Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ……. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

 …………..

  Dosya No: …../…..

SANIKLAR : …….

MÜDAFİİ : ……….

MÜŞTEKİ : ………….

TALEP KONUSU : Müvekkil hakkında yapılan yargılama ile ilgili olarak
esas hakkında savunma beyanlarımızdır.

AÇIKLAMALAR : 1- Müvekkil hakkında kilitlenmek suretiyle muhafaza altına
alınan eşya hakkında hırsızlık suçlamasıyla kamu davası açılmıştır.
Müvekkil mahkemenizce verilen karar gereğince …….. Ruh ve Sinir Hast.
Hastanesine yatırılmış ve ceza sorumluluğunun tam olduğuna dair OY
BİRLİĞİ ile değil OY ÇOKLUĞU ile karar verilmiştir.

2-müvekkil hakkında kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya
hakkında hırsızlık suçlamasıyla kamu davası açılmış oysa ki müvekkil
alışveriş merkezinde bulunan ….. Ticaret A.Ş’den alışveriş yapmıştır.
….. alışveriş merkezlerinin Türkiye genelinde şubeleri olup bu marketler
oldukça büyüktür. Büyük AVM ler tüm halka açık olup her zaman yoğun
şekilde alışveriş yapılmaya müsait durumdadır. Bu marketlerde yapılan
hırsızlıkların kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşyanın
hırsızlığı olarak belirlenmesi hatalı olup bu tür AVM lerin tüm halka
açık olması dolayısıyla nitelikli hırsızlıktan değil TCK md. 141
gereğince hırsızlık suçundan yargılanması gerekmektedir.

3- Müvekkil ……………nin yerli ve zengin ailelerinden biri olup hırsızlık
yapmaya hiç mi hiç ihtiyacı yoktur. Önceki savunmada belirtildiği gibi
şüphelinin adına kayıtlı …... kısımda bir dairesi mevcut olup buradan
1825TL aylık geliri mevcuttur. Ayrıca ailesi ile müşterek mülkiyetli …….
kısımda bir gayrı menkulü mevcut olup kendisi annesi ile birlikte bu
evde ikamet etmektedir. Bundan başka şüphelinin ….. ili …….. ilçesi ……
köyünde de gayrı menkulü mevcut olup buradan da kira geliri
bulunmaktadır. Ayrıca sanığın banka hesapları kontrol edildiğinde
sanığın bu işi mantıklı olarak yapamayacağına kanaat getirilmiştir. Zira
sanığın vadesiz hesabında 24.035TL olduğu hesabın sürekli işlediği ve
arttığı tespit edilmiştir. Ayrıca sanığın iki adet vadeli hesabı
bulunduğu bu hesaplarından birinde 24.035TL diğerinde ise 27.085TL
bulunduğu görülmektedir. Ayrıca sanığın limiti 8700TL olan kredi
kartının bulunduğu da görülmektedir. Böyle şartlara sahip bir kişinin
hırsızlık suçunu bilerek işlemesi akla uygun gelmemektedir. Bu şartlar
zengin ve soylu bir aileye sahip olan müvekkilin bilerek bu suçu
işleyemeyeceğine karine teşkil etmektedir.

4- Bütün bu sonuçlar üzerine sanığa duruşma safhasında bir takım sorular
sorulmuş ancak mantıklı cevaplar alınamamıştır. Zira sanık 3-4 fakülte
bitirdiğini söylemişse de bu doğru değildir. Ayrıca sanık soru üzerine
…….’nde öğretim üyesi olduğunu belirtmiştir. İşten ne zaman ayrıldığı
sorulduğunda duraksamış ve cevap vermemiştir. Ancak aileden aldığımız
bilgiye göre sanığın böyle bir çalışması da bulunmamaktadır. Bu anlamda
sanığa ceza ehliyetinin tam olduğuna dair verilen rapora da itiraz
ediyoruz.

