Giriş yap
Kayıt ol

              KONYA NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEKEMESİ’NE

      GÖNDERİLMEK ÜZERE

     

 CİHANBEYLİ SULH CEZA MAHKEMESİ’NE

				         

                                   
CİHANBEYLİ

İTİRAZ EDEN 			: ………………………….

ADRES______________________: …………………………

CEZA VERİLMESİNE 

KARAR VEREN	 :  Konya-Ankara Yolu 20.Km.Yol Kenarı Denetim
İstasyonu-Kayacık Mevkii/KONYA

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN 

TANZİM TARİHİ 			: 27.11.2010

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN 

TEBELLÜĞ TARİHİ 		: 24.12.2010

İTİRAZ KONUSU OLAN

 YAPTIRIM	: 27.11.2010 tarihli FP-801831Seri Sıra Nolu 500 TL Trafik
İdari para cezasına ilişkin itirazımın sayın mahkemenize
sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR             : 

42 …. … tescil plakasına kayıtlı Man marka aracıma ilişkin
olarak; 27.11.2010 tarihinde hakkımda 2918 Sayılı Karayolları
Trafik Kanunu’nun 65 maddenin 1/b fıkrasına istinaden ekte sunulu
27.11.2010 tarihli,500 TL. bedelli trafik idari para cezası tutanağı
düzenlenmiştir(Ek–1). 24.12.2010 tarihinde teslim aldığım trafik
idari para cezasına süresinde itiraz ediyorum. 

Hakkımda düzenlenmiş trafik para cezası yasaya aykırıdır. Şöyle
ki;

A-) USULE İLİŞKİN İTİRAZLARIM

 Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve
Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmeliğin 10 maddesi a
fıkrası aynen ”a) Aracın kayıtlı olduğu kuruluştan arşiv
kayıtlarına göre araç sahibi veya işleteni tespit edilerek (birden
fazla ise ilk sıradaki) Tutanağı'n boş kalan yerleri doldurularak
ilgiliye 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca tebliğ
edilir ve Tutanağı'n bir nüshası takip ve tahsil için ilgili mal
sandığına gönderilir. Tebligat işlemine yedi iş günü içinde
başlanır. Yapılan tebligatta bu şekilde uygulanan cezalar için,
tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde yetkili mahkemeye itiraz
edebilecekleri belirtilir. İtiraz, ödemeyi ve ödeme ile ilgili
süreyi durdurur. Ancak itiraz üzerine verilen kararlar kesindir. 

@

B

D

˜

œ

°

²

l

´

º

B

D

t

v

²

´

ä

帀袄怅쒄愂̤摧具†ᘀä

æ

l

º

愀̤摧具†ᜀº

À

Ä

Æ

È

Ê

ü

8uzun bir süre geçmeden ilginin savunmasını yapabilmesidir.Aradan
uzun bir süre geçmesi ile kişi kendisini savunamamaktır.Ceza
hukukumuzda savunmanın kutsallığı ise izahtan varestedir.Tutulan
tutanak hukuka açıkça aykırı olup iptal edilmesi gerekmektedir.

B-) ESASA İLİŞKİN İTİRAZLARIM

 Konya-Ankara Yolu 20. Km. Denetim istasyonunun 27.11.2010 tarih
saat14:21 ve 12941 nolu kantar ölçüm belgesinde yüklü ağırlık
33.660 Kg. olduğu tespit edilmiştir(Ek-3). Ve 60 Kg .fazla olduğu
bildirilmektedir.

Ancak ;

1-)Anadolu Efes Biracılık ve Malt A.Ş.nin Konya Malt Fabrikasında
27.11.2010 tarih saat 09:43 ve 57414 nolu ölçüm belgesinde yüklü 
ağırlık 33.200 Kg.dır.(Ek-4) 

2-)Ankara-İstanbul yolu 30.Km Yol kenarı Denetim istasyonunun
28.11.2010 tarih saat:02.58 ve 110803 nolu kantar ölçüm belgesinde
yüklü ağırlık 33.180 Kg.dır.(Ek5)DEVLETİN RESMİ ÖLÇÜM
İSTASYONUNDA HER HANGİ BİR CEZA KESİLMEMİŞTİR.

3-)Anadolu Biracılık ve Malt San.Bahçelievler/İstanbul tesislerinde
29.11.2010 tarih saat:10:51 ve 30499 nolu ölçüm belgesinde 33.320
Kg.dır.(Ek-6)

4-araç ruhsatında boş ağırlık yüklü ağırlık açıkca 
bellidir.teslim aldığım yüke ait taşıma irsaliyesinde
(Ek7),düzenlediğim taşıma irsaliyesi(Ek8), fatura(E-9) hepsinde
taşıdığım emtea’nın 20.960 Kg. olduğunu gösterir belgeler
ektesir.

  Görüleceği üzere Devletin resmi ölçüm istasyonunda da,
taşınacak emtiayı teslim alış ve teslim yerindeki ölçümlerde de
azami yüklü ağırlık sınırı olan 33.600 Kg. geçmemektedir.
Tutulan tutanak hukuka açıkça aykırı olup iptal edilmesi
gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım
nedenlerle; itirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak
düzenlenen 500 TL idari para cezasının iptaline, yargılama
giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini Yüce
Mahkemenizden saygıyla talep ederim. 07.01.2011

										        İtiraz Eden 

 ……………………………

										

EKLER                 : 

1- 27.11.2010 tarihli FP-801831 Seri Sıra nolu trafik idari para
cezası aslı

2 Ankara Ulaştırma Bölge Müd.lüğünün Sayı:B.11.4.BÖM.2.08.00/
Tarihsiz yazısı aslı

3- T.C.Ulaştırma Bakanlığı Konya Denetim İstasyonu ölçüm
belgesi aslı

4- Konya Malt Fabrikası Kantarı ölçüm belgesi aslı

5- T.C.Ulaştırma Bakanlığı Ank-İst Yolu 30.Km Denetim İstasyonu
ölçüm belgesi aslı

6-Anadolu Biracılık ve Malt San.Bahçelievler/İstanbul ölçüm
belgesi aslı

7-Taşınan yükü teslime ait reysaş lojistik’e ait 27.11.2010
tarih ve 261195 nolu taşıma irsaliyesi aslı

8-Taşınan yüke ait 27.11.2010 tarih ve 006725 nolu taşıma
irsaliyesi fotokopisi

9-Taşınan yüke ait 27.11.2010 tarih ve 036487 nolu fatura fotokopisi

10-Araç ruhsat fotokopisi

11-Nüfus Cüzdanı fotokopisi


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78