Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

         

DANIŞTAY İLGİLİ DAİRESİNE SUNULMAK ÜZERE

ANKARA 0. İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

							Esas No:000/000

							Karar No:000/000

KARAR DÜZELTME	

İSTEMİNDE BULUNAN	

DAVACI			: 

VEKİLLERİ 			:Av. 

DAVALI			: 

VEKİLİ 			:Av.  

KONUSU		:Ankara 0. İdare Mahkemesi’ nin 07.02.2006 günlü E:000/000
K: 000/000 sayılı kararının Danıştay 0. Dairesinin 00/00 tarih
00/00 karar sayılı onama ilamına ilişkin kararın düzeltilmesi
istemidir.

TEBLİG TARİHİ 			:00.00.0000

KARAR DÜZELTME NEDENLERİMİZ VE AÇIKLAMALAR

     

1-)Davamıza konu kamulaştırma işlemi eski kamulaştırma kanunu
hükümlerine tabi bir kamulaştırmadır. Şöyle ki; 4650 sayılı
yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın Geçici 1. maddesinde “Bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ( 05/05/2001 ) , kamulaştırma
kararı alınmış, ancak henüz tebligata çıkarılmamış
kamulaştırmalarda bu Kanun hükümleri, diğerlerinde önceki
hükümler uygulanır” denilmektedir. Davamıza konu kamulaştırmaya
ilişkin tebliğ evraklarının 12.10.0000 tarihinde Ankara 0.
Noterliğine verildiği ve 10.05.0000 tarihinde tebligatın
çıkarıldığı hususu açıktır. 

2-)Davamız bakımından 30 günlük dava açma süresinin işlemeye
başlayacağı, 2942 sayılı yasanın 13. maddesindeki usul ve
şartlara uygun olarak yapılmış bir tebligat bulunmamaktadır. Bu
husus karar düzeltme talebimize konu Sayın Dairenizin kararının
gerekçesinde de açıkça belirtilmiştir. Sayın Daire 2942 sayılı
yasanın 13. maddesine uygun bir tebligat işleminin yapılmadığını
belirledikten sonra, davacının (Ankara 0. Asliye Hukuk Mahkemesince
verilen tescil kararı ile ) taşınmazla mülkiyet bağı
kalmadığından 2577 sayılı yasa’ nın 15. maddesinin (b) bendi
uyarınca davanın ehliyet yönünden reddedilmesi gerektiğinden 
mahkeme kararında sonucu itibariyle bir isabetsizlik bulunmamaktadır
denilerek davamızın reddine ilişkin yerel Mahkeme kararını
belirtilen gerekçelerle ONAMIŞTIR.

3-)Ankara 0. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan dava 2942 sayılı
yasanın 17. maddesine dayanılarak açılmış tescil istemli bir
davadır. Yasanın 17. maddesinde;

	“Tebliğ edilen kamulaştırma işlemine karşı idari ve adli
yargıya başvurulmadığı veya bu konuda açılan davaların kesin
olarak sonuçlandığı, ancak taşınmaz mal sahibinin ferağ
vermediği hallerde, takdir edilen ve artırılan bedelin tamamı milli
bankalardan birine yatırılarak makbuzu ilgili belge örnekleriyle
birlikte mahkemeye verilir.” 

denilerek, Adli yargıda tescil davası davası açabilmek için
önkoşul olarak ‘ kamulaştırma işleminin hak sahibine tebliğ
edilmesi üzerine hak sahibinin adli ve idare yargıya başvurmaması
veya bu konuda açılan davaların kesin olarak sonuçlanması
gerektiği ’ belirtilmiştir. Bu süreçler tamamlanmadan Yasanın
17. maddesine göre tescil istemi ile adli yargıya başvurulması dahi
mümkün değildir. 

	4-)Bahsi geçen kamulaştırma işlemine karşı iş bu idari dava
tarafımızca açılmıştır. Davacıya yapılan tebligatın usulsüz
olup, iş davanın süresinde açıldığı Sayın Dairenizin karar
düzeltme istemine konu 0000/00 E, 0000/000 K sayılı ilamı ile
belirlenmiştir. 

	Ancak Ankara 0. Asliye Hukuk Mahkemesi, idari davanın kesinleşmesi
bir yana, idari dava daha açılmadan, hatta açılma şartları dahi
doğmadan (usulen uygun bir tebligat yapılmadığından), idari
yargıya başvurma sürecini beklemeden açılan tescil davasını hak
sahibi kooperatifin haberi olmaksızın gıyabında görerek kabul
etmiştir. Bu kabul kararı ile taşınmazın maliki değişmiş,
kooperatif yerine davalı belediye yazılmıştır. 

