Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          TEMYİZ EDEN

DAVALI :

VEKİLİ :

DAVACI :

VEKİLİ :

KONU : ........ İcra Hukuk Mahkemesi'nin ....... tarih ve ..... E. .....
K. sayılı kararının bozulmasına karar verilmesi isteğiyle temyiz
sebeplerinin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR :

1- ........ İcra Hukuk Mahkemesi'nin ...... tarih ve ...... E. ...... K.
sayılı kararı ile ...... İcra Müdürlüğünün .... Esas sayılı dosyasıyla
yapılan takipte ödeme emrinin davacı-borçluya ..... tarihinde tebliğ
edilmiş olmasına rağmen ödeme emrinin davacı-borçluya ...... tarihinde
yapıldığının tespitiyle birlikte tebliğ tarihinin ...... olarak
düzeltilmesine karar verilmiştir. Karar davalı müvekkile ......
tarihinde tebliğ edilmiş olup süresinde temyiz ediyoruz.

2- Öncelikle ....... İcra Müdürlüğünün .... Esas sayılı dosyasında vekil
olarak bulunmaktayım. Ancak sayın yerel mahkeme icra dosyasındaki
vekilliğimi göz ardı ederek tarafımı vekil olarak kaydetmemiş ve karar
tebliğini de müvekkilin adresine göndermiştir. Dosyaya vekaletnameyi de
ibraz edip usul ve yasaya aykırı olan kararın bozulması için temyiz
talebinde bulunuyoruz.

3- Davacı-borçlu aleyhine , alacaklı müvekkil ...... borcu nedeniyle
..... tarihinde takip başlatılmış ve takibin başlatıldığı gün itibariyle
mernis adresi olan ........ adresine ödeme emri gönderilmiştir.
Davacı-borçlunun iddia ettiği satış olayını ve mernis adresini
değiştirdiğini bilmemiz/bilebilmemiz mümkün değildir. Ödeme emri
borçlunun bilinen en son adresinde yapılmıştır. Ödeme emri
davacı-borçlunun adresinde bulunamaması üzerine ....... tarihinde
muhtara yapılmış ve takip ...... tarihinde kesinleşmiştir. Kesinleşen
dosyada taşınmaz ve araç hacizleri yapılmış hatta araçlardan birinin
fiili haczi yapılarak yediemine teslim edilmiştir. Yaşanılan bu süreçte
davacı-borçlu ...... tarihinde icra dosyasına sunduğu itiraz dilekçesi
ile hem icra dosyasına ödeme emrini ...... tarihinde öğrendiğini beyan
edip takibe itiraz etmiş hem de ....... İcra Hukuk Mahkemesi'nin .....
tarih ve .... E. .... K. sayılı kararı ile konulan tüm hacizlerin
kaldırılmasını sağlamıştır.

4- ..... İcra Hukuk Mahkemesi'nin ..... tarih ve ..... E. ..... K.
sayılı kararında "..... Davacı-borçluya yapılan tebligatta, tebliğ
memuru, muhatabın tebliğ adresinde ikamet etmekle birlikte, kısa ya da
uzun süreli ve geçici olarak adreste bulunmadığını tevziat saatlerinden
sonra geleceğini tespit etmeyerek bu amir hükümlere uyulmamıştır. Bu
hali ile tebliğ işlemi, 7201 Sayılı Kanunun 21. Maddesi ile Tebligat
Tüzüğü’nün 28. Maddesi hükümlerine uygun olarak yapılmadığından
usulsüzdür." hükmü yer almaktadır ki verilen hüküm usul ve yasaya uygun
değildir. ...... tarihli ödeme emri tebliğ belgesinin incelenmesinde,
muhatabın güvenlikten sorularak adreste bulunmama nedeni belirtilmiş ,
muhtara tebliğ edilen tebligat nedeniyle güvenliğe konu ile ilgili bilgi
verilerek haber kağıdı da kapıya yapıştırılmıştır. Bu durumda , Tebligat
Kanununun 21/1.maddesine uygun bir tebligat yapılmıştır. Yerel
mahkemenin ısrarla üzerinde durduğu Tebligat Tüzüğü ise
19.01.2011tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren
11.01.2011 tarihli 6099 Sayılı Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yürürlükten kalkmıştır. Yani
Tebligat Tüzüğünün 28. maddesinin geçerliliği bulunmamaktadır.

5- Tebligat Tüzüğünün 28.maddesinin birinci fıkrasında ; “Muhatap veya
adına tebliğ yapılabilecek olanlardan hiçbiri gösterilen adreste
bulunmazsa , tebliğ memurunun adreste bulunmama sebebini ve tevziat
saatinden sonra gelip gelmeyeceğinin bilmesi muhtemel komşu, yönetici,
kapıcı, muhtar, ihtiyar kurulu veya meclisi üyeleri, zabıta amir ve
memurlarından tahkik ederek beyanlarını tebliğ tutanağına yazıp altını
imzalatması, imzadan çekinmeleri halinde de bu durumu yazarak kendisinin
imzalaması gerekir “ hükmü öngörülmüşken Tebligat Yasasında yapılan son
değişiklikle ve Tebligat Kanununun Uygulanması Hakkındaki Yönetmeliğin
30/1.maddesi gereğince mernis adresine 21.maddeye göre muhtara yapılan
tebligatta borçlunun adreste bulunmama sebebini araştırma ve komşuların
isim ve imza alınması veya imzadan imtina edildiğinin şerhedilmesine
ilişkin şekil şartlarına gerek bulunmamaktadır.Tebliğ memurunun
ilgilinin neden adreste bulunmadığını “tahkik etme “görevi yoktur. Bu
nedenledir ki davacı - borçlunun adreste bulunamaması üzerine muhtara
bırakılan tebligat geçerlidir. Tebligatın 7201 sayılı kanunu 21.
Maddesi, Tebligat Tüzüğünün 28. Maddesine açıkça aykırı olduğu ,
davacı-borçlunun takipten tesadüfen haber olduğunu belirterek borca
itiraz etmesi , ödeme emrinin tebliğ tarihinin ........ olarak
düzeltilmesi ve takibin durdurulmasına karar verilmesi usul ve yasaya
uygun olmayıp bozmayı gerektirmektedir.

6- Gelinen aşamada sayın mahkemenin verdiği karar usul ve yasaya aykırı
olduğundan verilen kararın bozulması için temyiz etme zorunluluğu
doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda açıklanan nedenler doğrultusunda ve Yüksek
Mahkemenizin de resen tespit edeceği diğer sebepler üzerine KARARIN
BOZULMASINA karar verilmesini saygı ile dileriz.

  Temyiz Eden Davalı

  Vekili

Av.