Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          …… NÖBETÇİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİ’NE

İTİRAZ EDEN :

KARŞI TARAF :

İTİRAZ KONUSU : …….. Valiliği tarafından hakkımda verilen, idari Gözetim
kararının itirazen kaldırılarak, salıverilmeme karar verilmesi hakkında.

AÇIKLAMALAR :

1. …………..uyrukluyum. Şu anda ….. ili, ……. ilçesine bağlı ……. Yabancılar
Şubesi Geri Gönderme Merkezi’nde ……. AYDIR İDARİ GÖZETİM ALTINDA
tutulmaktayım.

2. Ben halen …… ikamet etmekteyim. Eşim ve iki çocuğum da halen ……
ikamet etmektedirler. Ben …… aile birliğinin sağlanması kapsamında
oturma izni için başvurduğumda eşim ……… ikamet ediyordu. 2012 yılının
mayıs ayında aile birliğinin sağlanması kapsamında ……. Göçmen
Müdürlüğüne oturma izni için başvurumu yaptım ve o tarihten itibaren de
Norveç’te eşim ve çocuklarımla birlikte yaşıyorum. Norveç yetkili
makamlarınca verilen Kimlik numaram:…………..’dir.

3. ………..’daki akrabalarım ve arkadaşlarımı ziyaret etmek maksadı ile
Türkiye’ye giriş yaptım. Tekrar …………..tarihinde, …………..’a eşim ve iki
çocuğumun yanına dönüş yapmak istediğimde …………. yetkili makamlarınca
verilen seyahat belgemin süresi dolduğundan dolayı havaalanında biletimi
almış olmama rağmen ikamet ettiğim ……….’a dönüş yapamadım.

………..yılının ………… ayında ……… pasaportumla giriş yaptım. Oturma izini
işlemleri için pasaportumu ………. Göçmen Bürosuna teslim ettim. Onlar da
bana seyahat belgesi(Travel document) verdiler. Seyahat belgemin
fotokopisi Ek-A’dadır.

………..’a eşim ve çocuklarımın yanına dönüş yapabilmem için Seyahat
belgemin süresini uzatmam/yenilemem gerekiyor. Ancak halen …………..
Yabancılar Şube Geri Gönderme Merkezi’nde idari gözetim altında
tutulduğum için bu işlemi yapamamaktayım. Bu süreç böyle devam ettiği
müddetçe de ben geri gönderme merkezinde, eşim ve çocuklarımdan ayrı
olarak yaşamaya devam edeceğim.

4. ……………. uyguladığı baskı tüm dünyanın dilindedir. ……………… resmi
kurumlar, okullar ve iş yerlerinde yıllardır uyguladığı yasaklar
resmiyet kazandı. Namaz yasağının yanında dini giysilerle iş yerlerine
gelme, kadınların başörtüsü takması ve kişinin İslam dini mensubu
olduğunu gösteren diğer semboller de yasağa dâhil edildi.

BENİM, EŞİM VE ÇOCUKLARIM GİBİ, DÜNYANIN BİRÇOK MÜSLÜMAN ÜLKESİNE
DAĞILMIŞ OLAN ………….. ……’E İADE EDİLMELERİ DURUMUNDA İDAM EDİLECEKLERİ
KORKUSU ALTINDADIRLAR.

5. Halen Aile birliğinin sağlanması kapsamında …….’e yaptığım oturma
başvurusu değerlendirme aşamasındadır. Bu maksatla da ……’e dönüş yapmam
ve oturma iznimle ilgili başvurumu takip etmem gerekmektedir. Norveç
büyükelçiliğinden avukatım vasıtası ile edindiğim Oturma iznimin
değerlendirme aşamasında olduğunu belirten ……. Büyükelçiliğinin e-mail’i
Ek-B’dedir.

6458 Sayılı Kanun’un Şartlı mülteci Başlıklı maddesi gereğince;

MADDE 62 – (1) Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle;
ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi
düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu
için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından
yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen
yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin
dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek
istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında şartlı
mülteci statüsü verilir. Üçüncü ülkeye yerleştirilinceye kadar, şartlı
mültecinin Türkiye’de kalmasına izin verilir.” denilmektedir. Ben de bu
sebeple, ……..’e oturma ve iltica başvurusu yaptım. Talebim halen ………..
Göçmen Bürosunca değerlendirilmektedir.

6. …………’de bulunduğum süre içerisinde hiçbir suça karışmadım. Ben
aylardır idari gözetim altında tutulduğumdan, ……… Göçmen Bürosu’ndaki
başvuru dosyamın akıbetini de bilemiyorum.

