Giriş yap
Kayıt ol

        …   İŞ MAHKEMESİNE

 

DAVACI                               :

 

VEKİLİ                                
 :

 

DAVALILAR                      :

 

KONU                                  
 : Müvekkilimiz .......'ın ....... tarihinden ....... tarihine kadar
geçen süre içinde davalı ...... Bakanlığı'nın ....... Orman
İşletme Şefliğinde sigortalı olarak çalıştığının ve Sigorta
başlangıç tarihinin ....... olarak tespiti ile sigorta hizmetlerinden
faydalandırılmasına karar verilmesi istemidir.

 

AÇIKLAMALAR                :

 

1-) ....... sigorta sicil numaralı müvekkilimiz ....... tarihleri ile
....... tarihleri arasında davalı Orman Bakanlığı ..... Orman
İşletme Şefliğinde mevsimlik işçi sıfatı ile çalışmış
bulunmaktadır.

 

2-) Müvekkilimiz bu çalışması esnasında işveren tarafından
sigortalı yapıldığını ve sigorta primlerinin ödendiğini
bilmektedir.

 

3-) Müvekkilimiz emeklilik işlemleri ile ilgili olarak SSK Kurumuna
müracaat etmiş, ancak emeklilik süresinin dolmadığı kendisine
bildirilmiştir. Bunun üzerine müvekkilimiz davalı Orman Bakanlığı
..... Orman İşletme Şefliğine yazılı olarak başvurmuş ise de
...... Orman İşletme Şefliğinin ../../..... tarih ve ........
sayılı yazısı ile müvekkilimizin İşletme Şefliğinde .....
yılında sigortasız olarak toplam ... gün puantajlı çalışmış
olduğu bildirilmiştir.

 

4-) Bu durum müvekkilimizin maddi kayba uğramasına neden olduğu
gibi emeklilik işlemlerinin de gecikmesine sebep olmuştur.

 

Æ

È

Ê

Ì

š

œ

ž

 

¨

È

Ì

œ

 

rlüğünün bu çalışmaları sigortalık hizmetlerinden sayabilmesi
ve müvekkilimizin sigorta başlangıç tarihinin ....... olarak tespiti
için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER       :İş Kanunu ve İlgili Mevzuat

 

HUKUKİ DELİLLER         : İş Yeri Dosyası, Sigorta
Dosyası, Tanık Beyanları, Yuvacık Orman İşletme Şefliğinin
Cevabi Yazısı, ilgili diğer yasal deliller

 

CEVAP SÜRESİ                 : 10 Gündür.

 

SONUÇ VE
İSTEM                        :Açıklanan
nedenlerle müvekkilimiz .......'ın davalılardan ...... Bakanlığı
....... Orman İşletme Şefliğinde yukarıda belirtilen tarihler
arasında çalıştığının ve sigorta başlangıç tarihinin .......
tarihi olarak tespiti ile bu süreler içinde yatırılmayan primlerin
davalı tarafından yatırılmasına müvekkilimizin bu hizmetlerinin
diğer hizmetleri ile irleştirilmesine, yargılama giderlerinin ve
vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini talep
ederiz.

 

                                    
                                    
                           Davacı Vekili

                                    
                                    
                        Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78