/_ _ _ _

No:.................

İdarenizce ihaleye çıkarılan [işin adı] işine istekli sıfatıyla
katılacak olan [isteklinin adı ve soyadı/ticaret unvanı]’nın 4734
sayılı Kanun ve ihale dokümanı hükümlerini yerine getirmek üzere
vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan [geçici teminatın
tutarı] ………. 1 [bankanın adı] garanti ettiğinden, 4734
sayılı Kanun ve ihale dokumanı hükümleri çerçevesinde; geçici
teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde,
protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek
kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak
herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate
alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz
üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize veya emrinize nakden ve
tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait
kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [bankanın adı]‘nın imza
atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [bankanın adı ]
ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.

Bu teminat mektubu …../…../…. 2 tarihine kadar geçerli olup, bu
tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin
talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.

[bankanın adı]

[bankanın şubesinin adı] Şubesi

[banka] yetkililerinin

İsim, unvan ve imzası

NOT:	1-a)Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının
kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi
veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın
kontrgarantili olduğu belirtilecektir.Teklife esas para birimi Türk
Lirası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları
Türk Lirası üzerinden düzenlenecektir.

1-b) İdari şartnamenin “Teklif ve ödemelerde geçerli para
birimi” başlıklı maddesinde yabancı para birimi veya yabancı para
birimleri cinsinden teklife izin verilmesi durumunda; istekliler, 
teminat mektuplarını tekliflerine esas para birimi cinsinden
düzenleyeceklerdir.

2- Teminat mektubunun Türk Lirası dışında bir para birimi cinsinden
düzenlenmesi halinde, teminat mektubunun sonuna “İşbu teminat
mektubunun tazmini halinde; mektup
tutarı……………………..……[İlgili Yabancı Para Birimi]
olarak tarafınıza ödenecektir.” paragrafına yer verilecek, ancak,
teminat mektubu yabancı para birimi cinsinden düzenlenmekle birlikte,
idarenin mali mevzuatı gereği ancak Türk Lirası cinsinden
tahsilatın yapılabildiği durumlarda ise, bu paragrafın yerine
“İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin
tarihinde geçerli Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden
ödenecektir.” paragrafına yer verilecektir. 

-------------------------------------------------------------

1 Teklifin verildiği para birimi yazılacaktır. 

2 4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre bu tarih , idari
şartnamede belirtilen geçici teminat mektubu geçerlilik tarihinden
önceki bir tarih olmamak üzere teklifin geçerlilik süresinin
bitiminden itibaren 30 günden az olmamak üzere istekli tarafından
belirlenecektir.

KESİN TEMİNAT MEKTUBU

[Muhatap İdarenin Adı]

_ _/_ _/_ _ _ _

No:.................

<

>

¶

¸

Ã

:

<

Ã

µ欀

6

8

8

:

T

V

Z

\

Ž

”

¼

¾

Â

Ä

Ã

Ã

Æ

kd

kd

Æ

愀̤摧琅Û

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

ºÿÕ

ºÿÕ

ºÿØ

ºÿØ

ºÿØ

kd

ºÿØ

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

 

섂ꄇ

愀̤摧䨑ö

섂ꄇ

4

6

B

D

R

Z

p

r

t

ž

 

¸

ü

$

D

F

H

J

L

T

^

b

V

¸

J

L

Æ

¡

Á	¡

„¡

„žö^„¡

hf

ºÿ 

Y

ºÿ 

Y

ºÿ 

Y

ºÿ 

Y

hf

hf

hf

hª8

鐇Ĥ혈0鐂䫿젍#똆

鐇Ź혈0鐂䫿젍#똆

혈0鐂䫿젍#똆

혈0鐂䫿젍#똆

鐇Ŕ혈0鐂䫿���#똆

鐇Ŕ혈0鐂䫿젍#똆

혈0鐂䫿젍#똆

혈0鐂䫿젍#똆

鐇IJ혈0鐂䫿젍#똆

摧Ⲭ

h¬,

h¬,

h¬,

h¬,

摧ᄶ

愀̤摧ᄶ

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kd

ºÿ6

|

摧稡

ºÿ6

|

ºÿ6

|

ºÿ6

|

ºÿ6

|

ºÿ6

|

ºÿ6

|

ºÿ6

|

ºÿ6

|

ºÿ6

|

ºÿ6

|

ºÿ6

|

Ž

Ž

ºÿx

¾

ºÿx

¾

ºÿx

¾

ºÿx

¾

ºÿx

¾

葞ﳵ葠̋摧徇

阂F혈0먂៿됋#崆

阂F혈0먂៿됋#崆

阂F혈0먂៿됋#崆

阂F혈0먂៿됋#崆

阂F혈0먂៿됋#崆

"

&

(

*

(

*

␅؁Ĥ摧ㆦŒ਀*

F

–

ª

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

ꄆ

ꄆ

ꄆ

ꄆ

ꄆ

kd

. garanti ettiğinden, yüklenici; taahhüdünü anılan Kanunlar ile
ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine göre kısmen veya tamamen
yerine getirmediği taktirde,

Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek
kalmaksızın ve [yüklenicinin adı] ile idareniz arasında ortaya
çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni
sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk
yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize nakden ve
tamamen, talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait
kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [bankanın adı] imza atmaya
yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [bankanın adı] ad ve
hesabına taahhüt ve beyan ederiz. Bu teminat mektubu _ _/_ _/_ _ _ _2
tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde
tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde
hükümsüz olacaktır.

[bankanın adı]

[banka şubesinin adı] Şubesi

[banka] yetkililerinin

İsim, unvan ve imzası

NOT:	1-a)Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının
kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi
veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın
kontrgarantili olduğu belirtilecektir. Teklife esas para birimi Türk
Lirası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları
Türk Lirası cinsinden düzenlenecektir.

1-b) İdari şartnamenin “Teklif ve ödemelerde geçerli para
birimi” başlıklı maddesinde yabancı para birimi veya yabancı para
birimleri cinsinden teklife izin verilmesi durumunda; istekliler, 
teminat mektuplarını tekliflerine esas para birimi cinsinden
düzenleyeceklerdir.

2- Teminat mektubunun Türk Lirası dışında bir para birimi cinsinden
düzenlenmesi halinde, teminat mektubunun sonuna “İşbu teminat
mektubunun tazmini halinde; mektup
tutarı……………………..……[İlgili Yabancı Para Birimi]
olarak tarafınıza ödenecektir.” paragrafına yer verilecek, ancak,
teminat mektubu yabancı para birimi cinsinden düzenlenmekle birlikte,
idarenin mali mevzuatı gereği ancak Türk Lirası cinsinden
tahsilatın yapılabildiği durumlarda ise, bu paragrafın yerine
“İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin
tarihinde geçerli Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden
ödenecektir.” paragrafına yer verilecektir. 

-------------------------------------------------------------

1 Teklifin verildiği para birimi yazılacaktır. 

2 Bu süre, 4735 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Yapım
İşleri İhalelerinde kesin kabul tutanağının onaylandığı tarih
dikkate alınarak idare tarafından belirlenen süreden daha kısa
olamaz.

AVANS TEMİNAT MEKTUBU

[Muhatap İdarenin Adı]

_ _/_ _/_ _ _ _

No:.................

İdarenizce yapılan ihale sonucunda [işin adı] işini taahhüt eden
yüklenici [yüklenicinin adı ve soyadı/ticaret unvanı]‘nın 4734
sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun ile ihale dokümanı ve sözleşme
hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu avans
teminat tutarı [avans teminat tutarı] ……….1 [bankanın adı]
garanti ettiğinden, bu avansın her ne sebep ve suretle olursa olsun
geri alınmasının gerekmesi halinde,

Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek
kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak
herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate
alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz
üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize nakden ve tamamen, talep
tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle
birlikte ödeyeceğimizi [bankanın adı]’nın imza atmaya yetkili
temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [bankanın adı] ad ve hesabına
taahhüt ve beyan ederiz.

Bu garanti, avans ödemesinin yapıldığı tarihte başlayacaktır. Bu
teminat mektubu …../…../….2 tarihine kadar geçerli olup, bu
tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin
talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.

[bankanın adı]

[banka şubesinin adı] Şubesi

[banka] yetkililerinin

İsim, unvan ve imzası

NOT:	1-a)Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının
kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi
veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın
kontrgarantili olduğu belirtilecektir. Teklife esas para birimi Türk
Lirası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları
Türk Lirası üzerinden düzenlenecektir.

1-b) İdari şartnamenin “Teklif ve ödemelerde geçerli para
birimi” başlıklı maddesinde yabancı para birimi veya yabancı para
birimleri cinsinden teklife izin verilmesi durumunda; istekliler, 
teminat mektuplarını tekliflerine esas para birimi cinsinden
düzenleyeceklerdir.

2- Teminat mektubunun Türk Lirası dışında bir para birimi cinsinden
düzenlenmesi halinde, teminat mektubunun sonuna “İşbu teminat
mektubunun tazmini halinde; mektup
tutarı……………………..……[İlgili Yabancı Para Birimi]
olarak tarafınıza ödenecektir.” paragrafına yer verilecek, ancak,
teminat mektubu yabancı para birimi cinsinden düzenlenmekle birlikte,
idarenin mali mevzuatı gereği ancak Türk Lirası cinsinden
tahsilatın yapılabildiği durumlarda ise, bu paragrafın yerine
“İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin
tarihinde geçerli Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden
ödenecektir.” paragrafına yer verilecektir. 

-------------------------------------------------------------

1 Teklifin verildiği para birimi yazılacaktır. 

2 Bu tarih, mahsup süreleri göz önünde bulundurularak idarece
belirlenmelidir.

BANKA REFERANS MEKTUBU

Adayın/İsteklinin [adı ve soyadı /ticaret unvanı]	: Üzerinde Kısıtlama Bulunmayan

Mevduat	Krediler

	Kullanılmamış 

	Nakdi Kredisi	Gayrinakdi KredisiYukarıdaki bilgiler müşterimizin isteği üzerine
hazırlanmıştır. Bilgilerinize arz ederiz.

_ _/_ _/ _ _ _ _

[banka adı]

Yetkililerin isim, unvan ve imzaları

Açıklama:

1- Para birimi belirtilecektir.

2- İdarece gerekli görüldüğünde ilgili bankanın genel
müdürlüğünden veya şubesinden teyit edilecektir. Faks ile yapılan
teyitlerin banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını
taşıması gereklidir.



ANAHTAR TEKNİK PERSONEL LİSTESİ

İhale kayıt numarası :

Adı ve Soyadı	Unvanı	Toplam Deneyimi

(yıl)

1-	2-	3-	4-	5-	6-	7-	

Yukarıda bilgileri yazılı kişilerin anahtar teknik personelim
olduğunu beyan ederim.

