Giriş yap
Kayıt ol

        İSTANBUL NÖBETÇİ İCRA TETKİK MERCİİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI :

ADRES :

VEKİLİ :

ADRES :

DAVALI (KİRACI) :

TAHLİYE ADRESİ :

TALEP KONUSU : Temerrüt nedeniyle tahliye talebimizdir.

 AÇIKLAMALAR

1. Davalı yukarıda verilen adresteki daireyi müvekkilim kiralayandan
  08..07.2011 başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince Ev-İkametgah
  olarak aylık 1250 Türk Lirası bedelle kiracı sıfatıyla
  kullanmaktadır.

2. 2011 Aralık ayından 2012 Haziran ayına kadar kira bedellerinin kiracı
tarafından ödenmemesi üzerine kiracı aleyhine İstanbul 7. İcra
Müdürlüğünün E. sayılı dosyası ile kira alacağı ve tahliye talepli icra
takibi yapılmıştır.

3. Ödeme emri Borçlu davalıya tebliğ edilmiş, borçlu 7 gün içerisinde
takibe itiraz etmediği gibi 30 gün içerisinde de takip konusu borcu
ödemeyerek temerrüde düşmüştür. Bununla beraber icra dairesinde verdiği
taahüdüde yerine getirmeyerek taahüdü ihlal suçunu da işlemiş
bulunmaktadır.

4. Bu itibarla davalı hakkında temerrüt nedeniyle tahliyenin şartları
gerçekleşmiş olduğundan mecurun tahliyesini talep etme zorunluluğu
doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : 6570 Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanun, Borçlar
Kanunu ilgili hükümleri, İcra ve İflas Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu
ve ilgili sair mevzuat.

DELİLLER : İstanbul 7. İcra Müdürlüğünün E. sayılı dosyası, Kira
sözleşmesi ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davamızın kabulü ile,
davalının temerrüt sebebiyle mecuru tahliyesine, yargılama giderleri ve
vekalet ücretinin de davalıya yükletilmesine karar verilmesini
saygılarımla arz ve talep ederim.

Av. BİLGİN

Davacı Vekili

Ek : -Kira Sözleşmesi

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78