Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          YARGITAY İLGİLİ CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
Gönderilmek Üzere
……… ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

TEMYİZ EDEN: A…… K……. – T.C.K.N: ……………….. – ADRES
TEMYİZ OLUNAN KARAR: ………….. Mahkemesi Hâkimliği’nin …./.. Esas …./…
Karar Sayılı ../../…. Tarihli Kararı
TEMYİZ TARİHİ: 21/01/2015
TEMYİZ NEDENLERİ:
………….. Mahkemesi Hâkimliği’nin yukarıda tarih ve sayısı yazılı kararı
ile hakkımda açılan kamu davasının yürütülen yargılaması sonucunda
verilen karar tarafımıza tebliğ edilmiştir. Gerekçeli karar ile dosya
içeriğini temyiz süresi içerisinde incelememiz neticesinde ise, kararın
usul ve yasaya aykırı olduğu tarafımızca anlaşılmıştır. Bu nedenle izah
ettiğimiz nedenler ve Yüksek Yargıtayca saptanacak sair sebeplerle
zikredilen kararı lehimize hüküm ifade etmek üzere temyiz ediyoruz.
Dosyaya yansıyan mevcut delil durumundan da anlaşılacağı üzere tarafımca
ilgili dosya kapsamında bariz bir biçimde müşteki veya sanıklardan
herhangi birine karşı hiçbir eylem veya söylemde bulunmadığım halde
hakkımda yapılan yargılama neticesinde normal şartlar altında beraat
kararı verilmesi gerekirken ceza verilmesine yer olmadığına dair karar
verilmesi yasaya açık bir biçimde aykırılık teşkil etmektedir. Öte
yandan dava dosyası kapsamında suçun işlenmesine dair makul şüphe
aranmaktayken her türlü şüpheden uzak herhangi bir delil bulunmamasına
rağmen hakkımda beraat kararı yerine ceza verilmesine yer olmadığına
dair karar verilmesi ilgili dosya kapsamında mağduriyetimin kat be kat
artmasına sebep olmuştur. Oysaki ben davaya konu olay nedeniyle işimi
kaybetmiş olmakla işlemediğim bir suç ile itham edilmem nedeniyle de zan
altında bırakılmış bulunmaktayım. Ayrıca verilen hükmün kurulması
aşamasında kanaatimce hukukumuza egemen olan şüpheden sanık yararlanır
ilkesi de hiçbir şekilde göz önünde bulundurulmamıştır. İlgili dava
dosyası detaylı bir biçimde incelendiğinde her türlü şüpheden uzak
hiçbir delil bulunmamakla dosyanın geneli iddialar üzerine
yürütülmüştür. Mevcut dosyaya yansıyan beyanlarda ve delil durumu da
göstermektedir ki şahsım bizzat katılan sanık E….. D…….. tarafından açık
bir biçimde hakarete ve tehdide maruz kalmasına rağmen kendisi ile
ilgili olarak beraat kararı verilmesi yasaya ve her türlü yönetmelik ve
mevzuata aykırılık teşkil etmektedir. İşlemediğim bariz olan bir suçtan
dolayı beraat kararı yerine sayın mahkemece tarafıma ceza verilmesine
yer olmadığına dair karar verilmesi beni derinden etkilemiştir.

Dava dosyasına konu suç tarafımdan işlenmediği halde beraat kararı
yerine tarafıma ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmiştir.
Dosya kapsamında mevcut olan sanık lehine ve aleyhine bütün delillerin
birlikte değerlendirilmesi sonucunda üzerime atılı olan suçların
tarafımdan işlenmediği sabittir. Sayın mahkemece delillerin takdirinde
şahsım aleyhine yanılgıya düşülerek beraat kararı yerine ceza
verilmesine yer olmadığına dair hüküm kurulmuştur. Oysa Ceza Muhakemesi
Kanununun 223/2. maddesine göre yüklenen suçun sanık tarafından
işlenmediğinin sabit olması veya yüklenen suçun sanık tarafından
işlendiğinin sabit olmaması hallerinde beraat kararı verileceği
düzenlenmiştir. Diğer taraftan sanığın cezalandırılabilmesi için her
türlü şüpheden uzak, kesin, inandırıcı ve mahkûmiyete yeter delil elde
edilmesi gerekmektedir. Somut olayda ise sadece şüpheye dayalı
mahkûmiyet kurulmuştur. Evrensel ceza hukuku prensiplerinden olan
şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince sanığın lehine hareket
edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle sanığın beraatı yerine ceza
verilmesine yer olmadığına yönelik karar verilmesi usul ve yasaya
aykırıdır. 
Eksik soruşturma nedeniyle delillerin tamamı toplanmamıştır. Ceza
Muhakemesi Kanununun 160/2. maddesi gereğince Cumhuriyet savcısı, maddî
gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için,
emrindeki adlî kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve
aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakla ve şüphelinin
haklarını korumakla yükümlüdür. Yine aynı kanununun 177. maddesine göre
de, sanık, tanık veya bilirkişinin davetini veya savunma delillerinin
toplanmasını istediğinde, bunların ilişkin olduğu olayları göstermek
suretiyle bu husustaki dilekçesini duruşma gününden en az beş gün önce
mahkeme başkanına veya hâkime vereceği düzenlenmiştir. Aynı şekilde,
Ceza Muhakemesi Kanununun 234/1. maddesinde mağdur ve şikâyetçinin
delillerin toplanmasını isteme hakları olduğu belirtilmektedir. CMK 217.
maddesinde ise yüklenen suçun, hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş her
türlü delille ispat edilebileceği belirtilmiştir. Bütün bu emredici
hükümlere rağmen somut olayda, suçun ispatı için gerekli olan ve esasa
etkili tanık ve olay yerinde çalışanlar arasında araştırma bilgi ve
beyanlarına başvurma delilleri toplanmamıştır. Bu nedenle, mahkemece
delillerin tamamının toplanması gerekirken, eksik soruşturma ile esasa
etkili bir delilin değerlendirilmemesi usul ve yasaya açıkça aykırıdır. 

Öte yandan da şahsım hakkında gerekçeli kararda incelendiğinde yapılan
yargılama esnasında cumhuriyet savcısı sayın İ…… S………’in mütalaasında
aynen şu şekilde vermekle “ her ne kadar sanıklar B……., A…… ve
A……..hakkında müşteki Eyüp’e karşı hakaret suçundan cezalandırılması
istemiyle kamu davası açılmış ise de sanıkların hakaret kastı ile
hareket ettiklerine dair cezalandırılmalarına yeterli her türlü şüpheden
uzak inandırıcı delil elde edilemediğinden sanıkların beraatlarına,”
mütalaa bu şekilde olmasına rağmen sayın mahkemece cumhuriyet savcısının
mütalaası da hiçbir şekilde göz önünde bulundurulmamıştır.

Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle sayın mahkemece yürütülüp karara
bağlanan dava dosyasının noksan ve eksik bir biçimde hükmünün kurulduğu
kanaati tarafımca hâsıl olmakla ilgili karar tarafımca temyiz
edilmektedir.
HUKUKİ SEBEPLER: Anayasa, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 Sayılı Ceza
Muhakemesi Kanunu, Yüksek Yargıtay İçtihatları, Örf ve Adet Hukuku,
Yüksek Heyetinizin Takdiri v.d.
DELİLLER: Müşteki, Mağdur, Tanık ve Sanık İfadeleri, Bilirkişi, Keşif,
Duruşma Tutanakları, Kolluk Tutanakları, Nüfus ve Sabıka Kayıtları,
Mahkeme Dosyası, cumhuriyet savcısının mütalaası, Sair Belge ve Deliller
v.d.
SONUÇ VE İSTEM: İzah ettiğimiz nedenler ve Yüksek Yargıtay'ca saptanacak
sair sebeplerle usule, yasaya ve hukuka aykırı olan …………. Mahkemesi
Hâkimliği’nin …./… Esas …./… Karar Sayılı ../../…. Tarihli kararının
temyizen incelenerek BOZULMASINA karar verilmesini saygıyla arz ve talep
ederim…/../….

İsim Soyisim

imza