Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ANKARA İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

 ANKARA

KONU : Davalı idarenin 19.07.2013 tarih 34113419-49610,2059,24292-136177
sayılı yazıyla, müvekkil hakkında alınmış olan ’’İstizan-N kararının
kaldırılması talebinin reddi işlemi’’nin iptali isteminden ibarettir.

TEBELLÜĞ TARİHİ : 19.07.2013 tarihinde e-posta olarak tebellüğ
edilmiştir.

AÇIKLAMALAR

1)Davacı müvekkil 282285 no’lu mavi kart hamili Alman vatandaşıdır.

2) Müvekkil 26.10.2010 tarihinde Türkiye’den çıkış yaparken, Mavi
kartını gösterememesi sebebiyle kendisine 5683 Sayılı Yabancıların
Türkiye’de ikamet ve Seyahatleri Hakkındaki Kanun’a göre yurda giriş
yasağı (‘’Ç’’ Kodlu tahdit) ile 220.00- TL para cezası verilmiştir.

3) 10.12.2012 tarihinde, hakkında verilen Ç Kodlu tahditin kaldırılması
için ‘’Mavi Kart Sahipleri ile İlgili Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2010
Yılı Turizm Sezonu Uygulamalar Genelgesi’’ ne göre, Türkiye’ye girişinde
Mavi Kart ibraz etmesinin yeterli olacağını bilmeyen müvekkil,
hakkındaki bu cezaların kaldırılmasını sağlamak amacıyla T.C. Nürnberg
Başkonsolosluğu’na müracaat etmiştir. Konsolosluk ise sözü geçen
Genelge’yi bilmediğinden müvekkil için ‘’vize’’ başvurusunda bulunarak
hatalı bir işlem gerçekleştirmiştir.

27.12.2010 tarihinde Konsoloslukça Vize Başvuru talebinin reddedildiği
müvekkile telefonla bildirilmiştir.

4) 01.02.2011 tarihinde müvekkil hakkında, yabancılara vize muafiyetini
kaldıran ‘’İstizan - N’’ kodlu tahdit kararı verilmiştir.

5) Hakkında verilen İstizan N Kodlu tahdit kararı kendisine tebliğ
edilmeyen ve herhangi bir biçimde bildirilmeyen müvekkil, Nürnberg
Başkonsolosluğuna giderek ülkeye girişine müsaade edilmemesinin sebebini
öğrenmek istediğinde; Konsolosluk ‘’Genelgeden haberdar olmadıkları için
vize başvurusunda bulundukları ve bu başvurunun da reddedildiği,
başvurudan sonraki bir tarihte kendisine ülkeye girişini engelleyen bir
tahditin İçişleri Bakanlığınca konulduğu’’ bilgisini vermiştir. Burada
dikkati çeken husus Konsolosluk, hatalı bir işlem gerçekleştirmiştir.
‘’Mavi Kart Sahipleri ile İlgili Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2010 Yılı
Turizm Sezonu Uygulamalar Genelgesi’’ne göre mavi kartını ibraz edememe
suretiyle haklarında tahdit kararı verilen ve ceza kesilen şahıslar, bir
sonraki gelişlerinde mavi kartlarını ibraz etmeleri halinde,
haklarındaki bu tahdit silinerek, ceza işlemden kaldırılacaktır.

6) Davacı müvekkil, davalı idareye, hakkında konulan tahditin sebebini
öğrenmek amacıyla, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında dilekçe
göndermiştir. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nden gelen
cevabi yazıda; ‘’Mavi Kart hamili olup da ülkemize giriş-çıkışlarında bu
kartı ibraz edemeyen bu şahıslardan bir sonraki yıl ülkemize gelenlerin
süreli yurda giriş yasağının tespiti halinde Türkiye’ye girişlerinde
ibraz ettikleri Mavi kartlarının üzerindeki veriliş tarihi dikkate
alınmaksızın bu kartı ibraz etmeleri yeterli olduğundan haklarındaki
tahdit veri girişlerinin iptal edilerek, ceza tahsil edilmeksizin
ülkemize giriş yapmaları sağlanmaktadır.’’ Denmiştir.

