Giriş yap
Kayıt ol

        NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                                  
AĞRI

DAVACI	: 

 

DAVALI    : 

KONU	: AĞRI İli DİYADİN İlçesine bağlı bulunan DİYADİN
DEVLET HASTENESİ ACİL SERVİSTE HEMŞİRE olarak çalışıyorum
Yalova üniversitesinde Yalova Termal Meslek Yüksek Okulu Fizyo Terapi
Bölümünde okumaktayım okuduğum okuldan kaynaklı Yalova Merkezde
bulunan hastanelerden birine atanmam, istemine yönelik idareye yapmış
olduğum başvurunun reddine ilişkin 07.02.2012 tarih 908 sayılı
işlemin iptali talebidir.

AÇIKLAMALAR	:

1. Bilindiği gibi, kamu hizmetleri, memurlar ve diğer kamu
görevlileri eli ile yürütülmektedir. Anayasamızın 128. maddesine
göre; Devletin, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzel
kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekte oldukları kamu
hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve
diğer kamu görevlileri eliyle görülür. Memurların ve diğer kamu
görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları
ve yükümlülükleri aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri
kanunla düzenlenir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “İstihdam Şekilleri”
başlığını taşıyan 4. maddesinde ise; kamu hizmetlerinin;
memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle
gördürüleceği hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen
sözleşmeli sağlık personeli, kamu görevlisi olduğu halde devletin
üstün otoritesi ile belli bir yere tayin edilmekte veya ataması
yapılmakta, ancak söz konusu sözleşmeli personel hizmet
sözleşmelerinin 10.maddesinde yer alan dava konusu ettiğimiz
hükümden dolayı tayin hakkından faydalanamamaktadır. Adeta, söz
konusu sözleşmeli personel, tayin ve nakil prosedürü kapsamından
çıkartılarak Anayasanın 18. maddesinde yasaklanan; zorla
çalıştırma yasağına tabi tutulmaktadır. Böylece, “Ya
bulunduğunuz yerde eşinizden ayrı olarak çalışırsınız,
çalışma kalitesini yükseltmek için yüksek öğrenim göremezsiniz;
 ya da istifa edersiniz” mantığına kurban edilmektedirler. Kimlerin
hangi şartlarda zorla çalışmaya tabi tutulacağı, Anayasamızın
18. maddesine göre ancak kanunla düzenlenebilecekken, hizmet
sözleşmelerinin 10.maddesinde yer alan dava konusu ettiğim hükümle
söz konusu sözleşmeli personel, belli bir yerde zorla çalışmaya
tabi tutulmak istenmekte veya önlerine istifa tercihi konulmaktadır.

Bu itibarla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine
göre istihdam edilen sözleşmeli sağlık personellerinin tayin
hakkından faydalandırılmaması, devletin istikrarlığı ilkesine
aykırı olduğu gibi hukuka ve hakkaniyete de aykırıdır. Bu
bakımdan, “Ücretleri Döner Sermayeden Karşılanmak Suretiyle
İstihdam Edilen 4/B Sözleşmeli Personele İlişkin Hizmet
Sözleşmesinin” 10.maddesinin 1.fıkrasında yer alan “İlgili
herhangi bir sebeple, sözleşme yaptığı kurum dışında görev
yapma talebinde bulunamaz” ibaresi 657 sayılı yasanın 128.maddesine
aykırılık teşkil etmektedir. 

P

R

X

~

¤

¨

ª

¶

ö

7amızın “Kanun Önünde Eşitlik” başlığını taşıyan
10.maddesindeki:” Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî
düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım
gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.Hiçbir kişiye, aileye,
zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.Devlet organları ve idare
makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun
olarak hareket etmek zorundadırlar.” Hükmüne aykırılık teşkil
etmektedir. Çalışma ve Meslek Bakımından Ayrımcılığa İlişkin
111 nolu uluslar arası sözleşmenin 1. maddesinde ise; “Bu
sözleşme bakımından Ayrımcılık terimi; ulusal ya da toplumsal
köken üzerinde yapılan ve çalışma ve meslek bakımından fırsat
ve davranış eşitliğini ortadan kaldıran ya da zedeleyen herhangi
bir ayırım, dışlama ya da yeğlemeyi içerir”.hükmü yer
almaktadır.

3. Yukarıda bahis mevzu ettiğim Anayasa ve uluslar arası sözleşme
hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli
sağlık personellerinin tayin hakkından faydalanmamasının her
türlü hukuki-vicdani ve mantıki temelden uzak bir uygulama olduğu
açıkça görülecektir. Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli
öğretmenler, eş durumu tayin hakkı ve karşılıklı yer
değiştirme ( becayiş ) hakkından faydalanmaktadırlar.Milli Eğitim
Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı gibi statü bakımından ayniyet
arz eden iki kurum arasında aynı konuda böylesine farklı
uygulamaların olması “İdarenin Yeknesaklığı” ilkesine de ters
düşmektedir .Ancak, Sağlık Bakanlığı söz konusu sözleşmeli
sağlık personellerine eş durumu nedeniyle tayin hakkı vermemekle
daha etkin bir sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyor ise bunun yolu söz
konusu personele eş durumu tayin hakkı vermemek değildir.Zira zorunlu
hizmet uygulaması ve rotasyon sistemi ile de bu amaç rahatlıkla
gerçekleştirilebilir.

Keza anayasanın 42. maddesinde belirtildiği üzere şahsımın eğitim
hakkı da engellenmektedir.  

Ayrıca Anayasa madde 10 da eşitlik ilkesi ,AB Uyum Yasası EK.1
Protokolün 2. Maddesinde hiç kimsenin eğitim hakkı engellenemez,
Ayrıca Birleşmiş Milletler Evrensel Beyannamesi 26. Madde Herkesin
eğitim hakkı vardır,ayrıca Anayasanın 5170/7 yine Milli Eğitim
Kanunu eğitim herkese açık ve sınırlama yoktur denmektedir.

Bu durumda, Anayasanın sözü edilen hükmünün(42.madde) doğal
sonucu olarak benim eğitim ve öğrenim hakkımdan yoksun
bırakılacağım açık olup, şahsıma muvafakat verilmemesine
ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemektedir.

 

 Anayasadan kaynaklanan okuma hakkım kısıtlanmış bulunmaktadır.
Şöyle ki benim iş saatlerim ile eğitim öğrenim saatlerim
çakışmaktadır. Bu şekilde eğitim ve öğrenimime devam etmem
fiilen imkansız hale gelmektedir. Bu hukuksal aykırılığın
giderilmesi için, Yalova merkezde okul saatlerimi etkileyemeyecek kendi
birimimle alakalı birime atanmam gerekmektedir. 

TALEP			: Yukarıda açıklanan nedenlerle ve Sayın Mahkemenin resen
gözeteceği hususlar birlikte değerlendirilerek, dava konusu işlemin
iptaline, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı üzerine
bırakılmasına karar verilmesini talep ederim. …/…/.2012


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78