Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                      

   SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

					ADANA

DAVACI		: 

		 

VEKİLİ		: 

		 

DAVALILAR		:

 

DAVA KONUSU	: Paydaşlığın Giderilmesi İstemidir.

TAPU KAYDI		: Adana İli, Seyhan İlçesi , Döşeme Mah., 10145 Ada 1
Parsel

AÇIKLAMALAR	:

		1- Müvekkil şirketin, davalılardan -’dan alacaklı olması nedeni
ile başlatılan Adana . İcra Müdürlüğünün 201.../2.. Esas
sayılı dosyasından verilen yetkiye istinaden alınan ve ekte
sunduğumuz veraset ilamından da anlaşılacağı üzere davalı
borçlu T... K...’nın miras bırakanı olan babası Z... K... adına
tapuda Adana İli, Seyhan İlçesi , D... Mah., 1... Ada 1 Parselde
kayıtlı taşınmazın Z... K...’dan davalı borçlu T... K...’ya
intikal edecek hissesi üzerine 20.08.2013 tarih ve 2... yevmiye ile
haciz konulmuştur. 

		2.  Muris Z...i K...’nın veraset ilamını almak için dava
açmak üzere icra müdürlüğünce tarafımıza verilen yetki
belgesine istinaden Adana 5. Sulh Hukuk Mahkemesinin 06.11.2013 tarih ve
201../... E., 201../1... K. sayılı veraset ilamı alınmış, ilamda
muris Z... k...’nın mirasçılarının davalılar olduğu tespit
edilmiştir. (EK-1)

		3.  İcra müdürlüğünce talebimiz üzerine İİK. nın 121.
maddesi gereğince hacizli taşınmazın satışının ne şekilde
yapılacağı İcra Mahkemesinden sorulmuş, Adana 2. İcra Hukuk
Mahkemesinin 15.11.2013 tarih ve 201.../... E., 201.../...K. sayılı
ilamı ile borçlu T...K...'nın ölü babası Z... K...'dan intikal
eden hacizli taşınmazın İİK 121. Maddesi gereğince izaleyi şüyu
davası açmak suretiyle paydaşlığın giderilmesine karar
verilmiştir. (EK-2) 

		4. Tüm iddialarımız, aşağıda hukuki deliller kısmında
yazılı deliller ile ispatlanacaktır. 

		5 - Müvekkilin alacağının tahsilini engellemek amacıyla
borçlunun

intikalini yaptırmaktan imtina ettiği Adana İli, Seyhan İlçesi ,
Döşeme Mah., .... Ada ... Parselde kayıtlı taşınmazdaki
ortaklığın satış yoluyla giderilmesine ve borçlu davalı
T....K.... hissesine düşen satış bedelinin borç miktarı
kadarının Adana 13. İcra Müdürlüğünün 201.../.... Esas sayılı
dosyasına ödenmesine karar verilmesini sağlamak için mahkemenize
başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER	: TMK, İİK, HMK, Av.K. ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER	: Tapu kayıtları, Adana 13. İcra Müdürlüğünün
201.../.... Esas sayılı dosyası, veraset ilamı, yetki belgesi,
keşif, bilirkişi incelemesi ve sair diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM	: Yukarıda açıklanan nedenlerle muris Z... K...
adına kayıtlı ve davalıların iştirak halinde maliki oldukları
Adana İli, Seyhan İlçesi , Döşeme Mah., .... Ada...1 Parselde
kayıtlı taşınmazdaki paydaşlığın satış yoluyla giderilmesine,
satış neticesinde borçlu davalı T...K.... hissesine düşen payın
ödeme tarihi itibariyle borç miktarı kadarının Adana .... İcra
Müdürlüğünün .../... Esas sayılı dosyasına ödenmesine,
yargılama giderleri ve vekalet ücretinin payları oranında
davalılara yükletilmesine karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve
talep ederiz. 03.12.2013

                                    
            	  Davacı Vekili

                                    
           	

				    E - İmza

EKLERİ	:

  1. Adana 5. Sulh Hukuk Mahkemesinin 06.11.2013 tarih 

    ve .../... E., ..../... K. sayılı veraset ilamı

 2.  Adana 2. İcra Hukuk Mahkemesinin 15.11.2013 tarih 

    ve ..../... E., 2013/715 K. sayılı Yetki Kararı

 3.  Vekaletname Sureti, Harç ve avans makbuzları

Elektronik İmzalıdır.