Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

İZMİR

DAVACILAR .1-

VEKİLİ .

DAVALI .

TEBLİĞ TARİHİ .06.12.2013

KONUSU .

AÇIKLAMALAR .İzmir,…….. taşınmaz üzerinde yapı ile ilgili olarak tespit
yapılmış ve 07.11.2013 tarih ve 1315 karar sayılı karar ile müvekkillere
Urla belediye encümeni kararı ile ceza tesis edilmiştir.

Urla belediye encümeni tarafından tesis edilen ceza ile ilgili olarak
hukuka aykırılıklar ve usulsüzlükler bulunmaktadır.Bunlar kısaca
şöyledir.

Kabahatlar kanununa göre bulunması gereken bilgiler encümen kararında
bulunmamaktadır.

Yapılan tebligat ayrı ayrı yapılmamış olup tebligat usulsüzdür.

Yapılan tebligatta sadece encümen kararı bulunup,kararda bulunması
gereken hususlar bulunmamaktadır.Encümen kararı Anayasanın 40 maddesinde
belirtilen-Devlet işlemlerinde ilgili kişilerin hangi kanun yollarına ve
mercilerine başvurabileceklerinin ve sürelerinin belirtilmesi
zorunluluğu- ilkesine ve kuralına uygun değildir.

Cezanın uygulanmasında uygulanan kriterlerde hatalıdır.

HUKUKİ SEBEPLER .İdari yargılama kanunu,imar kanunu ve ilgili yasal
mevzuat.

DELİLLERİMİZ .Encümen kararı,ceza tutanağı,tapu kayıtları,tebligat, her
türlü yasal

Her türlü yasal delil.

NETİCE VE İSTEM .Yukarıda sunulu nedenlerle ve başkanlığınızca res,en
göz önüne alınacak sebeplerle,3194 sayılı imar kanunun 42 maddesi
uyarınca22.650.TL idari para cezası verilmesine ilişkin Urla belediyesi
encümeninin 07.11.2013 tarih ve 1315 sayılı kararı ve buna bağlı
25.11.2013 tarih ve 3508427-6320-11515 sayılı idari para cezası
tutanağının İPTALİNE,sözkonusu kararların uygulanmasının müvekkiller
için telafisi güç ve imkansız zararlar doğuracağından YÜRÜTMENİN
DURDURULMASINA,yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa
yükletilmesine karar verilmesini müvekkiller adına saygıyla talep
ederim.26.12.2013

Davacılar vekili