Giriş yap
Kayıt ol

                       DANIŞTAY ( ) DAİRE BAŞKANLIĞI’NA

                       Sunulmak Üzere

            İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

Esas No : 

Karar No :.

TEMYİZ EDEN  : 

VEKİLİ         : 

DAVALI        : 

VEKİLİ         :

TEMYİZ OLUNAN

KARAR         : ……..İdare Mahkemesinin 2012/ E.ve 2012/ 
 K.sayılı 

                 kararı

TEBLİĞ TARİHİ  : 

KONU           : ….İdare Mahkemesinin 2012/ E.ve 2012/ 
K.sayılı 

                 iptal talebimizin reddine dair
kararının temyizen incelenerek bozulması

                 talebidir.

AÇIKLAMALAR : 

1-Müvekkil davacı …… 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C
maddesine tabi olarak görev yapmakta iken , fiili çalışma
performansı nedeniyle oluşmasına katkı sağladığı ve hukukende
diğer personeller gibi almaya hakkı olduğu döner sermaye ek
ödemesinden faydalanmak amacıyla davalı idareye yapmış olduğu
başvuru, idarece……2012 tarih ve 2443 sayılı işlemle reddedilmiş
olup bu işleme karşılık idari yargıda yukarıda esas ve karar no.su
yazılı idari işlemin iptali davasını açmak suretiyle gerekli
hukuksal başvurusunu yapmıştır.

2-Müvekkilimin …….İdare Mahkemesi nezdinde yukarıda esas ve karar
numarası yazılı açmış olduğu dava sonucunda yerel mahkemece
müvekkilimin idari işlemin iptal talebi yerinde görülmeyerek
reddedilmiştir. Ancak gerek yerel mahkemenin vermiş olduğu karar
gerekçesine baktığımızda gerekse de davalı idarenin savunmasına
baktığımız zaman aynı gerekçenin öne sürüldüğünü
görmekteyiz. Burada Bakanlar Kurulu’nun 2009/14538 sayılı kararına
değinilerek 4/C li personele belirtilen ücretler dışında başka bir
ücret ödenmeyeceğinden ve müvekkilimin 10 ay olmak üzere geçici
olarak çalıştığından bahisle müvekkilimin talebi yerel mahkemece
kabul görmemiştir. Ancak burada hem yerel mahkemenin karar gerekçesi
hem de davalı idarenin savunması esas bakımından hukuka
aykırıdır. ŞÖYLE Kİ ;

3- Burada, öncelikle her ne kadar yerel mahkemece davacı müvekkilimin
10 ay olmak üzere geçici olarak kurumunda çalıştığı iddia
edilmiş ise de burada yerel mahkemece yanlış bir tespit
yapılmıştır.Çünkü müvekkil 2011 yılı toplu sözleşmesi ile 11
ay 28 gün çalıştırılıp 2 gün askıda bekletilip sonrasında
tekrar 11 ay 28 günlük bir sözleşmeye tabi tutulmuştur. Bu şekilde
her ne kadar müvekkilim geçici personel statüsünde olsa da
çalışma şekli itibariyle süreklilik halini almış olup fiili
performansı bu şekilde oluşmaktadır. Yani yerel mahkemenin
gerekçeli kararında belirttiği gibi burada 10 aylık bir geçici
çalışma asla söz konusu değildir. Bu husus 2011 yılı itibariyle
bütün 4-C sözleşmeli personel için geçerlidir. Ancak yerel mahkeme
hatalı bir değerlendirme yaparak eski düzenlemeyi dikkate
almıştır. 

 

f

h

Ž

Z

\

X

d

f

h

Š

Œ

Ž

š

Â

Ä

È

Ì

Ö

ò

ö

ü

þ

B

D

Z

\

z

|

€

 