7. ……’e dönmek istemiyorum. Zira, yukarıda bahsettiğim nedenlerle …………’e
geri gönderilmem halinde idam edilme tehdidi altındayım. İdari Gözetim
Kararının sonlandırılması halinde, ………….’de ikamet edebileceğim
akrabalarım ve arkadaşlarım bulunmaktadır. Zira,

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 57. Maddesi’nin
4. Fıkrası gereğince, “İdari gözetimin devamında zaruret olup olmadığı,
valilik tarafından her ay düzenli olarak değerlendirilir. Gerek
görüldüğünde, otuz günlük süre beklenilmez. İdari gözetimin devamında
zaruret görülmeyen yabancılar için idari gözetim derhâl sonlandırılır.
Bu yabancılara, belli bir adreste ikamet etme, belirlenecek şekil ve
sürelerde bildirimde bulunma gibi idari yükümlülükler getirilebilir.”
denilmekle,” benim hakkımda bildirimde bulunma yükümlülüğü ile Norveç’e
Oturma izni başvurumun sonucunu dışarıdan takip etmek ve ailemle temasa
geçmek istiyorum.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 46. Maddesi’nin
2. Fıkrası gereğince, İnsani ikamet izni;

MADDE 46 – (1) Aşağıda belirtilen hâllerde, diğer ikamet izinlerinin
verilmesindeki şartlar aranmadan, Bakanlığın onayı alınmak ve en fazla
birer yıllık sürelerle olmak kaydıyla, valiliklerce insani ikamet izni
verilebilir ve bu izinler uzatılabilir:

a) Çocuğun yüksek yararı söz konusu olduğunda

b) Haklarında sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı
alındığı hâlde, yabancıların Türkiye’den çıkışları yaptırılamadığında ya
da Türkiye’den ayrılmaları makul veya mümkün görülmediğinde

c) 55 inci madde uyarınca yabancı hakkında sınır dışı etme kararı
alınmadığında

ç) 53 üncü, 72 nci ve 77 nci maddelere göre yapılan işlemlere karşı
yargı yoluna başvurulduğunda

d) Başvuru sahibinin ilk iltica ülkesi veya güvenli üçüncü ülkeye geri
gönderilmesi işlemlerinin devamı süresince

e) Acil nedenlerden dolayı veya ülke menfaatlerinin korunması ile kamu
düzeni ve kamu güvenliği açısından Türkiye’ye girişine ve Türkiye’de
kalmasına izin verilmesi gereken yabancıların, ikamet izni verilmesine
engel teşkil eden durumları sebebiyle diğer ikamet izinlerinden birini
alma imkânı bulunmadığında

f) Olağanüstü durumlarda

(2) İnsani ikamet izni alan yabancılar, iznin veriliş tarihinden
itibaren en geç yirmi iş günü içinde adres kayıt sistemine kayıt
yaptırmak zorundadır.

Benim ilk iltica ülkem ………..’tir. Dolayısı ile …………’te ikamet izni
başvurumun değerlendirilmesi aşamasında yukarıda belirtildiği gibi en
azından insani ikamet izni verilerek yine, (2)’ci fıkraya göre …………….da
bulunan akrabalarımın yanında kalma imkânım varken, Geri Gönderme
Merkezi’nde İdari Gözetime tabi tutulmam hukuka aykırıdır.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 57. maddesi’nin 6. Fıkrası
gereğince, “İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da
avukatı, idari gözetim kararına karşı sulh ceza hâkimine başvurabilir.
Başvuru idari gözetimi durdurmaz. Dilekçenin idareye verilmesi hâlinde,
dilekçe yetkili sulh ceza hâkimine derhâl ulaştırılır. Sulh ceza hâkimi
incelemeyi beş gün içinde sonuçlandırır. Sulh ceza hâkiminin kararı
kesindir. İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da
avukatı, idari gözetim şartlarının ortadan kalktığı veya değiştiği
iddiasıyla yeniden sulh ceza hâkimine başvurabilir.” denilmekle, iş bu
yola başvurmak durumunda kaldım.

DELİLLER : Emniyet Müdürlüğü’nde mevcut dosyam, Savcılıkta bulunan
dosyam ve İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nde mevcut
dosyam.

HUKUKİ NEDENLER : Yabancılar ve Uluslar arası Koruma Kanunu’nun 57.
maddesi’nin 4. ve 6. Fıkrası, CMK’un 91. Maddesi.

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle,
İtirazımın kabulü ile hakkımda verilen idari gözetim kararının itirazen
kaldırılarak, ivedilikle salıverilmeme karar verilmesini saygılarımla
arz ve talep ederim. …./…./…

EK-A: ……. Seyahat Belgemin Fotokopisi

EK-B: ……… Büyükelçiliğinden gönderilen E-Mail

EK-C: Emsal Karar Örneği

İTİRAZ EDEN