Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

      ………… SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

DAVACI : ………………………

VEKİLİ : AV. …………………

DAVALI : HASIMSIZ

KONU : Bekleme süresinin kaldırılması talebimizdir.

AÇIKLAMALAR :

1. Müvekkilimiz ……….. Cumhuriyeti ……….. Mahkemesi’nin ../../…. tarih ve
  ………… sayılı kararı ile eşinden boşanmıştır.İşbu boşanma kararının
  ………. Aile Mahkemesi’nin ../../…. tarih ve 20../…. E. 20../…. K.
  sayılı kararıyla tenfiz ettirilmek suretiyle Türkiye’de de tanınması
  sağlanmıştır.Verilen tenfiz kararı ../../…. tarihinde
  kesinleşmiştir.

2. Ne var ki müvekkil 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 132/1 fıkrası
  gereği evliliği sona eren kadınlar için öngörülen 300 günlük “iddet
  müddetini” beklemeksizin evlenmek istemektedir.

3. Bu nedenle TMK m.132/3 hükmü uyarınca müvekkilin önceki evliliğinden
  gebe olmadığının tıbben tespiti ile iddet müddetinin kaldırılması
  gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 Sayılı TMK md.132/3 ve sair ilgili mevzuat.

DELİLLER :

1. Nüfus Kayıtları,

2. ………..Cumhuriyeti ……….. Mahkemesi’nin ../../…. tarih ve ………… sayılı
  kesinleşmiş kararı,

3. …………. Aile Mahkemesi’nin ../../…. tarih ve 20../…. E. 20../…. K.
  Sayılı kesinleşmiş kararı,

4. Tıbbi rapor,

5. Ve sair delil.

SONUÇ VE İSTEM : Arz ve izah ettiğimiz üzere haklı talep ve davamızın
KABULÜ ile davacı için iddet müddetinin kaldırılmasına karar verilmesini
vekaletimize binaen arz ve talep ederiz.