Adı SOYADI/ Ticaret Unvanı

Kaşe ve İmza

İŞ DENEYİM BELGESİ

(Yüklenici - İş Bitirme)

Sayı : 									           Tarih : ..../...../..........

         

1.  İş sahibi  ( a )	:

2.  İşin adı ve varsa ihale kayıt numarası    	:

3.  İşin yapıldığı yer  	:

4.  Uygulanan yapı tekniği  ( b )	:

5.  Yüklenicinin adı soyadı veya ticaret unvanı	:

6- T.C.Kimlik No/Vergi Kimlik No	:

7. İş ortaklığı ise ortaklar ve ortaklık oranları, konsorsiyum
ise ortaklar ve gerçekleştirdikleri iş kısmı ve tutarları( c )	:

8.  İlk sözleşme bedeli ( ç )	:

9.  Toplam sözleşme bedeli ( d )	:

10. Gerçekleştirilen iş tutarı ( e ) 	:

11. Sözleşme tarihi  	:

12. Sözleşme devredilmişse ; ( f )	:

a. Devir tarihi ( g )  	:

b. Devir tarihindeki iş tutarı ( ğ )  	:

c. Devir tarihinden sonraki iş tutarı ( h )  	:

13. İşin geçici kabul/tasfiye veya iskan tarihi ( ı )  	:

14. Belge tutarı ( i )  	:

				   İMZA (*)

AÇIKLAMA

( a )

Kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde, sözleşmeyi yapan idarenin
adı; özel sektöre taahhüt edilen işlerde ise, iş sahibinin adı,
soyadı veya ticaret unvanı yazılacaktır.

( b ) 

Yapının karakteristik özellikleri ile ilgili olarak; malzeme
bakımından yığma kargir, betonarme, çelik, ahşap, öngerilmeli
beton gibi hususlar ile inşaat usulünü gösteren prefabrik inşaat,
kalıp-iskele sistemi, gövde yapım tekniği ve benzeri diğer
hususlar yazılacaktır.

( c ) 

İş ortaklığı ve konsorsiyumlar için tek belge düzenlenecek ve bu
belgenin asılları her bir ortağa verilecektir.

 ( ç ) 

Her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi
yapılmış sözleşmedeki bedel yazılacaktır.

 ( d )

 ( e )

 İlk sözleşme bedelindeki varsa yasal artışlar dahil (her türlü
fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) toplam
sözleşme tutarı yazılacaktır. 

İşin (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi
yapılmış) sözleşme fiyatlarıyla gerçekleşen toplam tutarı 
yazılacaktır.

( f )

Bu kısım kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde doldurulacaktır. 

( g )

Devir sözleşmesinin noter tasdik tarihi yazılacaktır.

( ğ )

Devir tarihi itibariyle yapılan işlerin (her türlü fiyat farkları
ile KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme
fiyatlarıyla tutarı yazılacaktır.

( h )

İşin gerçekleşen toplam tutarından (10) devir tarihindeki iş
tutarının (12.b.) düşülmesi sonucu bulunan tutar yazılacaktır. 

( ı )

Kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde, geçici kabul tarihi/tasfiye
tarihi; özel sektöre taahhüt edilen işlerde ise, yapı kullanma izin
(iskan) tarihi yazılacaktır.

( i )

Gerçekleşen iş tutarı, varsa idarece verilen malzeme tutarı da
dikkate alınarak yazılacaktır. Ancak, kamu sektörüne taahhüt
edilen işlerde sözleşme devredilmişse, toplam sözleşme bedelinin
asgari %80’inin gerçekleştirilmesi şartı ile devir tarihinden 
sonraki iş tutarı (12.c) yazılacaktır. Bu şartın sağlanmaması
halinde bu belge düzenlenmez.

( * )Kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde, sözleşmeyi yapan yetkili
makam tarafından (Kaşe, isim ve unvan belirtilerek ve mühür 
basılarak); özel sektöre taahhüt edilen işlerde, ilgilisine göre
valilik veya belediye başkanı/yetkili birim amiri (Kaşe, isim ve
unvan belirtilerek ve mühür basılarak) serbest bölgelerde serbest
bölge müdürlüklerince (Kaşe, isim ve unvan belirtilerek ve mühür
basılarak) imzalanacaktır. Organize sanayi bölgesinde Sanayi ve
Ticaret Bakanlığınca kredi kullandırılan işlere ilişkin ise
yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip
kurum veya kuruluşların yetkili organlarınca düzenlenecek ve Sanayi
ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimince mühür basılarak
onaylanacak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca kredi kullandırılmadan
organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak
ise müteşebbis heyetin/yönetim kurulunun kararı üzerine
müteşebbis heyet/yönetim kurulu başkanınca, (Kaşe, isim ve unvan
belirtilerek ve mühür basılarak) imzalanacaktır.

İŞ DENEYİM BELGESİ

(Yüklenici - İş Durum)

Sayı : 								       	     Tarih : ..../...../..........

1.	İş sahibi  ( a )	:

2.	İşin adı ve varsa ihale kayıt numarası       	:

3.	İşin yapıldığı yer  	:

4.	Uygulanan yapı tekniği  ( b )	:

5.	Yüklenicinin adı soyadı veya ticaret unvanı 	:

6.   T.C.Kimlik No/Vergi Kimlik No	:

7.   İş ortaklığı ise ortaklar ve ortaklık oranları,
konsorsiyum ise ortaklar ve gerçekleştirdikleri iş kısmı ve
tutarları ( c )	:

8.   İlk sözleşme bedeli ( ç )    	:

 9.  Toplam sözleşme bedeli ( d )	:

10.  Gerçekleştirilen iş tutarı ( e )	:

11.  İşin toplam sözleşme bedeline göre nakdi / fiziki 
gerçekleşme oranı ( f )    	:

12.  İşin toplam sözleşme bedeline göre gerçekleşme
oranının%80’e ulaştığı tarih	:

13. Sözleşme tarihi	:

14. Sözleşme devredilmişse ( g )	:

    a. Devir tarihi ( ğ )  	:

    b. Devir tarihindeki iş tutarı ( h )  	:

    c. Devir tarihinden sonraki iş tutarı ( ı )  	:

15. Belge tutarı ( i )  	:

16. Belgenin son kullanım tarihi 	 :

				İMZA (*)

AÇIKLAMA

( a )	Kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde, sözleşmeyi yapan
idarenin adı; özel sektöre taahhüt edilen işlerde ise, iş
sahibinin adı, soyadı veya ticaret unvanı yazılacaktır.

( b )	Yapının karakteristik özellikleri ile ilgili olarak; malzeme
bakımından yığma kargir, betonarme, çelik, ahşap, öngerilmeli
beton gibi hususlar ile inşaat usulünü gösteren prefabrik inşaat,
kalıp-iskele sistemi, gövde yapım tekniği ve benzeri diğer
hususlar yazılacaktır.

( c )	İş ortaklığı ve konsorsiyumlar için tek belge
düzenlenecek ve bu belgenin asılları her bir ortağa verilecektir.

 ( ç ) 	Her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale
indirimi yapılmış sözleşmedeki bedel yazılacaktır.

( d )

( e )	ilk sözleşme bedelindeki varsa yasal artışlar dahil (her
türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış)
toplam                        sözleşme 
tutarı yazılacaktır. 

İşin (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi
yapılmış) sözleşme fiyatlarıyla gerçekleşen toplam tutarı 
yazılacaktır. 

( f )	Kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde, ödenmiş veya
tahakkuka bağlanmış son hakedişin (her türlü fiyat farkları ve
KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatları ile
tutarının toplam sözleşme bedeline oranı yazılacaktır. Özel
sektöre taahhüt edilen işlerde ise, belge vermeye yetkili olan
idarece belirlenen fiziki gerçekleşme oranı yazılacaktır.

( g )	Bu kısım kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde
doldurulacaktır.

( ğ )	Devir sözleşmesinin noter tasdik tarihi yazılacaktır.

( h )	Devir tarihi itibariyle yapılan işlerin (her türlü fiyat
farkları ile KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme
fiyatlarıyla tutarı yazılacaktır.

( ı )	İşin gerçekleşen toplam tutarından (10) devir tarihindeki
iş tutarının (14.b.) düşülmesi sonucu bulunan tutar
yazılacaktır. 

( i )	Kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde, ödenmiş veya
tahakkuka bağlanmış son hakedişin (her türlü fiyat farkları ve
KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatları ile
tutarı; özel sektöre taahhüt edilen işlerde ise, işin fiziki
gerçekleşme oranı ile sözleşme bedelinin çarpımı sonucu bulunan
tutar yazılacaktır.

Ancak, kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde sözleşme
devredilmişse, toplam sözleşme bedelinin asgari % 80’ini
gerçekleştirme şartını sağlayan, devir öncesi (14.b) veya devir
sonrası (14.c) tutar yazılacaktır. Bu şartın sağlanmaması
halinde belge düzenlenmez. 

( * )

   	Kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde, sözleşmeyi yapan
yetkili makam tarafından (Kaşe, isim ve unvan belirtilerek ve mühür 
basılarak); özel sektöre taahhüt edilen işlerde, ilgilisine göre
valilik veya belediye başkanı/yetkili birim amiri (Kaşe, isim ve
unvan belirtilerek ve mühür basılarak) serbest bölgelerde serbest
bölge müdürlüklerince (Kaşe, isim ve unvan belirtilerek ve mühür
basılarak) imzalanacaktır. Organize sanayi bölgesinde Sanayi ve
Ticaret Bakanlığınca kredi kullandırılan işlere ilişkin ise
yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip
kurum veya kuruluşların yetkili organlarınca düzenlenecek ve Sanayi
ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimince mühür basılarak
onaylanacak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca kredi kullandırılmadan
organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak
ise müteşebbis heyetin/yönetim kurulunun kararı üzerine
müteşebbis heyet/yönetim kurulu başkanınca, (Kaşe, isim ve unvan
belirtilerek ve mühür basılarak) imzalanacaktır.NOT:	 Bu belgenin verilmiş olması, işin geçici kabulünün
yapılmış olduğu anlamına gelmemektedir.İŞ DENEYİM BELGESİ

(Alt Yüklenici - İş Bitirme)

Sayı : 								       	     Tarih : ..../...../..........

