Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        YARGITAY ……… HUKUK DAİRESİ’NE

Gönderilmek üzere

DENİZLİ NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO				: 2012/… E. – 2013/… K.

TEMYİZ İSTEMİNDE		: … (T.C.: …)

BULUNAN DAVALI		 …

TEMYİZ OLUNAN HÜKÜM    : … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …
tarih ve

 2012/… Esas, 2013/… karar sayılı kararı.

KONU	: Söz konusu hükmün bozulmasını gerektiren sebepleri 

	  içeren temyiz dilekçemdir.

AÇIKLAMALAR			: 

	Yukarıda anılan … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin davanın kabulü ile
tahliyeye ilişkin kararı usul ve yasaya aykırıdır. Eksik inceleme
ile alınan bu kararın bozulması gerektiği kanaatindeyim.

"

$

„Ô

^„Ô

-

 

"

$

&

F

H

J

d

€

¸

-

X

l

$l

|

„

º

Ì

( birlikte değerlendirildiğinde mahkemece davanın kabulü ile
tahliyeye ilişkin verilen kararın hukuka aykırı olduğu
görülecektir. İlgili kararının bozularak, dosyanın yeniden karara
bağlanmak üzere yerel mahkemeye geri gönderilmesini sağlamak amacı
ile yüksek mahkemenize başvurma zorunluluğu hâsıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM		: Yukarıda açıkladığım ve mahkemenizce re’sen
göz önüne alınacak nedenlerle, Sayın Mahkemenin kanun ve hukuka
aykırı olarak vermiş olduğu … tarihli nihai kararın bozulmasına
karar verilmesini ve dosyanın yeniden karara bağlanmak üzere yerel
mahkemeye gönderilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.
18.09.2014

								TEMYİZ EDEN DAVALI								 	  …