Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     İSTANBUL 1. İDARE MAHKEMESİNE

                                    
                

D.NO			: 2003/….. E.

CEVAP VEREN

DAVALI		: …… Belediye Başkanlığı

VEKİLİ		: Av. 

DAVACI		: 

VEKİLİ		: Av. 

KONU			: Davaya cevaplarımızdır.

AÇIKLAMALAR	:

                	1- Dava konusu yer, …ada, …parsel
sayılı parselin doğusunda bulunan alandır.

               	2- Davacı dilekçesinde bahsedilen
belgeler tetkik edildiğinde davacı şirketin bölgede müteferrik
atık su ve yağmur suyu inşaatı işi kapsamında bölgede faaliyette
bulunulabilmesi için bölgede yıkım çalışması yapmadan çevre
sağlık, güvenlik ve estetiğini tehlikeye düşürmeden arazinin
mevcut topoğrafik yapısını değiştirmeyecek şekilde alanın koruma
altında tutulması ve bu konuda yazılı taahhütte bulunması
istendiği görülecektir.

            	3- Ekte sunulan davacı dilekçesinde de bu
koşulları kabul ettiği belirtilmektedir.

           		4- İmar Kanunu 21. maddesine göre; derz, iç ve
dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan
kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı
ve kiremit aktarılması durumları hariç diğer yapıların ruhsata
tabi olacağı açıktır.

               	Yine İmar Kanunu 32. maddesine göre
ruhsat ve eklerine aykırı yapıların yapı tamamlanmış ise
kaldırılacağı hükme bağlanmıştır.

6

l

p

r

(

H

,

.

HAyrıca davacı da yapının ruhsatlandırılması için yapılan
tebliğden itibaren 30 gün içinde başvurusu da dosyadaki belgelerle
isbat edilememiştir.

            	5- Dava konusu olan 17.10.2003 günlü Emlak
İstimlâk Müdürlüğü yazısı ve bunun sonucu yapılan 21.11.2003
günlü tebligat incelendiğinde; davacının yukarıda bahsettiğimiz
taahhütlerin yerine getirilebilmesi için belediyemizle gerekli
koordinasyonu sağlamamaları sonucu 775 sayılı kanunun 18.
maddesindeki;

              “Belediye sınırları içinde veya
dışında, belediyelere, hazineye özel idarelere, katma bütçeli
dairelere ait arazi ve arsalarda veya devletin hüküm ve tasarrufu
altında bulunan yerlerde yapılacak daimi veya geçici bütün izinsiz
yapılar, inşa sırasında olsun veya iskân edilmiş bulunsun hiçbir
karar alınmasına lüzum bulunmaksızın belediye veya devlet
zabıtası tarafından derhal yıktırılır” 

hükmü uyarınca izinsiz yapı tanımına girdiği, Mülkiyeti
Belediyemize ait olan yerlerin kaldırılmasını talep etme ve icraya
da yetkili bulunduğumuz açıkça ortaya çıkacaktır.

              	6- Son olarak davanın süre yönünden
tetkikini de talep ederiz.

SONUÇ VE İSTEK	: Yukarıda açıklanan nedenlerle usule ve kanuna
aykırı davanın reddine karar verilmesini, yargılama giderleri ile
vekâlet ücretinin davacıya tahmiline karar verilmesini vekâleten
talep ederim.

                                    
           ………..Belediyesi Vekili

                                    
             Av.