1.	İş sahibi İdare ( a )    	:

2.	İşveren ( b )      	:

3.	Esas işin adı ve varsa ihale kayıt numarası  	:

4.	İşin yapıldığı yer  	:

5.	Alt yüklenicinin adı soyadı veya ticaret unvanı  	:

6.   T.C.Kimlik No/Vergi Kimlik No	:

7.	İşin alt yüklenici tarafından yapılan 	:

     kısmı ( c )      	:

8.	Uygulanan yapı tekniği ( ç )	:

9.   Esas işin sözleşme tarihi	:

10.  Esas işin ilk sözleşme bedeli ( d )    	:

11.  Esas işin toplam sözleşme bedeli ( e )	:

12.  Alt yüklenicinin yüklenici ile    	:

    yaptığı sözleşmenin tarihi ( f )	:

13.  Alt yüklenicinin yüklenici ile	:

    yaptığı sözleşmenin bedeli ( g )	:

14.  Alt yüklenici tarafından yapılan işin 	:

    kabul tarihi ( ğ )	:

15.  Esas işin geçici kabul/tasfiye tarihi	:

16.  Belge tutarı ( h )	:

                                  

				İMZA (*)

( a )	Esas işin sözleşmesini yapan idarenin adı yazılacaktır.

( b )	İşin yüklenicisin adı, soyadı veya ticaret unvanı
yazılacaktır.

( c )	Alt yüklenici ile işin yüklenicisi arasında yapılan
sözleşmedeki işin adı yazılacaktır.

( ç )	Esas işin alt yüklenici tarafından yapılan karakteristik
özellikleri ile ilgili olarak; malzeme bakımından yığma kargir,
betonarme, çelik, ahşap, öngerilmeli beton gibi hususlar ile inşaat
usulünü gösteren prefabrik inşaat, kalıp-iskele sistemi, gövde
yapım tekniği ve benzeri diğer hususlar yazılacaktır. 

( d )	Her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi
yapılmış, sözleşmedeki bedel yazılacaktır.

( e )

	ilk sözleşme bedelindeki varsa yasal artışlar dahil (her türlü
fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) toplam
sözleşme tutarı yazılacaktır. 

( f )	Alt yüklenicinin esas işin yüklenicisi ile yaptığı
sözleşmenin tarihi yazılacaktır.

( g )	Alt yüklenici ile esas işin yüklenicisi arasında yapılan
sözleşmedeki bedel yazılacaktır.

( ğ )	Alt yüklenicinin yaptığı iş için kısmi kabul yapılması
halinde alt yüklenicinin yaptığı iş kısmının kabul tarihi 
yazılacaktır.

( h )	(13) de belirtilen sözleşme bedeli ile alt yüklenicinin
yaptığı işe (7) karşılık ilgili idare tarafından işin
yüklenicisine ödenen bedellerden küçük olan tutar yazılacaktır.

( * )

   	Kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde, sözleşmeyi yapan
yetkili makam tarafından (Kaşe, isim ve unvan belirtilerek ve mühür 
basılarak); özel sektöre taahhüt edilen işlerde, ilgilisine göre
valilik veya belediye başkanı/yetkili birim amiri (Kaşe, isim ve
unvan belirtilerek ve mühür basılarak) serbest bölgelerde serbest
bölge müdürlüklerince (Kaşe, isim ve unvan belirtilerek ve mühür
basılarak) imzalanacaktır. Organize sanayi bölgesinde Sanayi ve
Ticaret Bakanlığınca kredi kullandırılan işlere ilişkin ise
yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip
kurum veya kuruluşların yetkili organlarınca düzenlenecek ve Sanayi
ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimince mühür basılarak
onaylanacak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca kredi kullandırılmadan
organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak
ise müteşebbis heyetin/yönetim kurulunun kararı üzerine
müteşebbis heyet/yönetim kurulu başkanınca, (Kaşe, isim ve unvan
belirtilerek ve mühür basılarak) imzalanacaktır.

İŞ DENEYİM BELGESİ

(İş Denetleme) 

(Kabulü yapılmış işlerde)

Sayı:						                             
Tarih : ..../...../.......

1.  İşveren ( a )	:

2.  İşin adı ve varsa ihale kayıt numarası    	:

3.  İşin yapıldığı yer  	:

4.  Uygulanan yapı tekniği ( b )	:

5.  İlgilinin adı soyadı 	:

6.  T.C.Kimlik No	:

7.  İlgilinin lisans eğitimini aldığı meslek unvanı ( c ) 	:

8.  İlginin görev unvanı ( ç ) 	:

9.  Aynı sıfat ve görev unvanı ile diğer çalışanlar ( d )   
            	:

10.  İlk sözleşme bedeli ( e )               	:

11.  Toplam sözleşme bedeli ( f )               	:

12.  Gerçekleştirilen iş tutarı ( g )	:

13.  Sözleşme tarihi 	:

14.  İşin geçici kabul/tasfiye veya iskan tarihi ( ğ )       
           	:

15.  İlgilinin hangi tarihler arasında görev yaptığı 	:

16.  İlgilinin görevi sırasında denetlediği iş kısmının konusu
:

17.  İlgilinin görevi sırasında işin gerçekleşen tutarı ( h ) 
:

18.  İlgilinin görevi sırasında işin ilk sözleşme bedeline göre
nakdi gerçekleşme oranı ( ı )    	:

19.  İlgilinin mesleği ile ilgili olarak hissesine düşen belge
tutarı ( i )                              
 	:

											İMZA (*)

AÇIKLAMA

( a )	Kamuda denetleyenler ile kamu sektörüne taahhüt edilen
işlerde denetleyenler için ilgili idarenin adı yazılacaktır.

( b )	Yapının karakteristik özellikleri ile ilgili olarak; malzeme
bakımından yığma kargir, betonarme, çelik, ahşap, öngerilmeli
beton gibi hususlar ile inşaat usulünü gösteren prefabrik inşaat,
kalıp sistemi, gövde yapım tekniği ve benzeri diğer hususlar
yazılacaktır. 

( c )	İlgilinin lisans eğitimini aldığı diplomasındaki meslek
unvanı yazılacaktır.

( ç )	İlgilinin görev unvanı, kamuda denetleme görevinde bulunanlar
için görevlendirme yazısından, yüklenicide denetleme görevinde
bulunanlar da ise, yüklenicinin teknik personel bildirimden, varsa
ilgilinin noter taahhütnamesinden yazılacaktır.

( d )	Bu işte aynı sıfat ve görev unvanı ile eş zamanda görev
yapanlar yazılacaktır. 

( e )	Bu işin, her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale
indirimi yapılmış, sözleşmedeki bedel yazılacaktır.

( f )

( g )	İlk sözleşme bedelindeki varsa yasal artışlar dahil (her
türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış)
toplam sözleşme tutarı yazılacaktır. 

İşin (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi
yapılmış) sözleşme fiyatlarıyla gerçekleşen toplam tutarı 
yazılacaktır.

( ğ )	İşin, geçici kabul/tasfiye kabul veya iskan tarihi
yazılacaktır.

( h )	İlgilinin görevi sırasında yüklenicisine ödenen veya
tahakkuka bağlanan hakediş toplamının (her türlü fiyat farkları
ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatları
ile tutarı yazılacaktır.

(ı )	İlgilinin görevi sırasında işin yüklenicisine ödenen veya
tahakkuka bağlanan sözleşme fiyatları ile hakediş toplam
tutarının (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale
indirimi yapılmış) ilk sözleşme bedeline oranı yazılacaktır. 

( i )	Bir iş veya işin kısmında aynı sıfat ve görev unvanı ile 
eşzamanlı görev yapan birden fazla denetim elemanı olması halinde,
bu tutar, ilgilinin mesleği de dikkate alınmak suretiyle,
görevlilerin sayısına bölünerek bulunacaktır.

( * )

	Kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde, sözleşmeyi yapan yetkili
makam tarafından (Kaşe, isim ve unvan belirtilerek ve mühür 
basılarak); özel sektöre taahhüt edilen işlerde, ilgilisine göre
valilik veya belediye başkanı/yetkili birim amiri (Kaşe, isim ve
unvan belirtilerek ve mühür basılarak) serbest bölgelerde serbest
bölge müdürlüklerince (Kaşe, isim ve unvan belirtilerek ve mühür
basılarak) imzalanacaktır. Organize sanayi bölgesinde Sanayi ve
Ticaret Bakanlığınca kredi kullandırılan işlere ilişkin ise
yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip
kurum veya kuruluşların yetkili organlarınca düzenlenecek ve Sanayi
ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimince mühür basılarak
onaylanacak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca kredi kullandırılmadan
organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak
ise müteşebbis heyetin/yönetim kurulunun kararı üzerine
müteşebbis heyet/yönetim kurulu başkanınca, (Kaşe, isim ve unvan
belirtilerek ve mühür basılarak) imzalanacaktır. İŞ DENEYİM BELGESİ

(İş Yönetme) 

(Kabulü yapılmış işlerde)

Sayı:							                     Tarih :
..../...../..........

                                    
              

1.  İşveren ( a )	:

2.  İşin adı ve varsa ihale kayıt numarası    	:

3.  İşin yapıldığı yer  	:

4.  Uygulanan yapı tekniği ( b )	:

5.  İlgilinin adı soyadı 	:

6.  T.C.Kimlik No 	:

7.  İlgilinin lisans eğitimini aldığı meslek unvanı ( ç ) 	:

8.  İlginin görev unvanı ( d ) 	:

9.  Aynı sıfat ve görev unvanı ile diğer çalışanlar ( e )   
            	:

10. İlk sözleşme bedeli ( f)                    
          	:

11. Toplam sözleşme bedeli ( g )               	:

12. Gerçekleştirilen iş tutarı ( ğ )	:

13. Sözleşme tarihi 	:

14. İşin geçici kabul/tasfiye veya iskan tarihi ( h )        
          	:

15. İlgilinin hangi tarihler arasında görev yaptığı 	:

16. İlgilinin görevi sırasında yönettiği iş kısmının konusu	:

17. İlgilinin görevi sırasında işin gerçekleşen tutarı ( ı )
:

18. İlgilinin görevi sırasında işin ilk sözleşme bedeline göre
nakdi  gerçekleşme oranı ( i )     	:

19. İlgilinin görev unvanı ile ilgili olarak hissesine düşen 
belge tutarı ( j )                          
     	:

												İMZA (*)

AÇIKLAMA

( a )	Kamuda yönetenler ile kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde
yönetenler için ilgili idarenin adı yazılacaktır.

( b )	Yapının karakteristik özellikleri ile ilgili olarak; malzeme
bakımından yığma kargir, betonarme, çelik, ahşap, öngerilmeli
beton gibi hususlar ile inşaat usulünü gösteren prefabrik inşaat,
kalıp sistemi, gövde yapım tekniği ve benzeri diğer hususlar
yazılacaktır. 

( c )	İlgilinin lisans eğitimini aldığı diplomasındaki meslek
unvanı yazılacaktır.

