Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

ANKARA BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

KONU		:22.05.2015 tarih 2426 sayılı idari para cezası ödemesi
hakkında.

AÇIKLAMALAR

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ankara Bilim Sanayi ve Teknoloji
İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından müvekkil ….’nin
…………./ANKARA adresine 11.05.2015 tarihinde denetime gelinerek
A019907 seri nolu tutanak tutulmuştur (EK-1). Bu tutanak ile müvekkil
Ağaçlı Petrol ve Tic. Ltd. Şti.’nin 3516 sayılı Ölçüler ve
Ayar Kanunu’nun 15. Maddesinin c bendinde belirtilen “Damga süresi
dolmuş ölçü aleti” kullandığı tespit edilmiştir.

Ankara Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün 22.05.2015
tarih 2426 sayılı kararı ile, 11.05.2015 tarih ve A019907 seri
numaralı tutanak ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun 15/c
maddesine göre, müvekkil şirket aleyhine 3.348,00 TL idari para
cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, tespit edilen
eksikliğin tebliğ tarihinden 30 gün içinde giderilmemesi halinde
mülkiyetin kamuya geçirilmesi işlemlerinin başlatılacağı
bildirilmiştir (EK-2).

Kabahatler Kanunu Madde 17/6’ya göre;

$

&

>

F

X

ž

ø

T

^

`

h

j

l

Ì

Ö

İdarî para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişiden
bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme, kişinin bu karara
karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemez.”

Müvekkil …….., yukarıdaki madde hükmüne dayanarak 11.06.2015
tarihinde, idari para cezası bedelinin ¾’üne karşılık gelen
2.511,00 TL’lik bedeli Etimesgut Mal Müdürlüğü’ne
yatırmıştır (EK-3). 

Müvekkil şirketin ölçü aletlerinin 2013 yılında damgalandığı
dikkate alındığında, yerleşmiş Yargıtay kararları ve ilgili
mevzuat uyarınca müvekkil şirketin periyodik muayene için müracaat
etme süresi dolmamasına rağmen, müvekkil şirkete haksız ve hukuka
aykırı şekilde idari para cezası yaptırımı uygulanması
usulsüzlük teşkil ettiğinden bahisle usulsüz verilen idari para
cezasının iptaline karar verilmesi için müvekkil adına 15.06.2015
tarihinde Sulh Ceza Hâkimliğine başvurulmuştur (EK-4:Havaleli itiraz
dilekçesi).

Keyfiyeti bilgilerinize saygıyla sunar, gereğinin yapılmasını
vekâleten arz ve talep ederiz. 16/06/2015	

		

………………………………………	

            							  Vekili

         						 Av. ………………………………  

EK-5: Vekâletname

 PAGE  \* MERGEFORMAT 2