Giriş yap
Kayıt ol

                 

        NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

DAVACI        : 

VEKİLİ         : 

DAVALI        :

KONU          :Davalı İdarenin tarihli ve sayılı idari
işleminin İPTALİ talebidir. 

TEBLİĞ TARİHİ  : 

AÇIKLAMALAR : 

1-Müvekkil davacı………., Mülga-Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü
emrinde 657 sayılı yasa kapsamında devlet memuru olarak çalışmakta
iken …….gün ve ….. sayılı işlemle ….. Köy Hizmetleri İl
Müdürlüğüne atanmış olup müvekkilim ailevi problemleri nedeniyle
görevine başlayamamış olup , bu atama yazısı ekte sunmuş olduğum
belgelerden de anlaşılacağı üzere müvekkilime tebliğ edilmemiş
olup müvekkilimin de zaten yaşamış olduğu yoğun ailesel sorunlar
nedeniyle atamasının yapıldığı ile başlayışının yapılmaması
ve 10 gün mazeretsiz görevine gelmemiş olmasından dolayı 657
sayılı yasanın 94.maddesine istinaden müvekkilim görevden
çekilmiş sayılmış ve görevine son verilmiştir. 

2-Davacı müvekkilim, gerek 657 sayılı yasanın 92.maddesinde
öngörülen memuriyetten çekilenlerin yeniden atanmalarına ilişkin
düzenlemedeki yasal koşulları taşımış olmasından dolayı gerekse
de 5525 sayılı kamu görevlilerine ilişkin af kapsamında yeniden
görevlendirilmek üzere en son görev yapmış olduğu kuruma yeniden
memurluğa atanma talebinde bulunmuş olup müvekkilimin bu talebi
davalı idarenin …… tarih ve …. sayılı işlemle, bu konuda
kuruma takdir yetkisi verilmiş olduğundan bahisle daha önceden memur
olmanın yeniden memurluğa alınmada tek başına bir hak teşkil
etmeyeceği şeklindeki gerekçe ile müvekkilimin talebi kabul
edilmemiştir. Bu idari işlem ise ……. tarihinde müvekkilime
tebliğ edilmiştir.Davalı idarenin dava konusu idari işlemin
gerekçesi açıkça idare hukukunun temel ilkelerine aykırılık
taşımaktadır ve sakat olan bu işlemin iptali gerekmektedir. Şöyle
ki ; 

h"k

h"k

<

B

P

V

v

|

F

H

h"k

h"k

Öte yandan her ne kadar yeniden memur olarak atanmada idareye kanunlar
gereğince takdir yetkisi verilmiş ise de bu takdir yetkisinin keyfi
olarak kullanılamayacağı, kamu yararı ve hizmet gerekleri
kriterlerine uygun olarak kullanılması gerektiği aksi halde idari
işlemin sebep ve maksat unsurları yönünden sakatlık taşıyacağı
idare hukukunun bilinen en temel ilkelerinden biridir. Bu nedenle de
takdir yetkisi bu objektif kriterlere uyulup uyulmadığının
belirlenmesi açısından idari yargı denetimine tabidir.

4-Bir başka ifade ile, takdir yetkisi, atamaya ilişkin bir işlemde
kullanılmış ise, bunun kadro, ihtiyaç, hizmet gerekleri ve atama
isteminde bulunan kişinin kişisel konumu gibi durumlar dikkate
alınarak, kullanılıp kullanılmadığının yargı merciince
incelenmesi, idari işlemin sebep ve maksat yönlerinden yargı
denetiminin işlevini sağlamak olarak kabulü gerekir. Müvekkil
davacının eski görevine atanma isteminin değerlendirilerek kabulü
veya reddi, ihtiyaç durumuna göre idarenin takdir yetkisi içinde
bulunduğundan, ilgilinin, yeniden atanmak için aranan genel ve özel
şartları taşıması halinde dahi, atama konusundaki istemlerini
olumlu sonuçlandırmak konusunda idarenin yargı kararıyla
zorlanamayacakları açıktır. Ancak, idareye tanınan takdir
yetkisinin davacının yeniden eski görevine atanmaması yolunda
kullanıldığı anlaşılmış olup, burada hangi somut ve objektif
nedenler irdelenerek müvekkilimin talebinin kabul edilmediği dava
konusu idari işlemin gerekçesinde belirtilmemiş olup son derece
soyut, inandırıcılıktan uzak ve keyfi bir gerekçe öne sürülerek
kanunun müvekkilime vermiş olduğu bu hak görmezden gelinmiştir. Bu
nedenle de dava konusu işlemde kamu yararı ve hizmet gerekleri
yönünden hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıkladığımız nedenler ve dosyanın
re’sen incelenmesi sonucunda ortaya çıkacak nedenler dikkate
alınarak davalı idarenin dava konusu işleminin İPTALİNE, yargılama
giderleri ile vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine karar
verilmesini vekâleten saygılarımla arz ve talep ederim. 

           

                                    
             DAVACI VEKİLİ

                                    
          

                    

EK :

1-Vekalet Örneği

2-Dava Konusu İdari İşlem

    


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78