Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                SİLİVRİ NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI		: 

VEKİLİ		: 

DAVALILAR	: 1- Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul İl Başkanlığı

			  

			  2- Davalı

KONU		: Davalı şirkette müvekkilimin işe başladığı tarih
03/08/1988 olarak SGK'na bildirilmiştir. Ancak davalı firma
müvekkilimin çalıştığı 03/08/1988 ve 03/11/1988 tarihleri için
pirim yatırmamıştır Sigorta başlangıç tarihinin 03/08/1988 olarak
tespiti ile eksik yatırılan primlerin tamamlatılarak sigorta
hizmetlerinden faydalandırılmasına karar verilmesi isteminden
ibarettir.

AÇIKLAMALAR	:

1-) Müvekkilim ........ sigorta sicil numarası ile  03/08/1988
yılı ile 03/11/1988  yılı arasında davalı .............. A.Ş.
işçi sıfatı ile Çamurlu Çeşme Camii yanı Silivri Kanalizasyon
İnşaatı işinde çalışmış bulunmaktadır.

2-) Müvekkilim çalışma süresi boyunca işveren tarafından
sigortasının yapıldığını ve sigorta primlerimin ödendiğini
söylenmiştir.

3-) Ancak müvekkilim emeklilik işlemleri ile ilgili olarak Sosyal
Sigortalar Kurumuna müracaat ettiğinde emeklilik süremin henüz
dolmadığı bildirilmiştir. Oysaki davalı şirkette işe başlama
tarihim olan 03/08/1988 yılı esas alındığında, yasal olarak
emeklilik işlemlerim ile ilgili olarak herhangi bir sorun meydana
gelmemesi gerekmektedir.

H

\

r

ì

@ᔤ꽨빤ᘀ鵨뤱 ཊ䌀ᡊ伀J儀J帀J愀ᡊ∀ ti müvekkilimin
işe girişini 03/08/1988 yılında SGK'na bildirmiş ancak primlerini
ödememiştir. Müvekkilimin işe giriş bildirgesini ekte sunuyoruz.

5-) SSK İstanbul Bölge Müdürlüğünün söz konusu yıllara
ilişkin çalışmalarımı sigortalık hizmetlerinden sayabilmesi ve
sigorta başlangıç tarihinin 03/08/1988 olarak tespiti ve
03/08/1988-03/11/1988 yılları arasında ödenmeyen primlerin
tamamlanması için bu davanın açılması zorunluluğu hasıl
olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER: İŞ K.506 S. YASA ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER	: İşyeri kayıtları, tanık, bilirkişi incelemesi ve sair
her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM	: Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenler ve re’sen
gözetilecek sebeplerle;

 	1-) Müvekkilin davalı şirket nezdinde 03.08.1988-03.11.1988
tarihleri arasında çalıştığının ve bu çalışmanın bu
tarihleri arası sigortasız çalıştırıldığının ve sigortasız
çalıştırıldığı dönemler aylık net ücretinin asgari ücret
olduğunun tespiti ile bu süreye ilişkin sigorta külfetlerinin aylık
asgari ücret olduğunun üzerinden davalılardan ............ A.Ş.
tahmiline, buna ilişkin işlerin takibinin Sosyal Sigortalar
Kurumu’nca yürütülmesine,

 	2-)Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılara
yükletilmesine dair karar verilmesi saygı ile arz ve talep
olunur.07/08/2014

Davacı Vekili