( d )	İlgilinin görev unvanı, kamuda yönetme görevinde bulunanlar
için görevlendirme yazısından, yüklenicide yönetme görevinde
bulunanlar da ise, yüklenicinin teknik personel bildirimden, varsa
ilgilinin noter taahhütnamesinden yazılacaktır.

( e )	Bu işte aynı sıfat ve görev unvanı ile eş zamanda görev
yapanlar yazılacaktır. 

( f )	Bu işin, her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale
indirimi yapılmış, sözleşmedeki bedel yazılacaktır.

( g )

( ğ )

	İlk sözleşme bedelindeki varsa yasal artışlar dahil (her türlü
fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) toplam
sözleşme tutarı yazılacaktır. 

İşin (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi
yapılmış) sözleşme fiyatlarıyla gerçekleşen toplam tutarı
yazılacaktır.

( h )	İşin, geçici kabul/tasfiye kabul veya iskan tarihi
yazılacaktır. 

( ı )	İlgilinin görevi sırasında yüklenicisine ödenen veya
tahakkuka bağlanan hakediş toplamının (her türlü fiyat farkları
ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatları
ile tutarı yazılacaktır. 

( i )	İlgilinin görevi sırasında işin yüklenicisine ödenen veya
tahakkuka bağlanan sözleşme fiyatları ile hakediş toplam
tutarının (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale
indirimi yapılmış) ilk sözleşme bedeline oranı yazılacaktır. 

( j )

( * )

	Bir iş veya işin kısmında aynı sıfat ve görev unvanı ile
eşzamanlı görev yapan birden fazla yöneten eleman olması halinde,
bu tutar, ilgilinin görev unvanı da dikkate alınmak suretiyle,
görevlilerin sayısına bölünerek bulunacaktır.

Kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde, sözleşmeyi yapan yetkili
makam tarafından (Kaşe, isim ve unvan belirtilerek ve mühür 
basılarak); özel sektöre taahhüt edilen işlerde, ilgilisine göre
valilik veya belediye başkanı/yetkili birim amiri (Kaşe, isim ve
unvan belirtilerek ve mühür basılarak) serbest bölgelerde serbest
bölge müdürlüklerince (Kaşe, isim ve unvan belirtilerek ve mühür
basılarak) imzalanacaktır. Organize sanayi bölgesinde Sanayi ve
Ticaret Bakanlığınca kredi kullandırılan işlere ilişkin ise
yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip
kurum veya kuruluşların yetkili organlarınca düzenlenecek ve Sanayi
ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimince mühür basılarak
onaylanacak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca kredi kullandırılmadan
organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak
ise müteşebbis heyetin/yönetim kurulunun kararı üzerine
müteşebbis heyet/yönetim kurulu başkanınca, (Kaşe, isim ve unvan
belirtilerek ve mühür basılarak) imzalanacaktır.

İŞ DENEYİM BELGESİ

(İş Denetleme)

(Devam eden ve iş artışı olan işlerde)

    Sayı:						                   Tarih :
..../...../.......

1.  İşveren ( a )

:

2.  İşin adı ve varsa ihale kayıt numarası    

:

3.  İşin yapıldığı yer  

:

4.  Uygulanan yapı tekniği ( b )

:

5.  İlgilinin adı soyadı 

:

6.  T.C.Kimlik No

:

7.  İlgilinin lisans eğitimini aldığı meslek unvanı ( c ) 

:

8.  İlginin görev unvanı ( ç ) 

:

9.  Aynı sıfat ve görev unvanı ile diğer çalışanlar ( d )   
           

:

10. İlk sözleşme bedeli ( e )               

:

11. Toplam sözleşme bedeli ( f )               

:

12. Gerçekleştirilen iş tutarı ( g )

:

13. Sözleşme tarihi 

:

15. İlgilinin hangi tarihler arasında görev yaptığı 

:

16. İlgilinin görevi sırasında denetlediği iş kısmının konusu

:

17. İlgilinin görevi sırasında işin gerçekleşen tutarı ( ğ ) 

:

18. İşin toplam sözleşme bedeline göre nakdi / fiziki
gerçekleşme oranı (h )                        
      

:

19. İşin toplam sözleşme bedeline göre gerçekleşme oranının
%80’e ulaştığı tarih

:

20. İlgilinin görevi sırasında işin ilk sözleşme bedeline göre
nakdi / fiziki gerçekleşme oranı ( ı )    

:

21. İlgilinin mesleği ile ilgili olarak hissesine düşen belge
tutarı ( i )                              
 

:

                                    
                                    
                İMZA (*)

 

AÇIKLAMA

( a )

Kamuda denetleyenler ile kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde
denetleyenler için ilgili idarenin adı yazılacaktır.

( b )

Yapının karakteristik özellikleri ile ilgili olarak; malzeme
bakımından yığma kargir, betonarme, çelik, ahşap, öngerilmeli
beton gibi hususlar ile inşaat usulünü gösteren prefabrik inşaat,
kalıp sistemi, gövde yapım tekniği ve benzeri diğer hususlar
yazılacaktır. 

( c )

İlgilinin lisans eğitimini aldığı diplomasındaki meslek unvanı
yazılacaktır.

( ç )

İlgilinin görev unvanı, kamuda denetleme görevinde bulunanlar için
görevlendirme yazısından, yüklenicide denetleme görevinde
bulunanlar da ise, yüklenicinin teknik personel bildirimden, varsa
ilgilinin noter taahhütnamesinden yazılacaktır.

( d )

Bu işte aynı sıfat ve görev unvanı ile eş zamanda görev
yapanlar yazılacaktır. 

( e )

Bu işin, her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale
indirimi yapılmış, sözleşmedeki bedel yazılacaktır.

( f )

( g )

İlk sözleşme bedelindeki varsa yasal artışlar dahil (her türlü
fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) toplam
sözleşme tutarı yazılacaktır. 

İşin (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi
yapılmış) sözleşme fiyatlarıyla gerçekleşen toplam tutarı 
yazılacaktır.

( ğ )

( h )

İlgilinin görevi sırasında yüklenicisine ödenen veya tahakkuka
bağlanan hakediş toplamının (her türlü fiyat farkları ve KDV
hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatları ile
tutarı yazılacaktır. 

Belge düzenleme tarihi itibarıyla (her türlü fiyat farkları ve KDV
hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatlarıyla
gerçekleşen toplam tutarının, toplam sözleşme bedeline oranı
yazılacaktır. Özel sektöre taahhüt edilen ve ödeme programı
olmayan işlerde ise, belge vermeye yetkili olan idarece belirlenen
ilgilinin görevi sırasındaki fiziki gerçekleşme oranı
yazılacaktır..

( ı )

İlgilinin görevi sırasında işin yüklenicisine ödenen veya
tahakkuka bağlanan sözleşme fiyatları ile hakediş toplam
tutarının (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale
indirimi yapılmış) ilk sözleşme bedeline oranı yazılacaktır.
Özel sektöre taahhüt edilen ve ödeme programı olmayan işlerde ise,
belge vermeye yetkili olan idarece belirlenen ilgilinin görevi
sırasındaki fiziki gerçekleşme oranı yazılacaktır..

( i )

Bir iş veya işin kısmında aynı sıfat ve görev unvanı ile 
eşzamanlı görev yapan birden fazla denetim elemanı olması halinde,
bu tutar, ilgilinin mesleği de dikkate alınmak suretiyle,
görevlilerin sayısına bölünerek bulunacaktır.

( * )

Kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde, sözleşmeyi yapan yetkili
makam tarafından (Kaşe, isim ve unvan belirtilerek ve mühür 
basılarak); özel sektöre taahhüt edilen işlerde, ilgilisine göre
valilik veya belediye başkanı/yetkili birim amiri (Kaşe, isim ve
unvan belirtilerek ve mühür basılarak) serbest bölgelerde serbest
bölge müdürlüklerince (Kaşe, isim ve unvan belirtilerek ve mühür
basılarak) imzalanacaktır. Organize sanayi bölgesinde Sanayi ve
Ticaret Bakanlığınca kredi kullandırılan işlere ilişkin ise
yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip
kurum veya kuruluşların yetkili organlarınca düzenlenecek ve Sanayi
ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimince mühür basılarak
onaylanacak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca kredi kullandırılmadan
organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak
ise müteşebbis heyetin/yönetim kurulunun kararı üzerine
müteşebbis heyet/yönetim kurulu başkanınca, (Kaşe, isim ve unvan
belirtilerek ve mühür basılarak) imzalanacaktır.

İŞ DENEYİM BELGESİ

(İş Yönetme)

(Devam eden ve iş artışı olan işlerde)

Sayı:							                     Tarih :
..../...../..........

                                    
              

1.  İşveren ( a )	:

2.  İşin adı ve varsa ihale kayıt numarası    	:

3.  İşin yapıldığı yer  	:

4.  Uygulanan yapı tekniği ( b )	:

5.  İlgilinin adı soyadı	:

6.  T.C.Kimlik No.	:

7.  İlgilinin lisans eğitimini aldığı meslek unvanı ( c ) 	:

8.  İlgilinin görev unvanı ( ç ) 	:

9.  Aynı sıfat ve görev unvanı ile diğer çalışanlar ( d )   
           	:

10. İlk sözleşme bedeli  ( e )                   
           	:

11. Toplam sözleşme bedeli ( f )               	:

12. Gerçekleştirilen iş tutarı ( g )	:

13. Sözleşme tarihi 	:

15. İlgilinin hangi tarihler arasında görev yaptığı 	:

16. İlgilinin görevi sırasında denetlediği iş kısmının konusu
:

17. İlgilinin görevi sırasında işin gerçekleşen tutarı (ğ )	:

18  İşin toplam sözleşme bedeline göre nakdi / fiziki
gerçekleşme oranı ( h )                       
      	:

19. İşin toplam sözleşme bedeline göre gerçekleşme oranının
%80’e ulaştığı tarih	:

20. İlgilinin görevi sırasında işin ilk sözleşme bedeline göre
nakdi / fiziki gerçekleşme oranı ( ı )     	:

21. İlgilinin görev unvanı ile ilgili olarak hissesine düşen 
belge tutarı ( i )                          
     	:

        

                                    
                                    
                       İMZA (*)

AÇIKLAMA

( a )	Kamuda yönetenler ile kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde
yönetenler için ilgili idarenin adı yazılacaktır.

( b )	Yapının karakteristik özellikleri ile ilgili olarak; malzeme
bakımından yığma kargir, betonarme, çelik, ahşap, öngerilmeli
beton gibi hususlar ile inşaat usulünü gösteren prefabrik inşaat,
kalıp sistemi, gövde yapım tekniği ve benzeri diğer hususlar
yazılacaktır. 

