Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     T.C.

İSTANBUL

( ). İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No: 2014/ E

TAAHHÜTNAME TUTANAĞI

ALACAKLI :

VEKİL :

BORÇLU :

Borçlu …….. diğer dosya borçlusu …………. Ltd Şti’yi temsil ve ilzama
yetkili olduğunu beyan ve yetki belgesi, imza sirkülerini ibraz ile
İstanbul …. İcra Müdürlüğünün ……….. esas sayılı dosyasına konu borcu
anapara, faiz ve tüm ferileriyle (işlemiş faizini, vekalet ücretini,
icra harç ve giderleri) kendisi adına asaleten ve yetkisi bulunduğu
şirket adına ve temsilen kabul ettiğini, kendi adına asaleten ve borçlu
şirketi temsilen aşağıda beyan edecekleri tarih ve miktarlarda taksitler
halinde borcu ödemek istediklerini beyan ettiler.

Kimlik tespiti yapıldı. İmza sirküleri alındı. ………….. borçlu şirket
adına yetkili olduğu görüldü. Kimlik belgesi ve imza sirkülerinin birer
sureti alınarak ek yapıldı.

Borçlu ……….. kendi adına asaleten ve yetkilisi bulunduğu şirket adına
temsilen söz alarak, yukarıda belirtilen İstanbul ... İcra Müdürlüğünün
…….. esas sayılı dosyasından haklarında yapılan takibin kesinleştiğini,
dosya borcunu takip talebindeki şartlarla kesinleşmiş olarak kabul
ettiklerini, takibe ve borca herhangi bir itirazlarının olmadığını beyan
etti.

Borçlu …………….. kendi adına asaleten, yetkilisi bulunduğu şirket adına
temsilen söz alarak; İstanbul ………. İcra Müdürlüğünün ………….. esas sayılı
dosyanın borcu …………….. tarihi itibari ile kapak hesabına göre; Takipte
kesinleşen miktar:(Dosya Anapara borcu:, Takip öncesi işlemiş faiz:,
Protesto masrafı:), Takip sonrası işlemiş faiz:, Tahsil harcı:, Vekalet
ücreti:, İcra masrafı: olmak üzere toplam olarak kabul ederiz ve aşağıda
belirteceğimiz tarih ve tutarda ödeyeceğimizi kendi adıma asaleten ve
borçlu şirketi temsilen kabul ve taahhüt ederim, dedi. Ayrıca son ödeme
tarihine kadar işleyecek faiz ve kur farkının hesaplanarak son taksite
dahil edilmesini ve bunu son taksite ek olarak ödeyeceğimizi kendi adıma
asaleten ve borçlu şirketi temsilen kabul ve taahhüt ederim, dedi.

Borçlu …… kendi adına asaleten, yetkilisi bulunduğu şirket adına
temsilen söz alarak yukarıda dökümü yapılan borcu aşağıdaki tarih ve
tutarlarda ödemeyi ve son ödeme tarihine kadar işleyecek faiz ve kur
farkının hesaplanarak son taksite dahil edilmesini kabul ve taahhüt
ediyoruz, dedi. Buna göre;

.

…… tarihinde …….-TL (Son ödeme tarihlerine göre işleyecek faiz ve kur
farkı hesaplanarak son taksite dahil edilecektir)

Olarak gününde ve tam olarak nakden ödeyeceğimizi taahhüt ediyoruz,
dedi.

Borçluya, belirtilen tarihlerde ve belirtilen miktarda borcunu
ödeyebileceğini, taahhüt ettiği tarihlerde ödeme yapmadığı taktirde
ödeme şartını ihlali suçundan dolayı şikayet olunabileceği ve bunun
hüküm ve sonuçları kendisine anlatıldı.

Borçlu ……. kendi adına asaleten, yetkilisi bulunduğu şirket adına
temsilen söz alarak; işbu icra taahhüdümüzden doğan sorumluluğu anladım
ve sorumluluğumuzun bilincindeyim, taahhüdümüzü ihlal etmeyeceğiz,
taahhüdü ihlal etmemiz halinde doğacak hukuki ve cezai sorumluluğun
bilincindeyiz ve kabul ediyoruz, dedi.

Ayrıca söz konusu taahhüdümün alacaklı vekilinden diyecekleri sorulsun,
dedi.

Alacaklı vekili söz aldı taahhüdü kabul ediyorum, dedi.

Birlikte imzaları alındı

 -----------------------------------------------------------------------
 Borçlu         Borçlu Şirket      İcra Müd.
 ----------------------- ----------------------- -----------------------
 İMZA          Yetkilisi        Mühür ve İmza

             Kaşe ve İmza      
 -----------------------------------------------------------------------

Ek:

1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi

2. İmza Sirküleri

3. Kapak Hesabı