Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     2. İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

MALATYA

DOSYA NO. 2015/38 E.

CEVAP VEREN

DAVALI………..:

VEKİLİ………….:

DAVACILAR….:

VEKİLİ………….:

KONU………….: Cevap dilekçemizden ibarettir.

İZAHI…………..: Davacıların açmış olduğu mahkemenizde görülmekte olan borca
itiraz davası usul ve yasalar açıkça aykırıdır. Hukuki dayanağı olmayan
mesnetsiz, yersiz bu davanın reddi gerekir. Davaya karşı itirazımız
sırasıyla şu şekildedir;

Usule ilişkin itirazımız;

1) Davacılar …….. ile ……………. 16 Şubat 2015 tarihinde örnek 10 icra
  emrini tebliğ almışlardır. Davacılar mahkemenizde açmış olduğu borca
  itiraz davasını 23 Şubat 2015 tarihinde açmıştır. İ.İ.K gereğince
  borca itiraz davası borçlu kimseye tebliğden itibaren 5 gün
  içerisinde dava açılması gerekir iken dava yasal süresi içerisinde
  açılmamıştır. Yasal süresi içerisinde açılmayan iş bu davanın usul
  yönünden reddi gerekir.(ek-1;tebliğ mazbataları)

Esasa İlişkin İtirazımız;

2) Davacı tarafın teminat senedi olduğuna ilişkin iddiası gerçek
  olmayan bir hayal ürünüdür. İcraya konu edilmiş bonolar üzerinde
  teminat senedi olduğuna dair bir ibare ve yazı olmamasına rağmen
  davacılar tarafınca teminat senedi olduğu iddiası gülünçtür.
  Davacılar tarafınca ileri sürülen protokol de bonoların teminat
  amacıyla verildiği iddiası bile yazılı değildir. Teminat senedi
  olduğuna dair ne bonolarda ne de davacıların ileri sürdüğü
  protokolde teminat ibaresi bulunmadığından açılan iş bu davanın
  reddi gereklidir.

3) Davacılar ile lehtar …………………., Malatya İli Battalgazi İlçesi
  İzzetiye Mah. ……….ada ..parsel …. nolu bağımsız bölümün maliki
  …………………………………………….. ortağı olarak sözleşme akdetmiştir. Söz konusu
  taşınmaz için 5 adet sıralı senet alınmış olup şirketi
  …………………………………….ciro etmiştir. 5 adet sıralı bononun birincisi 40.000
  TL lik ile sonuncu 40.000 TL lik bonoyu ödenmesine rağmen
  01/06/2014-01/07/2014-01/08/2014 aradaki 3 adet bono borçlular
  tarafından ödenmemiştir. 01/06/2014 tarihli bono borçluların ricası
  üzerine bankadan protestosundan çekilmiş olup 01/07/2014 ve
  01/08/2014 tarihli bonolar T.C Ziraat Bankası kanalı ile ödememe
  protestosuna konu olmuştur.(ek-2 ödememe protestoları) Teminat
  senedi olduğu iddia edilen bu bonoların protestoları çekilir iken
  borçlular hiçbir şekilde itiraz etmemiştir. Teminat senedi olmayan
  ödenmesi için alınan bonolar davacılar tarafından her daim mağdur
  edilmiştir.

4) Teminat senedi olduğuna dair hiçbir emare ve delili olmayan
  davacıların davasının reddi gerekir. Teminattır veya teminat
  senedidir ve benzeri ibaresi içermeyen bir bonoya karşı gerçek bir
  delil ibraz etmeyen, icranın tahsilatı sürecini uzatma amacında olan
  davacılar kötü niyetlidir. …………………..13 nolu dairede yaşamaya
  başlamasına rağmen bir yıla yakın parasını tahsil edemeyen
  müvekkilim şirket mağdur durumundadır. Bu sebeple davacılara icra
  inkar- kötü niyet tazminatına mahkum edilerek tarafımıza ödemesi
  gereklidir.

İSTEK……: Cevap dilekçemizin kayıt ve kabulünü yukarıda arz ve izah
ettiğimiz nedenlerle

1) Davacıların davasının hem usul hem de esas yönünden reddine,

2) Davacıların kötü niyet-icra inkar tazminatına mahkum edilerek
  tarafımıza verilmesine,

3) Yargılama gideri ve ücreti vekaleti karşı tarafa yükletilmesine,

 Karar verilmesini saygılarımızla vekil eden adına arz ve talep
 ederiz.30/03/2015

 Davalı Vekili

 ……………………………………………….

 Ek-1; Tebliğ mazbataları

 Ek-2; Ödememe protestoları