( c )	İlgilinin lisans eğitimini aldığı diplomasındaki meslek
unvanı yazılacaktır.

( ç )	İlgilinin görev unvanı, kamuda yönetme görevinde bulunanlar
için görevlendirme yazısından, yüklenicide yönetme görevinde
bulunanlar da ise, yüklenicinin teknik personel bildirimden, varsa
ilgilinin noter taahhütnamesinden yazılacaktır.

(d )	Bu işte aynı sıfat ve görev unvanı ile eş zamanda görev
yapanlar yazılacaktır. 

(e )	Bu işin, her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale
indirimi yapılmış, sözleşmedeki bedel yazılacaktır.

(f )

( g )	İlk sözleşme bedelindeki varsa yasal artışlar dahil (her
türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış)
toplam sözleşme tutarı yazılacaktır. 

İşin (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi
yapılmış) sözleşme fiyatlarıyla gerçekleşen toplam tutarı 
yazılacaktır.

( ğ )

(h )

	İlgilinin görevi sırasında yüklenicisine ödenen veya tahakkuka
bağlanan hakediş toplamının (her türlü fiyat farkları ve KDV
hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatları ile
tutarı yazılacaktır.

Belge düzenleme tarihi itibarıyla (her türlü fiyat farkları ve KDV
hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatlarıyla
gerçekleşen toplam tutarının, toplam sözleşme bedeline oranı
yazılacaktır. Özel sektöre taahhüt edilen ve ödeme programıı
olmayan işlerde ise, belge vermeye yetkili olan idarece belirlenen en
son fiziki gerçekleşme oranı yazılacaktır.

( ı )	İlgilinin görevi sırasında işin yüklenicisine ödenen veya
tahakkuka bağlanan sözleşme fiyatları ile hakediş toplam
tutarının (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale
indirimi yapılmış) ilk sözleşme bedeline oranı yazılacaktır.
Özel sektöre taahhüt edilen ve ödeme programı olmayan işlerde ise,
belge vermeye yetkili olan idarece belirlenen ilgilinin görevi
sırasındaki fiziki gerçekleşme oranı yazılacaktır. 

( î )	Bir iş veya işin kısmında aynı sıfat ve görev unvanı ile
eşzamanlı görev yapan birden fazla yöneten eleman olması halinde,
bu tutar, ilgilinin  görev unvanı da dikkate alınmak suretiyle,
görevlilerin sayısına bölünerek bulunacaktır.

( * )

	Kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde, sözleşmeyi yapan yetkili
makam tarafından (Kaşe, isim ve unvan belirtilerek ve mühür 
basılarak); özel sektöre taahhüt edilen işlerde, ilgilisine göre
valilik veya belediye başkanı/yetkili birim amiri (Kaşe, isim ve
unvan belirtilerek ve mühür basılarak) serbest bölgelerde serbest
bölge müdürlüklerince (Kaşe, isim ve unvan belirtilerek ve mühür
basılarak) imzalanacaktır. Organize sanayi bölgesinde Sanayi ve
Ticaret Bakanlığınca kredi kullandırılan işlere ilişkin ise
yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip
kurum veya kuruluşların yetkili organlarınca düzenlenecek ve Sanayi
ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimince mühür basılarak
onaylanacak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca kredi kullandırılmadan
organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak
ise müteşebbis heyetin/yönetim kurulunun kararı üzerine
müteşebbis heyet/yönetim kurulu başkanınca, (Kaşe, isim ve unvan
belirtilerek ve mühür basılarak) imzalanacaktır.          İŞ DENEYİM BELGESİ

       (İş Denetleme/ İş Yönetme) (*)

Sayı:						                             
Tarih : ..../...../.......

1.  İşveren ( a )	:

2.  İşin adı ve varsa ihale kayıt numarası    	:

3.  İşin yapıldığı yer  	:

4.  Uygulanan yapı tekniği ( b )	:

5.  İlgilinin adı soyadı 	:

6.  T.C.Kimlik No	:

7.  İlgilinin lisans eğitimini aldığı meslek unvanı ( c ) 	:

8.  İlgilinin görev unvanı ( ç ) 	:

9.  Aynı sıfat ve görev unvanı ile diğer çalışanlar ( d )   
           	:

10. İlk sözleşme bedeli ( e )               	:

11. Toplam sözleşme bedeli ( f )               	:

12. Gerçekleştirilen iş tutarı ( g )	:

13. Sözleşme tarihi 	:

14. İşin geçici kabul/tasfiye veya iskan tarihi           
       	:

15. İlgilinin hangi tarihler arasında görev yaptığı 	:

16. İlgilinin görevi sırasında denetlediği ve yönettiği iş
kısmının/kısımlarının konusu	:

17. İlgilinin denetleme görevi sırasında işin gerçekleşen 
tutarı ( ğ )	:

18  İlgilinin denetlemeye ilişkin mesleği ile ilgili olarak
hissesine düşen tutar( h )	:

19. İlgilinin yönetme görevi sırasında işin gerçekleşen 
tutarı ( ı )               	:

20  İlgilinin yönetmeye ilişkin görev unvanı ile ilgili olarak
hissesine düşen tutar ( i ) 	:

21. İlgilinin toplam görev süresinde gerçekleşen toplam iş
tutarı ( j )	:

22. İlgilinin toplam görev süresinde işin ilk sözleşme bedeline
göre nakdi/fiziki gerçekleşme oranı ( k ) 	:

23. Değerlendirmeye esas belge tutarı	(18) ve (20)’ de yazılı
tutarlar, ilgili değerlendirme krtiterlerine göre ayrı ayrı
değerlendirilmek suretiyle toplanarak, toplam belge tutarı ihale
komisyonunca bulunacaktır.											 İMZA (**)

 

AÇIKLAMA

( a )	Kamuda denetleyenler ile kamu sektörüne taahhüt edilen
işlerde denetleyenler için ilgili idarenin adı yazılacaktır.

( b )	Yapının karakteristik özellikleri ile ilgili olarak; malzeme
bakımından yığma kargir, betonarme, çelik, ahşap, öngerilmeli
beton gibi hususlar ile inşaat usulünü gösteren prefabrik inşaat,
kalıp sistemi, gövde yapım tekniği ve benzeri diğer hususlar
yazılacaktır. 

( c )	İlgilinin lisans eğitimini aldığı diplomasındaki meslek
unvanı yazılacaktır.

( ç )	İlgilinin görev unvanı, kamuda denetleme/yönetme görevinde
bulunanlar için görevlendirme yazısından, yüklenicide
denetleme/yönetme yönetme görevinde bulunanlar da ise, yüklenicinin
teknik personel bildirimden, varsa ilgilinin noter taahhütnamesinden
yazılacaktır.

( d )	Bu işte aynı sıfat ve görev unvanı ile eş zamanda görev
yapanlar yazılacaktır. 

( e )	Bu işin, her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale
indirimi yapılmış, sözleşmedeki bedel yazılacaktır.

( f )

( g )	İlk sözleşme bedelindeki varsa yasal artışlar dahil (her
türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış)
toplam sözleşme tutarı yazılacaktır. 

İşin (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi
yapılmış) sözleşme fiyatlarıyla gerçekleşen toplam tutarı 
yazılacaktır.

( ğ )

( h )

( ı )	İlgilinin denetleme görevi sırasında yüklenicisine ödenen
veya tahakkuka bağlanan hakediş toplamının (her türlü fiyat
farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme
fiyatları ile tutarı yazılacaktır.

Bir iş veya işin kısmında aynı sıfat ve görev unvanı ile 
eşzamanlı görev yapan birden fazla denetim elemanı olması halinde,
bu tutar, ilgilinin mesleği de dikkate alınmak suretiyle,
görevlilerin sayısına bölünerek bulunacaktır.

İlgilinin yönetme görevi sırasında yüklenicisine ödenen veya
tahakkuka bağlanan hakediş toplamının (her türlü fiyat farkları
ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatları
ile tutarı yazılacaktır.

( i )

( j)	Bir iş veya işin kısmında aynı sıfat ve görev unvanı ile 
eşzamanlı görev yapan birden fazla yöneten elemanı olması halinde,
bu tutar, ilgilinin mesleği de dikkate alınmak suretiyle,
görevlilerin sayısına bölünerek bulunacaktır.

(17) ve (19)’daki tutarlar toplanarak bulunacaktır.

( k )	Bir iş veya işin kısmında aynı sıfat ve görev unvanı ile 
eşzamanlı görev yapan birden fazla denetim elemanı olması halinde,
bu tutar, ilgilinin mesleği de dikkate alınmak suretiyle,
görevlilerin sayısına bölünerek bulunacaktır.

( * )

(**)

	İşin bir kısmında denetleme, diğer kısmında yönetme görevinde
bulunan mimar veya mühendislere bu görevlerde bulundukları toplam
görev süresinde tutar olarak fazla olan kısım esas alınarak iş
denetleme veya iş yönetme belgesi yazılacaktır.

Kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde, sözleşmeyi yapan yetkili
makam tarafından (Kaşe, isim ve unvan belirtilerek ve mühür 
basılarak); özel sektöre taahhüt edilen işlerde, ilgilisine göre
valilik veya belediye başkanı/yetkili birim amiri (Kaşe, isim ve
unvan belirtilerek ve mühür basılarak) serbest bölgelerde serbest
bölge müdürlüklerince (Kaşe, isim ve unvan belirtilerek ve mühür
basılarak) imzalanacaktır. Organize sanayi bölgesinde Sanayi ve
Ticaret Bakanlığınca kredi kullandırılan işlere ilişkin ise
yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip
kurum veya kuruluşların yetkili organlarınca düzenlenecek ve Sanayi
ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimince mühür basılarak
onaylanacak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca kredi kullandırılmadan
organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak
ise müteşebbis heyetin/yönetim kurulunun kararı üzerine
müteşebbis heyet/yönetim kurulu başkanınca, (Kaşe, isim ve unvan
belirtilerek ve mühür basılarak) imzalanacaktır.

     İŞ DENEYİM BELGESİ

(İş artışı olan ve devam eden işlerde İş Denetleme/ İş
Yönetme) (*)

Sayı:						                             
Tarih : ..../...../.......