B*

B*

 

~

€

‚

 

¤

¦

º

¼

¾

Ü

„Ô

„Ä^„Ô

$

„ 

„íô^„ 

6

v

”

â

ä

ø

ú

müvekkil kooperatifin hak sahibi olmadığından bahisle davanın
reddine karar vermiştir.

	Yüce Danıştay bu kararı ile idari davanın kesinleşmesi
kararından sonra Adli yargıda işlemeye başlaması gereken tescil
sürecini, yasanın öngördüğü prosedüre aykırı olarak, kendi
yargılama sürecinin öncesinde görmüştür. Sonuçta kendi
değerlendirmesine göre usulsüz olduğu belirlenen bir tebligata
dayalı olarak ( idari yargı sürecinin tamamlanmasından sonra
işlemeye başlaması gereken ) adli yargı sürecinde hukuka aykırı
olarak verilen tescil durumunu dayanak göstererek davamızın reddi
gerektiğine karar vermiştir

	Oysa, yasa koyucu Adli Yargı Mahkemesinin davaya bakma yetkisinin
İdare Mahkemesi’ nin kararından sonra doğmasını öngörmüştür.
Yüce Danıştay’ ın bu süreci tersine işleterek, kendi kararından
sonra işlemesi gereken ve Adli yargıda hukuka aykırı olarak verilen
bir kararın etkisi ile, davacı kooperatifin malik olmadığından ve
dava ehliyeti bulunmadığından davanın reddi gerektiğine ilişkin
kararı yerinde değildir. Zira davacı kooperatifi malik olmaktan
çıkaran ve dava ehliyetini kaybettiren Ankara 0. Asliye Hukuk
Mahkemesinin, iş bu davanın reddine karar verilmeden açılan tescil
davasına bakma hakkı bulunmamaktadır. 

	

	Aksi durum açıkça hukuka aykırı ve usulsüz tebligata dayalı
olarak yapılan kamulaştırma işlemlerine karşı kullanılacak diğer
hakların da kullanımını engelleyecek ve hak sahibi kooperatif ve
üyelerini mağdur edecektir. Yoksul ve dar gelirli üyelerin aidatları
ile alınan ve birkaç milyon YTL değerindeki taşınmazın 1.500,00
YTL gibi bir bedel karşılığı kaybedilmesi hukukun ve vicdanların
arzu edeceği bir durum değildir.

	

	Ayrıca davacı kooperatiften habersiz ve gıyabında görülen bu
davada verilen hükme ilişkin olarak 000/000 E sayılı dosya
üzerinden ( Dava şartı oluşmadığı halde açılan dava da davalı
kooperatifin gıyabında Tebligat Kanunun 35. maddesine göre tebligat
yapılarak davanın kabulüne karar verilmiş olması nedeniyle; dava
şartı oluşmayan davada yapılan tüm usuli işlemlerde geçersiz ve
yok hükmünde olduğundan bahisle, Yargılamanın idesi yoluna
gidilmiş, ancak bu talebimizin reddine karar verilmiştir. Bu karara
karşı tarafımızca temyiz oyluna başvurulmuş olup, dava temyiz
aşamasındadır. 

	Dolayısıyla Yerel Mahkeme kararının temyiz istemlerimiz
doğrultusunda bozulmasına, değilse yargılamanın iadesi talebimizin
reddine ilişkin kararın temyiz sonucu beklenerek karar verilmesi
gerekirdi. 

        Tüm arz olunan ve yüce kurulunuzca re’ sen tespit ve
takdir olunacak nedenlerle; yerel mahkeme kararının belirtilen
gerekçe ile ONANMASINA ilişkin kararın düzeltilerek yerel mahkeme
kararının BOZULMASINA karar verilmesini arz ve talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER:1163 S.K, 2942 S.K, İYUK, Av.K ve sair ilgili mevzuat
hükümleri. 

DELİLLER         :Tüm dosya kapsamı, sair her türlü yasal
delil ve ekli belgeler ile emsal 

                   kararlar 

SONUÇ VE İSTEM :Açıklanan ve yüksek kurulunuzca re’sen tespit
olunacak nedenlerle, Ankara 0 İdare Mahkemesinin 00/00 tarih 00/00 esas
00/00 karar 	sayılı ilamının belirtilen gerekçe ile ONANMASINA
ilişkin kararının düzeltilerek Yerel Mahkeme Kararının BOZULMASINA
karar verilmesini vekaleten saygı ile arz ve talep ederiz.

					

 Davacı Kooperatif Vekili 

Av.