Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          HİZMET TESPİTİ DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

….  İŞ MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                        
                                                               ../../….

DAVACI                              : ………                 (T.C. Kimlik
no:                                )

                                             Adres:

DAVALILAR                      :  1-……………………….. 

                                                   Adres:              
                   

                                              2- Sosyal Güvenlik Kurumu
Başkanlığı (…….. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü)

                                                   Adres:     

KONU                       :Davalı şirkette işe başladığım tarih
../../…. olduğu halde, Sosyal Güvenlik Kurumu’na …/…/…. olarak
bildirilmiş ve bu tarihten itibaren prim yatırılmaya başlanmıştır.
Sigorta başlangıç tarihinin ../../…. olarak tespiti ile sigorta
hizmetlerinden faydalandırılmama karar verilmesi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                :

1-) ....... sigorta sicil numarası ile  ../../…. yılı ile ../../….  yılı
arasında davalı ….. Şirketi'nde ….. sıfatı ile çalışmış bulunmaktayım.

2-) Çalışma sürem boyunca işveren tarafından sigortalı yapıldığımı ve
sigorta primlerimin ödendiğini bilmekteyim.

3-) Ancak emeklilik işlemleri ile ilgili olarak Sosyal Sigortalar
Kurumuna müracaat ettiğimde tarafıma emeklilik süremin henüz dolmadığı
bildirilmiştir. Oysaki davalı şirkette işe başlama tarihim olan ../../….
yılı esas alındığında, yasal olarak emeklilik işlemlerim ile ilgili
olarak herhangi bir sorun meydana gelmemesi gerekmektedir.

4-) Bu durum şahsımın maddi kayba uğramasına neden olduğu gibi emeklilik
işlemlerimin de gecikmesine sebep olmuştur. İleri sürdüğüm iddialar
tanık beyanları ile de sabit olacaktır.

5-) SSK ..... Bölge Müdürlüğünün söz konusu yıllara ilişkin
çalışmalarımı sigortalık hizmetlerinden sayabilmesi ve sigorta başlangıç
tarihinin ../../…. olarak tespiti için bu davanın açılması zorunluluğu
hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : İş Kanunu ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER   : İş yeri dosyası, sigorta dosyası, bilirkişi
incelemesi, tanık beyanları ve ilgili diğer yasal deliller.

SONUÇ :  Açıklanan haklı nedenlerden ötürü;

1-    Şahsım …… ‘nin davalı …………. Şti’nde yukarıda belirtilen tarihler
arasında çalıştığının ve sigorta başlangıç tarihinin ../../…. tarihi
olarak tespiti ile bu süreler içinde yatırılmayan primlerin davalı
tarafından yatırılmasına karar verilmesini,

2-      Söz konusu hizmetlerimin diğer hizmetlerim ile birleştirilmesine
karar verilmesini,

3- Yargılama giderlerinin ve diğer tüm masrafların davalılara
yükletilmesine karar verilmesini Sayın Mahkemenizden arz ve talep
ederim.

   DAVACI

………………………. 

     (İmza)