1.  İşveren ( a )	:

2.  İşin adı ve varsa ihale kayıt numarası    	:

3.  İşin yapıldığı yer  	:

4.  Uygulanan yapı tekniği ( b )	:

5.  İlgilinin adı soyadı 	:

6.  T.C.Kimlik No	:

7.  İlgilinin lisans eğitimini aldığı meslek unvanı ( c ) 	:

8.  İlgilinin görev unvanı ( ç ) 	:

9.  Aynı sıfat ve görev unvanı ile diğer çalışanlar ( d )   
           	:

10. İlk sözleşme bedeli  ( e )               	:

11. Toplam sözleşme bedeli ( f )               	:

12. Gerçekleştirilen iş tutarı ( g )	:

13. Sözleşme tarihi 	:

15. İlgilinin hangi tarihler arasında görev yaptığı 	:

16  İşin toplam sözleşme bedeline göre nakdi / fiziki
gerçekleşme oranı (ğ )        	:

17. İşin toplam sözleşme bedeline göre gerçekleşme oranının
%80’e ulaştığı tarih	:

18. İlgilinin toplam görev süresinde işin ilk sözleşme bedeline
göre nakdi / fiziki gerçekleşme oranı (h )	:

19. İlgilinin görevi sırasında denetlediği ve yönettiği iş
kısmının/kısımlarının konusu	:

20. İlgilinin denetleme görevi sırasında işin gerçekleşen 
tutarı ( ı )	:

21. İlgilinin denetlemeye ilişkin mesleği ile ilgili olarak
hissesine düşen tutar( i )	:

22. İlgilinin yönetme görevi sırasında işin gerçekleşen 
tutarı ( j )               	:

23. İlgilinin yönetmeye ilişkin görev unvanı ile ilgili olarak
hissesine düşen tutar ( k ) 	:

24. İlgilinin toplam görev süresinde gerçekleşen toplam iş
tutarı ( l )	:

25. İlgilinin toplam görev süresinde işin ilk sözleşme bedeline
göre nakdi/fiziki gerçekleşme oranı ( m ) 	:

26. Değerlendirmeye esas belge tutarı	(21) ve (23)’ de yazılı
tutarlar, ilgili değerlendirme krtiterlerine göre ayrı ayrı
değerlendirilmek suretiyle toplanarak, toplam belge tutarı ihale
komisyonunca bulunacaktır.

      		              								 İMZA (**)

AÇIKLAMA

( a )	Kamuda denetleyenler ile kamu sektörüne taahhüt edilen
işlerde denetleyenler için ilgili idarenin adı yazılacaktır.

( b )	Yapının karakteristik özellikleri ile ilgili olarak; malzeme
bakımından yığma kargir, betonarme, çelik, ahşap, öngerilmeli
beton gibi hususlar ile inşaat usulünü gösteren prefabrik inşaat,
kalıp sistemi, gövde yapım tekniği ve benzeri diğer hususlar
yazılacaktır. 

( c )	İlgilinin lisans eğitimini aldığı diplomasındaki meslek
unvanı yazılacaktır.

( ç )	İlgilinin görev unvanı, kamuda denetleme/yönetme görevinde
bulunanlar için görevlendirme yazısından, yüklenicide
denetleme/yönetme yönetme görevinde bulunanlar da ise, yüklenicinin
teknik personel bildirimden, varsa ilgilinin noter taahhütnamesinden
yazılacaktır.

( d )	Bu işte aynı sıfat ve görev unvanı ile eş zamanda görev
yapanlar yazılacaktır. 

( e )	Bu işin, her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale
indirimi yapılmış, sözleşmedeki bedel yazılacaktır.

( f )

( g)

	İlk sözleşme bedelindeki varsa yasal artışlar dahil (her türlü
fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) toplam
sözleşme tutarı yazılacaktır. 

İşin (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi
yapılmış) sözleşme fiyatlarıyla gerçekleşen toplam tutarı 
yazılacaktır.

( ğ )	İlgilinin görevi sırasında yüklenicisine ödenen veya
tahakkuka bağlanan hakediş toplamının (her türlü fiyat farkları
ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatları
ile tutarı yazılacaktır.

Belge düzenleme tarihi itibarıyla (her türlü fiyat farkları ve KDV
hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatlarıyla
gerçekleşen toplam tutarının, toplam sözleşme bedeline oranı
yazılacaktır. Özel sektöre taahhüt edilen ve ödeme programıı
olmayan işlerde ise, belge vermeye yetkili olan idarece belirlenen en
son fiziki gerçekleşme oranı yazılacaktır.

( h )	İlgilinin görevi sırasında işin yüklenicisine ödenen veya
tahakkuka bağlanan sözleşme fiyatları ile hakediş toplam
tutarının (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale
indirimi yapılmış) ilk sözleşme bedeline oranı yazılacaktır.
Özel sektöre taahhüt edilen ve ödeme programı olmayan işlerde ise,
belge vermeye yetkili olan idarece belirlenen ilgilinin görevi
sırasındaki fiziki gerçekleşme oranı yazılacaktır. 

( ı )

( i )

( j )	İlgilinin denetleme görevi sırasında yüklenicisine ödenen
veya tahakkuka bağlanan hakediş toplamının (her türlü fiyat
farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme
fiyatları ile tutarı yazılacaktır.

Bir iş veya işin kısmında aynı sıfat ve görev unvanı ile 
eşzamanlı görev yapan birden fazla denetim elemanı olması halinde,
bu tutar, ilgilinin mesleği de dikkate alınmak suretiyle,
görevlilerin sayısına bölünerek bulunacaktır.

İlgilinin yönetme görevi sırasında yüklenicisine ödenen veya
tahakkuka bağlanan hakediş toplamının (her türlü fiyat farkları
ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatları
ile tutarı yazılacaktır.

( k )

( l )	Bir iş veya işin kısmında aynı sıfat ve görev unvanı ile 
eşzamanlı görev yapan birden fazla yöneten elemanı olması halinde,
bu tutar, ilgilinin mesleği de dikkate alınmak suretiyle,
görevlilerin sayısına bölünerek bulunacaktır.

(17) ve (19)’daki tutarlar toplanarak bulunacaktır.

( m )	Bir iş veya işin kısmında aynı sıfat ve görev unvanı ile 
eşzamanlı görev yapan birden fazla denetim elemanı olması halinde,
bu tutar, ilgilinin mesleği de dikkate alınmak suretiyle,
görevlilerin sayısına bölünerek bulunacaktır.

( * )

(**)

	İşin bir kısmında denetleme, diğer kısmında yönetme görevinde
bulunan mimar veya mühendislere bu görevlerde bulundukları toplam
görev süresinde tutar olarak fazla olan kısım esas alınarak iş
denetleme veya iş yönetme belgesi yazılacaktır.

Kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde, sözleşmeyi yapan yetkili
makam tarafından (Kaşe, isim ve unvan belirtilerek ve mühür 
basılarak); özel sektöre taahhüt edilen işlerde, ilgilisine göre
valilik veya belediye başkanı/yetkili birim amiri (Kaşe, isim ve
unvan belirtilerek ve mühür basılarak) serbest bölgelerde serbest
bölge müdürlüklerince (Kaşe, isim ve unvan belirtilerek ve mühür
basılarak) imzalanacaktır. Organize sanayi bölgesinde Sanayi ve
Ticaret Bakanlığınca kredi kullandırılan işlere ilişkin ise
yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip
kurum veya kuruluşların yetkili organlarınca düzenlenecek ve Sanayi
ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimince mühür basılarak
onaylanacak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca kredi kullandırılmadan
organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak
ise müteşebbis heyetin/yönetim kurulunun kararı üzerine
müteşebbis heyet/yönetim kurulu başkanınca, (Kaşe, isim ve unvan
belirtilerek ve mühür basılarak) imzalanacaktır.



KARMA TEKLİF MEKTUBU

                ……… İHALE KOMİSYONU
BAŞKANLIĞINA

                                    
                     ….. /….. /.....

İhale Kayıt Numarası 

	İhalenin adı

	Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı

	Uyruğu

	TC Kimlik Numarası1

	Vergi Kimlik Numarası

	Tebligat adresi

	 Telefon ve Faks numarası

	Elektronik posta adresi (varsa)	                    


1) Yukarıda ihale kayıt numarası ve adı yer alan ihaleye ilişkin
ihale dokümanını oluşturan tüm belgeler tarafımızdan okunmuş,
anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu
belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak
üzere ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak
teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine
getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi
beyan ediyoruz.

2) İhale tarihinde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin
dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i)
bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımızı ve
olmayacağımızı, anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve
(d) bentleri hariç, bu hususlara ilişkin olarak durumumuzda
değişiklik olması halinde buna ilişkin belgeleri İdarenize derhal
vereceğimizi; ihalenin üzerimizde kalması halinde ise sözleşme
imzalanmadan önce ihale tarihinde anılan maddenin dördüncü
fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen
durumda olmadığımıza ilişkin belgeleri anılan Kanun ve ilgili
mevzuat ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak
İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz. 

3) 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale
konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı
olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi
beyan ediyoruz.

4) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli”
tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız. 

5) Yukarıda yer alan [ elektronik posta adresime tebligat
yapılmasını kabul ediyorum./ faks numarama tebligat yapılmasını
kabul ediyorum./ elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat
yapılmasını kabul ediyoruz/ elektronik posta adresime ve faks
numarama tebligat yapılmasını kabul etmiyorum.] 2 

6) İşin teklif birim fiyat cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin
miktarının ve mahiyetinin ihale dokümanında yer alan teknik
şartnameye ve projelere uygun olduğunu kabul ediyoruz.

7) İhale konusu işin, 

a) Birim fiyat olarak yapılması öngörülen kısmının tamamını
bu teklifin ekindeki birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen her bir
iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma
Değer Vergisi hariç toplam ……. (Teklif edilen toplam bedel para
birim belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır).......... bedel
karşılığında, 

b) Anahtar teslim götürü bedel olarak yapılması öngörülen
kısmını ise Katma Değer Vergisi hariç.........( teklif edilen
toplam bedel, para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile
yazılacaktır)............ anahtar teslimi götürü bedel,

olmak üzere, Katma Değer Vergisi hariç toplam. …. (rakam ve
yazıyla)......... bedel üzerinden yapmayı kabul ve taahhüt ederiz3.

                                    
                Adı SOYADI/Ticaret Unvanı – 

                                    
                        Kaşe ve İmza4

Ek: Birim Fiyat teklif Cetveli

1 İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan
T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

2 İstekli kabul ettiği seçeneği yazacaktır.

3 Konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde, her bir ortağın teklif
verdiği kısma ilişkin teklif bedeli rakam ve yazı ile ayrı ayrı
yazılacaktır. Konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmeyen
hallerde idare bu dipnota yer vermeyecektir. 

4 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Ortak
girişim olarak teklif verilmesi halinde, teklif mektubu bütün
ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır. 

