Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        ANKARA 13. İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

DOSYA NO:

AÇIKLAMALAR :

1. Davacının, gönderilen icra emrinin hatalı olduğu iddiası tamamen
  hukuka aykırıdır. İcra İflas Kanunun 32.maddesinde para veya teminat
  alacağına dair ilamların icrasında icra memurunun icra emri
  göndereceği ve 149. Maddesinde de ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla
  takip ele alınmıştır. İlgili hükümler neticesinde İcra müdürü ipotek
  akit tablosunun kayıtsız şartsız belli bir miktar para borcu
  içerdiğini ve alacağın muaccel olduğunu anlıyorsa icra emrini
  göndereceği düzenlenmiştir. Takibe konu olan ipotek akit tablosuna
  bakıldığı zaman muaccel bir alacağın ipotek senedi ile güvence
  altına alındığı açıkça anlaşılmaktadır.

2. Alacağın muacceliyeti ihbara bağlanmamıştır. Dolayısıyla ihtarname
  gönderilmesine gerek yoktur. Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2.3.1987
  tarih 7285 / 2858 E. kararında da belirtildiği üzere ipotek akit
  tablosu bir süreye bağlanmışsa ipotekli borcun öngörülen sürenin
  dolmasıyla muaccel hale geleceği açıktır. Dolayısıyla borç
  belirtilen sürenin dolmasıyla muaccel hale gelmektedir. Ayrıca
  ihbarda bulunulmasına gerek yoktur.

3. Borcun muaccel olmasıyla birlikte istenilen faiz, belirtilen miktar
  üzerinden ödenecek icra takip giderleri ve vekalet ücreti de hukuka
  uygundur. İpotek akit tablosunda bulunan faizsiz kaydı sadece faiz
  ödenmeden geçirilecek zamanı ifade etmekte olup, bundan sonra talep
  tarihine kadar istenen faizin ödenmesi gerekmektedir.

4. Kötü niyet tazminatı, ilamsız icra takiplerinde alacaklının haksız
  ve kötü niyetli takip yapması sonucunda alınan bir tazminattır.
  İlamsız takiplerde itiraz eden borçlunun itirazının kaldırılması
  için genel mahkemede açılan “İtirazın İptali Davası” neticesinde
  verilen tazminatın ilamlı icrada uygulanabilmesi hukuka aykırıdır.
  İlamlı icrada bu davanın görülememesi neticesinde davaya bağlanan
  sonuçlarında gerçekleşmesi mümkün değildir. Ayrıca İİK madde 32
  çerçevesinde para borcuna dair verilmiş bir ilam söz konusudur.
  Dolayısıyla yapılan takibin haksız ve hukuka aykırı olduğu ileri
  sürülemez. Kötü niyet tazminatı istenmesi hukuka aykırıdır, kabul
  etmiyoruz.

SONUÇ VE İSTEM :

1. Şikayet sebepleri oluşmadığı için işbu davanın reddine,

2. Takibe kaldığı yerden devam edilerek alacaklının alacağına bir an
  önce kavuşması için, karar verilmesini müvekkilim adına talep
  ederim.27.11.2014