Giriş yap
Kayıt ol

        …………..ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ‘NE

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

T. KONUSU : Davalı hakkında iflas kararı verilmesi dileğidir.

O L A Y L A R

1- Davalı borçlu kooperatif tarafından, …. adet, toplam ……..-TL bedelli
bono keşide edilerek müvekkile verilmiştir.

Söz konusu bonoların vadesinde ödenmemesi üzerine tarafımızca …………. İcra
Müdürlüğü’nün …………….sayılı takip dosyası ile davalı borçlu aleyhine
kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu ile takip başlatılmış, borçluya
İİK madde 171’e göre ödeme emri gönderilmiştir.

2- Borçlu kooperatife, Kambiyo senetlerine özgü iflas Yolu ile takipte
ödeme emri tebliğ edilmiş, ancak borçlu 5 günlük yasal süresi içinde
itiraz ve şikayet yoluna gitmediği gibi borcu da ödememiştir. Takip bu
haliyle kesinleşmiştir.

3- İİK. 159.madde “İflas talebi halinde mahkeme, ilk önce alacaklıların
menfaati için zaruri gördüğü bütün muhafaza tedbirlerini emredebilir.
Borçlu ödeme emrine itiraz etmemişse, alacaklının talebi üzerine,
mahkeme mutlaka bu tedbirlere karar vermeye mecburdur. Bu emirler iflas
dairesince yerine getirilir.” şeklindedir. Tedbir koşulları ve usulleri
de anılan madde hükmünde açıklanmıştır.

Biz haricen davalı kooperatifin muvazaalı işlemler girişiminde olduğunu
öğrenmiş bulunmaktayız.

Bu sebeplerle müvekkilin alacağının haleldar olmaması bakımından, borçlu
kooperatif malları üzerine İHTİYATİ TEDBİR KONULMASINI arz ve talep
ediyoruz.

4- İzah olunan nedenlerle, müvekkilin alacaklarını tahsil edebilmek
amacıyla davalı kooperatifin iflasını istemek zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : İİK, TTK, HUMK ve ilgili mevzuat.

DELİLLER : ………….. İcra Müdürlüğü’nün …………… E. sayılı dosyası, ticaret
sicil kayıtları ve her türlü yasal delail.

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ve tasrih edilen nedenlerle,

 a) Davalı borçlu kooperatif muvazaalı işlemler girişiminde olduğundan,
 müvekkilin alacağına halel gelmemesi bakımından davalının malları
 üzerine İHTİYATİ TEDBİR KONULMASINA,

 b) Dayanak ……………….İcra Müdürlüğü’nün ………… E. sayılı takibi
 kesinleştiğinden, davamızın kabulü ile davalı kooperatifin İFLASINA,

 c) Yargılama giderleri ve ücreti vekâletin davalıya tahmiline karar
 verilmesini bilvekale saygıyla arz ve talep ederim. ………..

 DAVACI VEKİLİ

 Av………………

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78