ANAHTAR TEKNİK PERSONEL BEYANNAMESİ

İhale Kayıt Numarası		:

İhalenin Adı			:

[Ön Yeterlik/İhale] tarihi	:_._/_._/_._._._

[İdarenin Adı]

[Ön Yeterlik/İhale] tarihi itibarıyla ……[ İsteklinin adı ve
soyadı/ ticaret unvanı]……..’ın bünyesinde anahtar teknik
personel olarak çalışmaktayım. İhalenin anahtar teknik personel
olarak çalıştığım….. [İsteklinin adı ve soyadı/ ticaret
unvanı] ……. ın üzerine bırakılması durumunda görev
yaptığım süre boyunca başka bir gerçek veya tüzel kişi
bünyesinde anahtar teknik personel olarak çalışmayacağım.

Adı SOYADI

Mesleki Unvanı

           									İmza



ANAHTAR TEKNİK PERSONEL NİTELİĞİNDEKİ PERSONEL LİSTESİ1

İhale kayıt numarası	:

	

	Adı ve Soyadı	Mesleki Unvanı	Pozisyonu	Mezuniyet Tarihi	İşe Giriş
Tarihi	İşten Çıkış Tarihi

123

Yukarıda bilgileri yazılı kişilerin [ilk ilan / davet tarihinden]
geriye doğru bir yıllık dönem içinde ticari faaliyette bulunduğum
yerde ( merkezde) personelim olarak çalıştığını beyan ederim.

Adı SOYADI/ Ticaret Unvanı

                                    
            Kaşe ve İmza2

Ek:

1-Listedeki personelin mezuniyet belgeleri

2-Listedeki personel adına prim ödendiğini gösterir Sosyal Güvenlik
Kurumu onaylı belgeler.

1İhale konusu işte anahtar teknik personel çalıştırılmasının 
öngörülmesi halinde, Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin   40
ıncı maddesinde öngörülen hükümlere göre ilk ilan veya davet
tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca aday veya isteklinin
ticari faaliyette bulunduğu yerde kesintisiz şekilde ve işin
niteliğine uygun olarak idarece öngörülen sayıda çalışan
mühendis veya mimarların gösterilmesi için düzenlenecektir. 

2 Başvuru sahibi veya başvuruda bulunmaya yetkili kişi tarafından
imzalanmalıdır. İş ortaklıklarında pilot ortak tarafından
imzalanması yeterlidir. Konsorsiyumlarda ise bu belge her bir ortak
tarafından ayrı ayrı düzenlenecektir.



ORTAKLIK DURUM BELGESİ

1. Belge Düzenleme Tarihi 	:

2. Başvuru sahibi şirketin;

2.1. Ticaret Unvanı        

2.2. Ticaret Sicil No      	

:

:

3. İş deneyimini gösteren belgesi kullanılacak ortağa ilişkin
bilgiler

Ortağın Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı 	Ortaklık Tipi	Belgenin
Düzenlendiği Tarihteki Ortaklık Hisse oranı	[Gerçek kişi/Tüzel kişi]	  [ İş deneyimini gösteren belgesi
kullanılacak olan ortağın, başvuru sahibi şirketin yüzde elliden
 fazla hissesine sahip olması zorunludur.]Başvuruda bulunan şirkete ilişkin kayıtların incelenmesi sonucunda,
yukarıda adı ve soyadı/ticaret unvanı bulunan kişinin bu belgenin
düzenleme tarihinden önceki bir yıl boyunca ……[Başvuru sahibi
şirketin ticaret unvanı yazılacaktır.]’nin kesintisiz olarak
%50’den fazla hissesine sahip ortağı olduğu tespit edilmiştir. 

Belge düzenleme tarihinden sonra ortaklık oranının % 50’ye veya %
50’nin altına düşmesi durumunda bu belge, 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde kullanılamaz. 

      		

Düzenleyen Yetkilinin

Adı SOYADI

         Görevi

     İmza ve Mühür

………………………………..

AÇIKLAMA 

1 Bu belge, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından
düzenlenecektir.

2 Belgenin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmesi
zorunludur. 



ORTAKLIK DURUM BELGESİ

1. Belge Düzenleme Tarihi 	:

2. Başvuru sahibi şirketin;

2.1. Ticaret Unvanı        

2.2. Ticaret Sicil No      	

:

:

3. İş denetleme belgesi kullanılacak ortağa ilişkin bilgiler

Ortağın Adı ve Soyadı 	Ortaklık Tipi	Belgenin Düzenlendiği
Tarihteki Ortaklık Hisse oranı	[Gerçek kişi]	  [ İş denetleme belgesi kullanılacak olan
ortağın, başvuru sahibi şirketin yüzde elliden fazla hissesine 
sahip olması zorunludur.]Başvuruda bulunan şirkete ilişkin kayıtların incelenmesi sonucunda,
yukarıda adı ve soyadı bulunan kişinin bu belgenin düzenleme
tarihinden önceki beş yıl boyunca ……[Başvuru sahibi şirketin
ticaret unvanı yazılacaktır.]’nin kesintisiz olarak yüzde elliden
fazla hissesine sahip ortağı olduğu tespit edilmiştir. 

Belge düzenleme tarihinden sonra ortaklık oranının % 50’ye veya %
50’nin altına düşmesi durumunda bu belge, 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde kullanılamaz. 

      		

Düzenleyen Yetkilinin

Adı SOYADI

         Görevi

     İmza ve Mühür

………………………………..

AÇIKLAMA 

1 Bu belge, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından
düzenlenecektir.

2 Belgenin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmesi
zorunludur. 



ORTAKLIK DURUM BELGESİ

1. Belge Düzenleme Tarihi 	:

2. Başvuru sahibi şirketin;

2.1. Ticaret Unvanı        

2.2. Ticaret Sicil No      	

:

:

3. Mezuniyet belgesi kullanılacak ortağa ilişkin bilgiler

Ortağın Adı ve Soyadı 	Ortaklık Tipi	Belgenin Düzenlendiği
Tarihteki Ortaklık Hisse oranı	[Gerçek kişi]	  [ Mezuniyet belgesi kullanılacak olan ortağın,
başvuru sahibi şirketin en az yüzde ellibir hissesine sahip
olması zorunludur.]Başvuruda bulunan şirkete ilişkin kayıtların incelenmesi sonucunda,
yukarıda adı ve soyadı bulunan kişinin bu belgenin düzenleme
tarihinden önceki beş yıl boyunca ……[Başvuru sahibi şirketin
ticaret unvanı yazılacaktır.]’nin kesintisiz olarak en az % 51
hissesine sahip ortağı olduğu tespit edilmiştir. 

Belge düzenleme tarihinden sonra ortaklık oranının % 51’in altına
düşmesi durumunda bu belge, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
kapsamında yapılan ihalelerde kullanılamaz. 

      		

Düzenleyen Yetkilinin

Adı SOYADI

         Görevi

     İmza ve Mühür

………………………………..

AÇIKLAMA 

1 Bu belge, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından
düzenlenecektir.

2 Belgenin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmesi
zorunludur. 

 Ön ilan yapılmayacaksa bu bölüm boş bırakılacaktır.

 Ön ilan yapılmayan hallerde yalnızca bu kısım doldurulacak, ön
ilan yapılan hallerde ise bu kısım ön ilandan sonraki aşamada
yapılacak ihale ilanından önce doldurulacaktır.

 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre
yapılacak ihalelerde ilan yapılmaması durumunda davet edilenlerin
listesi bu belgenin ekinde yer alacaktır. Pazarlık usulü ile yapılan
ihalelerde bu usulün kullanılmasının gerekçesi açık olarak burada
belirtilerek, bu hususa ilişkin bilgi ve belgeler onay ekine
konulacaktır.

 Dokümanın posta yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde posta
veya kargo masrafları dahil edilerek belirlene doküman bedeli ayrıca
yazılacaktır.

 İhale yetkilisinin kurul olması halinde, üyelerin adı soyadı ve
unvanları yazılarak imzalanacaktır.

 Bu kısımda diğer açıklamaların yanında yaklaşık maliyeti eşik
değerlerin altında olan ihalelerin, sadece yerli isteklilere açık
olup olmadığı; yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki
ihalelerde, yerli istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı
sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin hususlar belirtilecektir.

 İhale yetkilisinin kurul olması halinde, üyelerin adı soyadı ve
unvanları yazılarak imzalanacaktır.

 İhale dokümanının posta yoluyla satılmasının öngörülmesi
halinde, idari şartnamenin ihale dokümanının posta yoluyla
satılmasına ilişkin düzenleme ve posta masrafları dahil doküman
bedeline ve banka hesap numarasına yer verilecektir.

1 Dokümanın CD ortamında verilmesi durumunda bu kısma “CD
halinde” ibaresi yazılacak, CD Birim Seri Numarası ve varsa diğer
ayırt edici numaraları belirtilecektir.

² Bu bölüm dokümanın elden verilmesi halinde, ihale dokümanı
satın alan aday/istekli tarafından doldurulacaktır. Dokümanın posta
yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde bu kısım boş
bırakılacaktır. Dokümanın posta yoluyla gönderilmesine ilişkin
belgeler forma eklenecektir.

 “Tutanağın adı” bölümü uygulanan ihale usulü ve aşaması
dikkate alınarak aşağıdaki seçeneklere göre düzenlenecektir:

a) Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde Ön Yeterlik Başvurusu 
Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı, Pazarlık usulünde Başvuru
Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı,

b) Açık ve Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde Teklif Zarfı
Açma ve Belge Kontrol Tutanağı,

c) Pazarlık Usulünde 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d)
ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde Teknik Teklif Zarfı Açma
ve Belge Kontrol Tutanağı ve Şartları Netleştirilmiş Teknik
Şartnameye Dayalı Olarak Hazırlanan Teklif Zarfı Açma Ve Belge
Kontrol Tutanağı,

d) Pazarlık usulünde Son Fiyat Teklifi Zarfı Açma ve Belge Kontrol
Tutanağı.

 Bu tutanak, Şartnamede istenilen belgelerin her biri dikkate
alınarak düzenlenecek; her bir hücresi için “VAR veya YOK”
ibarelerinden uygun olanı, teklif mektubu ve geçici teminat
değerlerine ilişkin belgeler için ise “UYGUN veya UYGUN DEĞİL”
ibarelerinden birisi kullanılmak suretiyle doldurulacaktır.

 Elektronik posta veya faksla yapılan bildirimler, aynı gün idare
tarafından iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkmak suretiyle
teyit edilecektir.

 Yeterli bulunmama gerekçeleri açık biçimde yazılacaktır

 Yabancı istekli olması durumunda “ondokuzuncu gün” ibaresi
yazılacaktır.

 Elektronik posta veya faksla yapılan bildirimler, aynı gün idare
tarafından iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkmak suretiyle
teyit edilecektir.

