Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ....... ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

İFLASIN ERTELENMESİ

İSTEMİNDE BULUNAN :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES :

VEKİLİ :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI :

KONU :İflasın ertelenmesi istemimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkil şirket aleyhine davalı tarafça …. İcra Müdürlüğü’nün … E.
….. K. sayılı dosyası (EK 1) ile kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla
takibe başlanmıştır.

2-) Müvekkil şirketin halihazırdaki durumu göz önüne alındığında, mali
durumunun iyileştirilmesinin mümkün olduğu açık olup, buna ilişkin
iyileştirme projesi ve ilgili belgeler mahkemenize sunulmaktadır. (EK 2)

3-) Bu nedenle İİK. m. 179 hükmü gereğince sunulan iyileştirme raporu ve
şirket durumunu gösterir belgeler göz önüne alındığında, aleyhe
başlatılan icra takibine karşı iş bu davayı ikame etme zaruretimiz hasıl
olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 2004 S. K. m. 154, 179, 6102 S. K. m. 377

HUKUKİ DELİLLER :

1. … İcra Müdürlüğü’nün ….E. ve …K. sayılı icra dosyası

2. Müvekkil şirkete ait iyileştirme projesi ve şirket durumunu gösterir
belgeler

3. Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları
gösterir tanık listesi

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkil şirketin
iflasının zaruri olmaması ve bu hususa ilişkin iyileştirme raporunun
sunulması nedeniyle, İİK. m. 179 uyarınca hakkında verilmiş bulunan
iflasın ertelenmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla
talep ederiz. …/…/…

EKLER :

1. … İcra Müdürlüğü’nün ….E. ve …K. sayılı icra dosyası

2. Müvekkil şirkete ait iyileştirme projesi ve şirket durumunu gösterir
belgeler

3. Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları
gösterir tanık listesi

4. Bir adet onaylı vekaletname örneği.

  Davacı Vekili

  Av.