Giriş yap
Kayıt ol

        …………………… ( ) İCRA MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

İCRA DOSYA NO...…………….. İcra Dairesi 20….../……….. E.

DAVACI ...VEKİLİ ...

Adres...DAVALI

(ALACAKLI) ...VEKİLİ ...

 Adres...D.KONUSU : İflas Ertelemesi Tedbir kararından sonra başlatılan ……………………
İcra Müdürlüğü’nün 20…/……..E. Sayılı takibin iptali talebinden
ibarettir.

İZAHI ...Müvekkil borçlu şirket hakkında …………….. Asliye Ticaret Mahkemesinin
20…/…… E.sayılı kararı ile …/…/.20… tarihinde İflas Ertelenmesine
ilişkin tedbir kararı verilmiştir. Buna dayalı olarak tedbir tarihinden
itibaren şirkete ait tüm malvarlığı taşınmaz ve şirkete ait araçlar
üzerine ihtiyati tedbir şerhi işlenmiştir.

Şirket hakkında verilen İflas ertelemesi tedbir kararından sonra icra
takibi yapılması korunmaya çalışılan alacaklılar arasında ki eşitlik
prensibine aykırılık oluşturur. Ancak ilgili icra dosyasından, müvekkil
şirket hakkında verilmiş …/…/20…. tarihli tedbir kararından sonra takip
açılmıştır. Ticaret Mahkemesi’nin tedbir kararından sonra şirket
alacaklıları tarafından takip yapılması yasal değildir. Yasal olmayan
işlem yoklukla maluldür. Takibin devamı halinde ilgili alacaklının,
alacağını diğer alacaklılardan önce ele geçirmesi söz konusu olacağı
için takibin iptalinde diğer alacaklılar lehine yarar vardır.

İcra İflas Kanunu 179/b.maddesinde "Erteleme kararı üzerine, borçlu
aleyhine 6183 sayılı kanuna göre yapılan takiplerde dâhil olmak üzere,
hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur..." hükmü
mevcuttur. Bu hüküm gereğince, takip yasağına aykırı olarak yeni takip
yapılması yâda takibe devam olunması “mutlak butlan” nedeni olup, İİK.
16/2 uyarınca süresiz şikâyete tabidir.

HUKUKSAL NEDENLER :TTK, İİK, ilgili yasa ve mevzuat.

DELİLLER : …………… .Asliye Ticaret Mahkemesinin 20…./….. E.sayılı Tedbir
Kararı, İcra Dosyası, vs. delail.

NETİCE-İ TALEP :Yukarıdaki izah ettiğimiz üzere, müvekkil şirketlerin
mallarının envanterinin korunması zımnında ………….. .Asliye Ticaret
Mahkemesinin 20…/…… E.sayılı kararı ile …/…./20…. tarihinde İflas
Ertelenmesine ilişkin tedbir kararı verilmiştir. Tedbir kararına aykırı
olarak ………….. .İcra Müdürlüğü’nün 20…/……E. sayılı dosyasından başlatılan
takibin iptaline, yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa
tahmiline karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim.

 Borçlu Vekili

Av…………………………

Ek1: …………….Asliye Ticaret Mahkemesinin 20…/….. E.sayılı dosyasında
…./.../20…. tarihinde verilen tedbir kararı

Ek2: Vekâletname

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78