Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ....................................... MAHKEMESİ SAYIN
HAKİMLİĞİ'NE

-İhtiyati Tedbir Taleplidir-

																											../../....

DAVACI        		: 

VEKİLİ	      	: 

ADRESİ			: 

DAVALI        		: 

VEKİLİ			: 

KONU         		: Müvekkilimin takip dayanağı çekten dolayı
borçlu bulunmadığının tesbitine ve çekin icra takibinin dava
sonuçlanıncaya kadar teminat karşılığı tedbir yoluyla
durdurulması talebimizdir. 

AÇIKLAMALAR     	:

Müvekkilimiz şirket tarafından imzalı ve boş şekilde kaybedilen
bir adet çek yaprağını ele geçiren davalı, müvekkilimi icra
takibi yapmakla tehdit etmektedir.

Müvekkilim, çekin gerçeğe aykırı şekilde doldurulduğunu ve bu
çekten dolayı borçlu olmadığını bildirerek iadesini istemişse
de, davalı buna yanaşmamıştır.

Š

¼

ༀ檄ᄉ隄延檄怉隄懶̤਀k icra takibi başlatılması ihtimaline
karşı, müvekkilimin mağduriyetine sebep olunmaması bakımından
ihtiyati tedbir kararı verilmesini de talep zorunluluğu ortaya
çıkmıştır.

HUKUKİ SEBEPLER	: İİK.m.72 ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER      		: Banka Kayıtları, Ticari Defterler, Bilirkişi
incelemesi ve sair deliller.

	

CEVAP SÜRESİ     	: İki haftadır

TALEP SONUCU     	: Arz edilen nedenlerle icra takibine konan çek
nedeniyle müvekkilimin davalıya borçlu olmadığının tesbitine,
çekin icraya konması ihtimali karşısında teminat karşılığında
senedin icraya konulmaması yolunda ihtiyati tedbir kararı verilmesine,
yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa
yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep
ederiz. ../../....

DAVACI VEKİLİ