Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                T.C.

.......................................İFLAS DAİRESİ

Örnek No : 32*

DOSYA NO: …./……

İFLÂSA (İFLÂSIN KAPANMASINA – İFLÂSIN KALDIRILMASINA) İLİŞKİN

İ L Â N

Müflisin adı, soyadı ve adresi :…………..

İflâsın açılması veya kapanması veya

kaldırılması kararı veren mahkeme :

Kararın tarih ve sayısı ile özeti :

Yukarıda adresi yazılı ……….
hakkında...............................................................................................Ticaret
Mahkemesi’nin ....../...../.... tarih ve ......................sayılı
kararıyla iflâsına (iflâsın kapanmasına evvelce verilen iflâs kararının
kaldırılmasına) karar verilmiş bulunduğu İcra ve İflâs Kanununun 166
(254 – 182) maddesi gereğince tebliğ ve ilân olunur../…../……….

(İİK m.166, 181, 182, 254)

İflâs Müdürü

Mühür ve İmza

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 69’a
karşılık gelmektedir.