 İdareler, tebliğ için geçecek süreyi de dikkate alarak tebligattan
sonra 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen süreleri
sağlayacak şekilde bir tarih belirleyeceklerdir

 Yabancı istekli olması durumunda “ondokuzuncu gün” ibaresi
yazılacaktır.

 Elektronik posta veya faksla yapılan bildirimler, aynı gün idare
tarafından iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkmak suretiyle
teyit edilecektir.

 Yabancı istekli olması durumunda “ondokuzuncu gün” ibaresi
yazılacaktır.

 Elektronik posta veya faksla yapılan bildirimler, aynı gün idare
tarafından iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkmak suretiyle
teyit edilecektir.

 Şartları sağlamama gerekçeleri açık biçimde yazılacaktır

 Yabancı istekli olması durumunda “ondokuzuncu gün” ibaresi
yazılacaktır.

 Elektronik posta veya faksla yapılan bildirimler, aynı gün idare
tarafından iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkmak suretiyle
teyit edilecektir.

 Yabancı istekli olması durumunda “ondokuzuncu gün” ibaresi
yazılacaktır.

 Elektronik posta veya faksla yapılan bildirimler, aynı gün idare
tarafından iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkmak suretiyle
teyit edilecektir.

 Yabancı istekli olması durumunda “ondokuzuncu gün” ibaresi
yazılacaktır.

 

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/ticaret
unvanı yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif
verilmesi halinde, her sayfası ad soyad/ticatet unvanı yazılarak
bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından
imzalanacaktır 

 İdare, kısmi teklife açık ihalede kısmi teklif verilebileceği
öngörülen iş kısımlar için formda “Teklif tutarı” sütunu da
oluşturulabileceği gibi her bir kısmi teklif için bu formu ayrı
ayrı düzenleyebilir.

 Bu karar beş iş günü içinde ihale yetkilisince onaylanır. Onay,
bu belge üzerinde veya bir başka belge üzerinde de yapılabilir. Söz
konusu onay ihale yetkilisinin kurul olması halinde, bütün üyelerin
tarafından ad, soyadı yazılarak imzalanacaktır.

 Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esas alınarak
belirlendiği ihalelerde bu sütuna yer verilmeyecektir.

 Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayan ihalelerde bu
sütun boş bırakılacaktır. 

 Elektronik posta veya faksla yapılan bildirimler, aynı gün idare
tarafından iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkmak suretiyle
teyit edilecektir.

 Yabancı istekli olması durumunda “ondokuzuncu gün” ibaresi
yazılacaktır.

 Elektronik posta veya faksla yapılan bildirimler, aynı gün idare
tarafından iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkmak suretiyle
teyit edilecektir.

 Yabancı istekli olması durumunda “ondokuzuncu gün” ibaresi
yazılacaktır.

 Elektronik posta veya faksla yapılan bildirimler, aynı gün idare
tarafından iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkmak suretiyle
teyit edilecektir.

 Yabancı istekli olması durumunda “ondokuzuncu gün” ibaresi
yazılacaktır.

 Elektronik posta veya faksla yapılan bildirimler, aynı gün idare
tarafından iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkmak suretiyle
teyit edilecektir.

 Sözleşmeye davet edilen isteklinin yabancı istekli olması
durumunda, “on gün” ibaresi yerine “yirmiiki gün” ibaresi
yazılacaktır.

 Yabancı istekli olması durumunda “ondokuzuncu gün” ibaresi
yazılacaktır.

 Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra
düzenlenmiş olması gereklidir.

 Başvuru sahibi veya başvuruda bulunmaya yetkili kişi tarafından
imzalanmalıdır. İş ortaklıklarında pilot ortak tarafından
imzalanması yeterlidir. Konsorsiyumlarda ise, bu belge her bir ortak
tarafından ayrı ayrı düzenlenecektir. 

Standart Form — KİK001.1/Y

İhale Onay Belgesi

Standart Form — KİK001.2/Y

Yaklaşık Maliyet İcmal Tablosu

Standart Form — KİK001.3/Y

Teklif Türünün Belirlenmesine İlişkin Form

Standart Form – KİK002.1/Y 

Açık İhale Usulü İlan Formu

Standart Form – KİK002.2/Y 

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü Ön Yeterlik İlan Formu

Standart Form – KİK002.3/Y 

4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a)/(d)/(e) Bentlerine Göre
Pazarlık Usulüyle Yapılan İhale İlan Formu

Standart Form – KİK002.4/Y 

4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b)/(c) Bentlerine Göre
Pazarlık Usulüyle Yapılan İhale İlan Formu

Standart Form – KİK002.5/Y 

Ön İlanı Formu

Standart Form – KİK002.6/Y 

Düzeltme İlanı Formu

Standart Form – KİK002.7/Y 

İhale İptal İlan Formu

		Standart Form ( KİK003.0/Y

4734 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin (b)/(c) Bentlerine göre
Yapılacak İhaleye Davet Formu

Standart Form ( KİK004.0/Y

Ön Yeterlik / İhale Dokümanının Satın Alındığına İlişkin
Form

Standart Form ( KİK005.0/Y

 Ön Yeterlik Başvurusu / Yeterlik Başvurusu / Teklif Zarfı Alındı
Belgesi

Standart Form ( KİK006.0/Y

		      Alınan Ön Yeterlik Başvuru / Yeterlik Başvuru / Teklif
Zarflarının İhale Komisyonuna Teslimine Dair Tutanak

Standart Form ( KİK007.0/Y

Postadaki Gecikme Nedeniyle İşleme Konulmayan Ön Yeterlik
Başvurusunun / Yeterlik Başvurusunun / İhale Teklifinin Alınış
Zamanına İlişkin Tutanak

Standart Form ( KİK008.0/Y

Uygun Olmadığı İçin Değerlendirmeye Alınmayan Ön Yeterlik
Başvuru / Yeterlik Başvuru / Teklif Zarflarına İlişkin İhale
Komisyonu Tutanağı

Standart Form ― KİK009.0/Y

Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı

Standart Form ( KİK010.0/Y

Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin
Tutanak

Standart Form ( KİK011.0/Y

Ön Yeterlik / 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a)/(d)/ (e)
Bentlerine Göre Yapılan İhalelerde Yeterlik Değerlendirme Sonuç
Tutanağı

Standart Form ( KİK012.0/Y

 Ön Yeterlik / Yeterlik Değerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan
Adaylara/ İsteklilere Sonucun Bildirilmesine İlişkin Form

Standart Form ( KİK013.0/Y

Ön Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunan Adaylara Sonucun
Bildirimi ve Teklif Vermeye Davet Mektubu Formu

Standart Form ( KİK014.1/Y

 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a)/ (d)/(e) Bentlerine Göre
Yapılan İhalelerde Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunan
İsteklilere Sonucun Bildirimi ve Teknik Teklif Vermeye Davet Mektubu
Formu

Standart Form ( KİK014.2/Y

 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a)/(d)/(e) Bentlerine Göre
Yapılan  İhalelerde Teknik Görüşme Sonucunda Şartları
Sağlamayanlara Bildirim Formu

			Standart Form ( KİK014.3/Y

 4734 sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a)/(d)/(e) Bentlerine Göre
Yapılan İhalelerde Fiyat Tekliflerini Vermeye Davet Edilmelerine
İlişkin Form

			Standart Form ( KİK014.4/Y

Pazarlık Usulü İle Yapılan İhalelerde Son Tekliflerini Vermeye
Davet Edilmelerine İlişkin Form

Standart Form ( KİK015.1/Y

Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde Ön Yeterlik/Pazarlık
Usulünde Yeterlik Başvuru Formu

Standart Form ( KİK015.2/Y

Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif Mektubu

Standart Form ( KİK015.3/Y

Birim Fiyat Teklif Mektubu

Standart Form ( KİK015.5/Y

Birim Fiyat Teklif Cetveli

Standart Form ( KİK016.0/Y

Açık İhale, Belli İstekliler Arasında İhale ve Pazarlık Usulünde
Teklif Edilen Fiyatlara ve Yaklaşık Maliyetin Açıklanmasına
İlişkin Tutanak

Standart Form ( KİK017.0/Y

Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı ve/veya Teklif Edilen Fiyatlara
ve Yaklaşık Maliyetin Açıklanmasına İlişkin Tutanağın Hazır
Bulunanlar Önünde Yapılan İlk Oturumda Talep Edenlere Verildiğine
İlişkin Tutanak 

Standart Form ― KİK018.0/Y

İhale Komisyonu Kararı Formu

Standart Form ― KİK019.1/Y

Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu

Standart Form ─ KİK019.2/Y

 İhale İptal Kararının Bildirilmesi Formu

Standart Form ─ KİK019.3/Y

Bütün Başvuruların veya Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin
İptal Kararının Bildirilmesi Formu

Standart Form ― KİK020.0/Y

Üzerine İhale Yapılan İsteklinin Sözleşmeye Davet Edilmesine
İlişkin Form

Standart Form ― KİK021.0/Y

İş Ortaklığı Beyannamesi 

Standart Form — KİK022.0/Y

Konsorsiyum Beyannamesi

Standart Form — KİK023.1/Y

Geçici Teminat Mektubu

Standart Form — KİK023.2/Y

Kesin Teminat Mektubu

Standart Form — KİK023.3/Y

Avans Teminat Mektubu

Standart Form — KİK024.0/Y

Banka Referans Mektubu Formu

Standart Form — KİK025.1/Y

Anahtar Teknik Personel Listesi Formu

Standart Form ( KİK026.1/Y

İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme) 

 

 Standart Form ( KİK026.2/Y

İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Durum) 

Standart Form ( KİK027.0/Y

İş Deneyim Belgesi (Alt Yüklenici İş Bitirme) 

 

Standart Form ( KİK028.1/Y

İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme) 

 

Standart Form-KİK028.2/Y

İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme)

Standart Form-KİK029.1/Y

Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme)

Standart Form-KİK029.2/Y

Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme)

Standart Form-KİK030.1/Y

İş Deneyim Belgesi(İş Denetleme/İş Yönetme)

Standart Form-KİK030.2/Y

Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme /İş
Yönetme)

Standart Form-KİK015.4/Y

Karma Teklif Mektubu

Standart Form-KİK025.2/Y

Anahtar Teknik Personel Beyannamesi

Standart Form-KİK025.3/Y

Anahtar Teknik Personel Niteliğindeki Personel Beyannamesi

Standart Form-KİK031.1/Y

İş Bitirme/Durum/Yönetme/Denetleme Belgesinin Kullanılmasına
İlişkin Ortaklık Durum Belgesi

Standart Form-KİK031.2/Y

İş Denetleme Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum
Belgesi

Standart Form-KİK031.3/Y

Mezuniyet Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi