Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          … AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE
İTİRAZ EDEN MÜDAHİL : 
VEKİLİ : 
İTİRAZA KONU KARAR : … Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarihli, …/… Esas ve …/…
Karar sayılı kararı.
KONU : … Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarihinde sanık … … ile ilgili olarak
vermiş olduğu …/… Esas ve …/… Karar sayılı Hükmün Açıklanmasının Geri
Bırakılması Kararına itirazlarımızdan ibarettir.
AÇIKLAMALAR : 
1-) … Ceza Mahkemesi’nin… suçundan yapılan yargılama sonunda …/…/…
tarihinde sanık … … aleyhine vermiş olduğu hükmün açıklanmasının geri
bırakılması kararı yasal düzenlemelere ve hukuka uygun değildir. Şöyle
ki;
2-) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesi hükmüne göre
hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için;
hükmolunan cezanın iki yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para
cezası olması, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış
bulunması, mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum
ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği
hususunda kanaate varılması ve suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun
uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin
suretiyle tamamen giderilmesi gerekmektedir. Görüldüğü gibi sanık
hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilebilmesi için dört koşulun bir arada bulunması ve mahkemece bu dört
koşul açısından da değerlendirme yapılarak kanaat oluşturulması
zorunluluğu vardır.
3-) Hükmolunan cezanın … ay olması ve sanık … … daha önce kasıtlı bir
suçtan mahkum olmamış bulunmakla birlikte sanığın kişilik özellikleri
ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden
suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılıp varılmadığı ve suçun
işlenmesiyle müvekkilimizin uğradığı zararın tazmin edilip edilmediği
hususlarında mahkemece bir değerlendirme yapılmamış, hükümde de yasanın
aradığı bu şartlar açısından herhangi bir gerekçe ortaya konmamıştır.
4-) Sanık … …, yargılama sırasında .../…/… tarihli duruşmada
müvekkilimize karşı tehditkar ifadelerde bulunmuş ve bu durum
ısrarlarımız sonucu duruşma tutanaklarına geçirilmiştir. Sonraki
duruşmalarda da sanığın rahatsız edici davranışları devam etmekle
birlikte bunları duruşma tutanaklarına geçirmemiz mümkün olmamıştır. Bu
gerçeğin tespiti için gerekirse duruşmayı izleyenlerden … … ve … …
isimli şahıslar da dinlenebilir. Hal böyleyken sayın mahkeme sanığın bu
tutumlarını değerlendirme konusu yapmamış, gerekçeli kararda yasanın
aradığı “sanığın yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması”
şartı konusunda hiçbir değerlendirme yapılmamıştır. Bu durum usulün 232.
maddesi hükmüne de aykırıdır.
HUKUKİ NEDENLER : 5271 S. K. m. 231, 232 ve ilgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, … Ceza Mahkemesi’
nin vermiş olduğu hükmün yeniden incelenerek sanık … … hakkında …
suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının
kaldırılmasına ve açıklamalar bölümünde sözü edilen nedenlerle “hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına” ve sanık hakkında
verilen … ay mahkumiyet hükmünün açıklanmasına karar verilmesini
müvekkilimiz adına itirazen talep ederiz. …/ …/ …
Müdahil(ya da sanık) Vekili
Av.
Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları