Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                      

………………………… (  )  İCRA CEZA HAKİMLİĞİNE

İCRA DOSYA NO	: 

MÜŞTEKİ		: …………………………..

VEKİLİ		:Av………………………………..

 ………………………………….

                             

SANIK		 

(BORÇLU)        : …………………………… 

	 …………………………………………..

SUÇ			: Yedieminliği Suistimal 

KONU           	: Yedieminliği suistimal eden, mahcuz
malları hazır bulundurmayan

 		  sanığın, HAPİS CEZASI ile tecziyesine karar verilmesi
talebinden

  ibarettir.

OLAY VE İZAHI

1- Boçlu ………………….. hakkında alacağımızdan dolayı
………………… . İcra. Müd. …………………. Esas
sayılı takip dosyası ile icra takibine geçilmiştir. Takip
kesinleşmiştir. Kesinleşen takip neticesinde, Küçükçekmece 2.
İcra Müdürlüğü ………………….. Tal. Sayılı dosyası ile
……………….. tarihinde hacze gidilmiş, haciz esnasında sanık
…………………. borcu ödeme konusunda icra kefili olmuş ve
mahcuz mallar kendisine yediemin olarak teslim edilmiştir.  

À

Ò

>

Ì

è

ê

 tarihinde tekrar hacze gidildiğinde mahcuz mallar yerinde bulunmamış
ve sanığa usulü tebligata rağmen yedindeki malları İcra
Müdürlüğü’ ne bildirmemiş ve bedelini de ödememiştir. 

			4- Böylece sanık İ.İ.K. 336/a. Maddesini ihlal etmiş
bulunmaktadır. 

5- Mahcuz mallar İcra dairesince sanıktan talep edilmesine rağmen
halen mallar teslim edilmediği için iş bu şikayetin yapılmasında
zaruret hasıl olmuştur. 

HUKUKİ SEBEPLER	:İ.İ.K.'nun 336/ a. Mad. kanun ve içtihatlar vs.

DELİLLER        : ……………………………. Esas
sayılı İcra Takip 

 Dosyası, ibrazı mümkün başkaca deliller ile mukabil 

 delil ibraz etme haklarımız saklıdır.

SONUÇ VE İSTEM :Süresinde kendisine teslim edilen malı vermeyen
sanığın 

                  HAPSEN TECZİYESİ, masraf ve ücreti
vekaletin 

                  kendisine tahmillerine takdirlerini
bilvekale arzederim.

                                    
       Müşteki Vekili

								     Av. ………………………..