¦

h

>\

z

|

h

h

h

n döner sermaye ek ödemesinden yararlandırılması gerektiği
belirtilerek verilen kararın devamında döner sermaye ödemesine dair
yönetmeliğin 2.maddesinde döner sermaye ödemesinden yararlanacak
personel sayılmış olup bu personel arasında sözleşmeli personele
de yer verilmiştir. Kararın yine devamında 657 sayılı kanununun 4/c
maddesi uyarınca ya da 4924 sayılı kanun uyarınca yapılan
sözleşme uyarınca istihdam edilen personel olması konusunda herhangi
bir ayrıma gidilmediği görülmüştür denilerek 4/C li personele
döner sermaye ek ödemesinin yapılması gerektiği konusunda karar
verilmiştir. Öte yandan yine Mersin 1.İdare Mahkemesi ve Aksaray
İdare Mahkemesince NİSAN 2012 tarihli verilen kararlarda 4/C li
personelinde memur statüsünde olduğu belirtilerek memurlara tanınan
aynı özlük haklarından yararlandırılması gerektiği vurgulanmış
olup. Verilen kararlarda ayrıca, döner sermaye yönetmeliğine atıfta
bulunularak, 4/C statüsünde çalışanlarında döner sermayenin
işleyişine fiilen katkı sağladığı, bu nedenle döner sermaye ek
ödemesinden yararlandırılması gerektiği hükmüne varıldığı
görülmektedir. Öte yandan bu kararlarda da yukarıda belirttiğimiz
husus vurgulanmış olup, her ne kadar Bakanlar Kurulunun 2009/14538
sayılı kararında 4/C li personele belirtilen ücretler dışında
başka bir ücret ödenmeyeceği belirtilmişse de buradan kast edilenin
salt personel istihdamı nedeniyle ödenecek aylıktır. Şeklinde karar
verilerek 4/C’li personelinde hak etmiş olduğu döner sermaye ek
gelirinden faydalandırılması gerektiği yönünde kararlara imza
atılmıştır. Mersin 1.İdare Mahkemesi ve Aksaray İdare mahkemesi
verdiği kararla talebimizin yerinde olduğunu ve 4/C'lilerin döner
sermayeyi hak etiğini tescillemiştir. 

5-) Ayrıca , Anayasamızın 18.maddesinin birinci fıkrasında hiç
kimsenin zorla çalıştırılamayacağı, angaryanın yasak olduğu ,
55.maddesinin birinci fıkrasında ücretin emeğin karşılığı
olduğu , ikinci fıkrasında ise Devletin çalışanların yaptıkları
eşit işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal
yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alacağı
belirtilmiştir. 657 sayılı yasanın 4.maddesinde kamuda 4 farklı
türde istihdam şekli düzenlenmiştir. Atama şekli farklı olmakla
birlikte 4/C’li personelin ifa ettiği hizmet bakımından diğer kamu
görevlilerle aynı hizmeti vermektedir. Bu nedenle de 4/C’li
sözleşmeli personelinde sağlamış olduğu fiili katkı nedeniyle
döner sermayeden pay alması hakkaniyete uygun olacaktır. Ancak
maalesef ……İdare Mahkemesi hukuken adaletsizliğin ortaya
çıkmasına sebebiyet verecek mahiyette bir karar vererek müvekkilimin
mağduriyetinin devam etmesine neden olmuştur. Müvekkilimle ilgili
olarak aynı statüde çalışan personellerle ilgili olarak döner
sermaye ödemesi konusunda olumlu yönde karar veren diğer idare
mahkemelerinin aksi yönünde yerel mahkemece şaşırtıcı bir
şekilde olumsuz yönde karar verilerek hukuki manada anlaşılması
güç bir karara imza atılmıştır. 

6-) Açıklamaya çalıştığım bu nedenlerden dolayı burada davalı
idarenin tesis etmiş olduğu red işlemi sebep ve maksat unsurları
yönünden açık bir şekilde İYUK mad.2 ye aykırılık
taşımaktadır ve bundan ötürü davamızın kabul edilip söz konusu
idari işlemin iptal edilmesi gerekmekte iken yerel mahkemece yerinde
olmayan gerekçelerle talebimiz kabul edilmemiş olup davanın reddine
karar verilmiş olmakla…...İdare Mahkemesinin temyize konu kararında
kanun ve hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Bu nedenle de işbu
başvuruyu yapma zarureti hasıl olmuştur. 

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıkladığımız nedenler ve dosyanın
re’sen incelenmesi sonucunda ortaya çıkacak nedenler dikkate
alınarak ……İdare Mahkemesi’nin yukarıda E.ve K.sayısı
yazılı dosyasında davanın reddine ilişkin kararının bozulmasına,
yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine
karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim.
……..2012

                                    
                             Davacı Vekili

                                    
                       
……………………………

    


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78