Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ... AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İSTEMDE BULUNAN	: 

TC KİMLİK NUMARASI 	: 

ADRES			: 

VEKİLİ			: 

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES			: 

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

KONU			: Bekleme Süresinin Kaldırılması İstemimizi içerir.

AÇIKLAMALAR		:

1-) Müvekkilimiz …/…/… tarihinde …’dan boşanmıştır. …
Aile Mahkemesince verilmiş …/… E. …/… K. sayılı ve
../…/…. tarihinde kesinleşmiş boşanma ilamı dilekçemiz ekinde
(EK 1) sunulmuştur. 

2-) Boşandıktan bir süre sonra müvekkilimiz …/…/… tarihinde
.… … ile nişanlanmış ve en yakın zamanda bu kişiyle evlenmek
istemektedir. Müvekkilimiz bu sebeple en kısa sürede evlenmek
istemektedir.

3-) Müvekkilimizin açıklanan sebepler uyarınca tekrar evlenmesine
izin verilmesi için mahkemenize başvurulması zorunluluğu
doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER		: 4721 S. K. m. 132, 6100 S. K. m.382-388

HUKUKİ DELİLLER	: … Aile Mahkemesi’nin Kesinleşme şerhli
Boşanma ilamı

 

x

‚

†

¤

ª

¬

â

ü

 h

 h

¢

¤

.

0

„Ô

„,ò^„Ô

„Ô

„<ò^„Ô

-

,

.

0

2

8

Œ

Ü

 h

 h

(0

„Ô

„,ò^„Ô

 hamile olmadığının tespitiyle bekleme süresinin kaldırılmasına
karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.
.../…/…

EKLER	: 1- ….Aile Mahkemesinin …/… E., …/… K. sayılı
ilamı,

             2- Bir adet özel yetki içerir onaylı
vekaletname örneği.

	

                                    
 İstem Sahibi Vekili

    Av.