(EK: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün
B.05.1.EGM.0.13.49561 sayılı yazısı)

7) Kendisine gönderilen, yukarıda alıntı yapmış olduğumuz İçişleri
Bakanlığı’nın yazısına istinaden Türkiye’ye gelen müvekkil mavi kartını
ibraz etmek suretiyle Edirne Kapıkule sınır kapısından ülkeye giriş
yapmak istemiştir. Ancak sınır kapısı memurları, hakkında ülkeye girişi
sınırlandığı gerekçesiyle müvekkilin yurda girişine izin vermemişlerdir.
Müvekkil Almanya’ya geri dönmüştür.

8) 0 1.07.2013 tarihinde tarafımızca, müvekkil hakkında ‘’yabancılara
özgü vize muafiyetini kaldıran N kodlu tahdidin ne gerekçeyle konulduğu,
mavi kart hamillerine de uygulanıp uygulanmayacağı sorularak bu tahdidin
kaldırılması’’ talebini havi dilekçe ile İçişleri Bakanlığı’na
başvurulmuştur.

9) 19.07.2013 tarihli dava konusu yazı ile İçişleri Bakanlığı
tarafından, dilekçemize cevap verilmiştir. Ekte sunmuş olduğumuz yazıda
müvekkil hakkında ülkeye girişi bakanlık iznine tabi anlamına gelen
İstizan-N kararı alındığı, Ç-120 kodlu 5 yıl süreli Türkiye’ye giriş
yasağı kapsamına alındığı,İstizan-N kaldırılmasının uygun görülmediği
bildirilmiştir.

Öncelikle Ç-120 kodlu 5 süreli Türkiye’ye giriş yasağı , mavi kart
hamili olması sebebiyle müvekkile uygulanması tamamen hukuka aykırıdır.
Nitekim ‘’Mavi Kart Sahipleri ile İlgili Emniyet Genel Müdürlüğü’nün
2010 Yılı Turizm Sezonu Uygulamalar Genelgesi’’ne göre mavi kartını
ibraz edememe suretiyle haklarında tahdit kararı verilen ve ceza kesilen
şahıslar, bir sonraki gelişlerinde mavi kartlarını ibraz etmeleri
halinde, haklarındaki bu tahdit silinerek, ceza işlemden
kaldırılacaktır.

Sayın mahkemece de takdir edilecektir ki İçişleri Bakanlığından gelen
tarafımızca iptali istenen yazı hukuka, mevzuata, İçişleri Bakanlığının
genelgesine aykırı olmakla iptali gerekir.

10) iptali istenen İçişleri Bakanlığı yazısında müvekkilin ülkeye
girişini Bakanlık iznine tabi kılan N kodlu tahdidin kaldırılması uygun
görülmemiş olup, bu menfi kararın sebebi belirtilmemiştir.

İdari işlemler belli bir sebebe dayanılarak yapılır. Bu sebep idari
işlemin gerekçesini oluşturur. İdari işlemin sebebinin bulunmaması veya
sebebin hukuka aykırı olması iptal sebebidir.

Dava konusu içişleri Bakanlığı yazısı sebep yönünden hukuka aykırıdır.
Çünkü İş bu yazıda müvekkil hakkında konulan N kodlu tahdidin
kaldırılmasının uygun görülmemesinin sebebi belirtilmemiştir.

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun ‘’çıkma izni almak suretiyle
Türk vatandaşlığını kaybeden kişilere tanınan haklar’’ başlıklı 28.
Madde hükmüne göre;

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk
vatandaşlığını kaybedenler ve kendileri ile birlikte işlem gören
çocukları; millî güvenliğe ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklı
kalmak kaydıyla askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü, seçme ve seçilme,
kamu görevlerine girme ve muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları
dışında, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu
hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabi olmak şartıyla
Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler.

