Giriş yap
Kayıt ol

        …………NÖBETÇİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Aracılığıyla

………..14. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO:2013/4884 Esas

İTİRAZ EDEN BORÇLU:………………………... LTD. ŞTİ

VEKİLİ :Av………….

Adres:……………

KARŞI TARAF(Alacaklı):………………………… LTD. ŞTİ.

VEKİLİ :Av………………………..

TEBLİĞ TARİHİ :21.05.2013

KONU :Borca ve takibe itirazlarımız ile takibin durdurulması talebinden
ibarettir.

AÇIKLAMALAR :Yukarıda esas numarası belirtilen dosya ile müvekkil şirket
aleyhine açılan icra takibini kesinlikle kabul etmiyoruz ve müvekkil
şirket hakkında açılan haksız ve hukuki dayanaktan yoksun ilamsız icra
takibinin durdurulmasını talep etmekteyiz.Şöyleki;

İlgili icra dosyası ile başlatılan icra takibindeki borcu ve takibi
kabul etmiyoruz.Bu takip asılsız ve hukuki dayanaktan yoksun
bulunmaktadır.İlamsız ödeme emri ve ekinde gönderilen 13.02.2012 tarih
ve 00……… sıra nolu fatura ve 20.03.2010 tarih ve 000056 sıra numaralı
irsaliye faturaları ile müvekkil şirkete yapılan ilamsız takibin hukuki
dayanağı bulunmadığı gibi;bu faturaların zamanaşımına uğradığı da bir
gerçektir.

Alacaklı taraf bu takibi kötüniyetli olarak ve sırf müvekkil şirkete
zarar verme kastı ile açmış olduğu açıktır.Çünkü irsaliye faturalarının
üzerinden hayli zaman geçmiş olması nazara alındığında bu hususu
kanıtlar niteliktedir.

Müvekkil şirket, alacaklı tarafa ekte sunucağımız;müvekkil şirkete ait
19.03.2012 keşide tarihli ve …………….. çek numaralı Denizbank ……………..
şubesine ait bulunan ve 2.500,00 TL’lik miktarlı çeki alacaklı tarafa
çek vererek ödemiş ve var olan borcunu kapatmış bulunmaktadır.Müvekkil
şirketin icra takibindeki faturalara tekabül eden borcu
bulunmamaktadır.Müvekkil şirket borcu kesinlikle kabul etmediği
gibi;ilamsız icra takibine de itirazımızı iş bu dilekçe ile yapma
zarureti hasıl olmuştur.

NETİCE TALEP:Yukarıda kısaca arz etmeye çalıştığım nedenlerden ötürü;

1-İtiraz dilekçemizin kabul edilerek,

2-İcra iflas kanunun ilgili hükümleri uyarınca ilamsız takibin
durdurulmasına karar

verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.24.05.2013

İtiraz Eden Borçlu şirket

Vekili

Av……………………….

EK-Denizbank E………………. şubesine ait Çek

-8 TL’lik posta pulu

-Vekaletname sureti

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78