Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ...... 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO			: 2014/237E.

MÜDAHİL OLMA 

TALEBİNDE BULUNAN	: 

                         

                    

VEKİLİ			: Av. 

KONU	: İflasın Ertelenmesi Davasına Müdahil Olma Talebimizden
İbarettir.

AÇIKLAMALAR		: 

1-) Müvekkilimiz, iflasın ertelenmesi talebinde bulunan ......
A.Ş.’dan 18.803,67 TL(Faiz ve masraflar hariç olmak üzere)
alacaklıdır. Bu alacağının tahsili için müvekkil şirket
tarafından iflas erteleme talebinde bulunan davacı şirket aleyhine
...... 2. İcra Müdürlüğü’nün 2013/2301E. sayılı dosyası ile
icra takibi yapılmış ve takip 12.11.2013  tarihinde
kesinleşmiştir.

2-) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 179/B maddesi gereğince,
erteleme kararı üzerine, borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre
yapılan takipler de dahil olmak üzere, hiçbir takip yapılamaz ve
evvelce başlamış takipler durur. Bir takip muamelesi ile kesilebilen
zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez.

F

H

<

>

B

H

@

B

lmamıştır.Müvekkil şirket zarara uğramıştır. Açıklamaya
çalıştığımız nedenlerle, görülmekte olan iflasın ertelenmesi
davasına müdahil olma ve sözkonusu tedbirin kaldırılmasını talep
etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

4-) Mahkemenizin 2014/237 E. sayılı dosyası ile iflasın ertelenmesi
davası açıldığını ve tedbir kararı alındığını öğrendik.
Yargılamanın her aşamasında müdahale isteminde
bulunulabileceğinden müdahale talebinde bulunuyoruz.

HUKUKİ NEDENLER     : 2004 S. K. m. 179/B ve ilgili sair mevzuat.

DELİLLER            :  . İcra Müdürlüğü’nün
2013/2301E. sayılı dosyası ve dosyalar içeriğindeki faturalar,her
türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM	      : Yukarıda açıkladığımız
nedenlerle,öncelikli olarak iflasın ertelenmesi davasına müdahil
olarak katılma talebimizin kabulüne ve tedbirin kaldırılarak
alacaklarımızı cebri icra yoluyla tahsil imkanının
müvekkillerimize verilmesini,yargılama giderinin ve avukatlık
ücretinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini müvekkilimiz
adına saygıyla talep ederiz.18.12.2014

Müdahillik Talebinde Bulunan Vekili

       Av.