Doğumla Türk vatandaşı olup çıkma izni almak suretiyle vatandaşlığını
kaybedenlere, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu 28. Maddesine göre,
mavi kart adı verilen belge verilerek, bu kişiler mavi kartlılar
kütüğüne kaydedilirler. Bu şekilde mavi kart hamili olan vatandaşlar,
kanunda sayılan istisnai haller dışında Türk vatandaşları ile aynı tüm
vatandaşlık haklarına sahip olurlar.

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 28. Maddesinde belirtilen hakların
kullanılmasında Mavi Kartın ibrazı yeterlidir.

Anayasanın yerleşme ve seyahat hürriyeti başlıklı 23. Maddesi hükmüne
göre;

Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir.

Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik
gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve
kamu mallarını korumak;

Seyahat hürriyeti, suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve suç
işlenmesini önlemek;

Amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir.

Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya
kovuşturması sebebiyle hâkim kararına bağlı olarak sınırlanabilir.

Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun
bırakılamaz.

İçişleri Bakanlığı’nın dava konusu işlemi ile Mavi Kart hamili
müvekkilin yurda girişini engellemesi Türk Vatandaşlığı Kanununa,
Anayasa’ya, hukuka aykırıdır. İptalini talep ettiğimiz işlem, bu suretle
sebep yönünden yasalara aykırıdır.

Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak
ve hürriyetlere sahiptir. Temel hak ve hürriyetler, özlerine
dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen
sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar,
Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik
Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.

Müvekkilin Türkiye’ye girişi engellenerek, temel hak ve özgürlüklerden
yerleşme ve seyahat özgürlüğü kısıtlanmıştır.

Anayasanın 62. Madde hükmüne göre;

Devlet, yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının aile birliğinin,
çocuklarının eğitiminin, kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal
güvenliklerinin sağlanması, anavatanla bağlarının korunması ve yurda
dönüşlerinde yardımcı olunması için gereken tedbirleri alır.

Almanya’da çalışan, ikamet eden ancak anavatanı Türkiye’de mal ve mülk
sahibi olan davacı müvekkilin yurda dönüşünde devletin yardımcı olması
gerekliliği Anayasa ile güvence altına alınmışken, davalı idarenin
sebebi olmayan, varsa da hukuka aykırı bir sebeple, engelleyici işlem
yapması başta Anayasa olmak üzere mevzuata ve hukuka aykırıdır.

Yukarıda arz ve izah olunan ve Sayın Mahkemece resen göz önünde
bulundurulacak sebeplerle, davalı idare İçişleri Bakanlığı’nın
19.07.2013 tarih 34113419-49610,2059,24292-136177 sayılı yazıyla,
müvekkil hakkında alınmış olan ’’İstizan-N kararının kaldırılması
talebinin reddi işlemi’’nin iptaline karar verilmesi amacıyla işbu
davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 5901 Sayılı
Türk Vatandaşlığı Kanunu, Mavi Kart Sahipleri ile İlgili Emniyet Genel
Müdürlüğü’nün 2010 Yılı Turizm Sezonu Uygulamalar Genelgesi, ilgili sair
mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER :

-  Davacı müvekkile ait Mavi Kart sureti,

-  Almanya kimliği sureti,

-  İçişleri Bakanlığı Ç ve N kodlu tahdit formları,

-  İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün B.05.1.EGM.0.13.49561
  sayılı yazısı,

-  Davalı idarenin 19.07.2013 tarih 34113419-49610,2059,24292-136177
  sayılı yazısı

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah olunan ve Sayın Mahkemece resen
göz önünde bulundurulacak sebeplerle, davalı idare İçişleri
Bakanlığı’nın 19.07.2013 tarih 34113419-49610,2059,24292-136177 sayılı
yazıyla, müvekkil hakkında alınmış olan ’’İstizan-N kararının
kaldırılması talebinin reddi işlemi’’nin iptaline karar verilmesi
saygılarımızla vekaleten arz ve talep olunur.

Davacı Vekili