5- Bütün bu şartlar altında sanığının 5237 sayılı kanunun 32 ile 34.
maddeleri uyarınca cezai ehliyetini etkileyen ruhsal hastalığının
bulunup bulunmadığı yönünden rapor tanzimi gerekli bulunarak müvekkil ……
Ruh ve Sinir Hast. Hastanesine yatırılmıştır. Adli sağlık kurulu
raporunda muhalefet şerhi olmakla birlikte sanığın ceza sorumluluğunun
tam olduğu kanaatine varılmıştır. Her ne kadar ceza sorumluluğunun tam
olduğu kanaatine varılmış olsa da müvekkilin daha önce ……… Hastanesinin
25-06-20…. tarihli Epikrizi, ……….. Hastanesinin 28-06-20…. tarihli
raporu, ……. Ruh ve Sinir Hast. Hastanesinin 30-08-20…. tarihli raporu,
Psikiyatrist Dr. …………..’ın 16-07-20…. tarihli raporu, Psikiyatrist Dr.
…….’ın 09-09-20…… tarihli raporlarında müvekkilin akıl sağlığının tam
olmadığı görülmektedir. Bundan dolayıdır ki müvekkilin suç esnasında
akıl sağlığı yerinde olup olmadığı kesin değildir. Suç esnasındaki
psikolojisinin ne durumda olduğu ayrıca kesin değildir. Müvekkilin
eşyaları alıp jet kasadan geçerken ödeme yapmayı unutabileceği gibi
ödemeyi yaptığını zannedip eşyaları kasaya doldurmuş olma ihtimalleri de
gözden uzak tutulmaması gerekmektedir. Ayrıca müvekkil kasiyerden 17
paket …. marka sigara alıp 141,75 TL olan ücretini vermiştir. Zira
hırsızlık kastı olan bir kişinin ancak eşyalarının hepsini çalması
beklenebilir. Markette yapılan kontrol esnasında sigara alışverişi
yapıldığına dair fiş bulunmuştur. Buradan da anlaşılacağı üzere
müvekkilin hırsızlık yapma kastı bulunmamaktadır. Yapılan eyleme
bakıldığında mantıklı bir insanın yapacağı bir durum değildir.

Bütün bu anlatılanlar ışığında müvekkile izafe edilen suç her ne kadar
nitelikli hırsızlıksa da bina içerisi herkese açık olup muhafaza altında
olmayan bir mal olmakla müvekkil hakkında TCK 141 maddesi gereği
cezalandırma yoluna gidilmesi lazımdır.

Müvekkilin işlediği suç teşebbüs aşamasında kalmış olmakla müvekkil
hakkında TCK 35. Maddesi gereği indirim yapılması gerekmektedir.
Müvekkilin pisikolojik durumu ve mal varlığı durumuna ve suçun işleniş
şekline göre müvekkil hakkında verilen cezanın ¾ üne kadar indirilmesi
talebinde bulunuyoruz.

Ayrıca malın değerinin azlığı göz önüne alındığında müvekkil hakkında
ayrıca TCK 145 maddesi gereği indirim yapılması veya ceza verilmemesi
talebinde bulunuyoruz.

Müvekkilin işlediği suç nedeniyle ortaya çıkan zarar aynı anda müvekkil
tarafından giderilmiş olup ortada zarar olmadığından TCK 168/1.
Maddesinin uygulanmasını talep ediyoruz.

Sonuç ceza 1 yılın altında kalmakla verilecek cezanın TCK 50. Maddesi
gereği paraya çevirilerek TCK 51. Maddesi uyarınca verilecek cezanın
ertelenmesine

Müvekkil suçunu samimi olarak kabul etmiş ve duruşmaları da takip etmiş
olmakla müvekkil hakkında TCK 62. Maddesinin uygulanmasını talep
ediyoruz.

SONUÇ : Sunulan nedenler karşısında savunmanın kabulü ile öncelikle
müvekkilin işlediği suçun kasadan ödeme yapmadan çıkarken yakalanması
nedeniyle işlendiği iddia edilen suçun mantıklı bir insanın
yapmayacağından müvekkilin BERAAT’ine,

Mesmu olmazsa müvekkil hakkında TCK 141. Maddesinden işlem yapılarak
hakkında TCK 35 madde gereği ¾ indirim yapılmasına,

Müvekkil hakkında malın değerinin azlığı göz önünde bulundurularak TCK
145. Maddesi ile müvekkilin duruşmalardaki iyi hali göz önünde
bulundurularak hakkında TCK 62. maddesi uygulanmak suretiyle verilecek
cezanın TCK 50. Maddesi gereği paraya çevrilmesine netice cezanın da TCK
51. Maddesi gereği ertelenmesine,

Suçun cezasının paraya çevrilmemesi halinde müvekkil hakkında CMK 231
maddesi gereği HÜKMÜN AÇIKLAMASININ GERİYE BIRAKILMASINA karar
verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim.

Sanık Müdafii

Av……………