Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          … İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

DAVACI	 		: 

TC KİMLİK NO 		: 

ADRES 			: 

VEKİLİ 			: 

ADRES 			: 

DAVALI	 		: 

KONU			: …/…/… tarihli kınama cezası ile cezalandırılmaya
ilişkin işlemin iptali ile bu ceza nedeniyle kesilen ek ödeme ve
ikramiye tutarlarının yasal faiziyle birlikte tazminine karar
verilmesi istemimizden ibarettir.

TEBLİĞ TARİHİ 		: …/ …/ …

AÇIKLAMALAR 		: 

1-) Müvekkilimiz, …. Genel Müdürlüğünde …. yıldır müfettiş
olarak görev yapmakta olup yaptığı soruşturma sonucunda
düzenlediği rapor ile ilgili hususları basına intikal ettirdiği
gerekçesiyle hakkında açılan soruşturma sonucunda düzenlenen
raporda, daha önce yazdığı ve kendisinden başka bir kimsenin
detaylarını bilmesi mümkün olmayan soruşturma raporunun
içeriğinin ve üst yönetimi hedef alan yorumlarının ….
Gazetesi'nin …/…/… tarihli nüshasında yayımlanmasını
sağladığı belirtilerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun
125/B-m bendi uyarınca “yetkili olmadığı halde basına, haber
ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç
verdiği” gerekçesiyle …/…/… tarihinde kınama cezası ile
cezalandırılmıştır. 

2-) Müvekkilimiz, hakkında verilen kınama cezasına karşı
…/…/… tarihinde disiplin kuruluna itirazda bulunmuş; …/…/…
tarihinde kendisine verilen cevapta, yapılan inceleme sonucunda verilen
kınama cezasında herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı
bildirilmiştir. 

3-) Disiplin amirince ... Gazetesinde …/…/… tarihinde yayımlanan
soruşturmaya konu haberin yazarına, bu konudaki bilgileri kimden
aldığı, haberinin kaynağının kim olduğunun sorulduğu halde
herhangi bir yanıt alınamadığı, soruşturma raporunu basına
müvekkilimizin sızdırdığına ilişkin başka bir somut kanıt da
bulunmadığı halde kınama cezası ile cezalandırılması hukuka
aykırılık teşkil etmektedir.

⌀Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan
kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin
durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz
edilebilir. İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden
itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin
cezaları kesinleşir. İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve
eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde
kararlarını vermek zorundadır. İtirazın kabulü hâlinde, disiplin
amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya
tamamen kaldırabilirler. Disiplin cezalarına karşı idari yargı
yoluna başvurulabilir.” şeklinde değiştirilmiş, aynı kanun ile
de uyarma ve kınama cezalarına karşı 7 gün içinde itiraz
edilebileceğini, itiraz edilmeyen veya itiraz üzerine verilen
kararların kesin olduğunu ve bu kararlar aleyhine yargı yoluna
başvurulamayacağını düzenleyen 657 sayılı Kanunun 136. maddesi
yürürlükten kaldırılmıştır. 

5-) Yukarıda yer verilen Anayasa ve yasa değişiklikleri uyarınca
uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu açılmış olup
müvekkilimiz hakkında oluşan hukuka aykırı bu durumun giderilmesi
için mahkemeniz başkanlığında dava açılması zorunluluğu hasıl
olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER 	: 2709 S. K. m. 129, 657 S. K. m. 125, 135 ve ilgili
sair mevzuat

HUKUKİ DELİLLER 	: …/ …/ … Tarihli kınama cezası verilmesi
işlemi, …/ …/ … Tarihli … Evrak Kayıt Numaralı İtiraz
Dilekçesi, Davalı İdarenin …/ …/ … Cevap Yazısı ve sair
deliller

SONUÇ VE İSTEM 		: Yukarıda açıkladığımız sebeplerle,
müvekkilimiz hakkında tesis edilen …/ …/ … tarihli kınama
cezası ile cezalandırılmaya işleminin iptaline, bu ceza nedeniyle
kesilen ek ödeme ve ikramiye tutarlarının yasal faiziyle birlikte
tazminine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa
yükletilmesine, karar verilmesini, müvekkilimiz adına vekaleten arz
ve talep ederiz. …/ …/ …

Davacı Vekili

    Av.