Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     YARGITAY ( ) CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

SUNULMAK ÜZERE

K……… 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

TEMYİZ EDEN

KATILAN :

VEKİLİ : Av.

SANIKLAR : 1-

2-

TEMYİZ OLUNAN KARAR : K. 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 2014/.. Esas 2015/…
Karar sayılı kararı

TEMYİZ SEBEBLERİ :

1. Borçlu şirket hakkında iflas kararı verildiği 2. Asliye Hukuk
  Mahkemesinin 2011/113 Esas 2012/132 karar sayılı dosyasında alınan
  bilirkişi raporuna göre borçlu şirketin; 89.413,49TL tutarında mal
  stokları, 90.308,06 TL tutarında demirbaşları, 134.210,60TL
  tutarında alacakları, 20.000,00TL değerinde taşıtı, 25.000,00TL
  tutarında ödenmiş sermayesi ve kasa defterine göre kasasında nakit
  mevcudu bulunmaktadır. Bilirkişi raporu ile ayrıca demirbaşların
  listesi çıkartılarak kıymeti belirlenmiştir. Şirket mevcudunun
  teslimi için İflas müdürlüğünce muhtıra yazılmış, borçluya ve
  vekiline tebliğ olunmuştur. İflas masasına bu mallar teslim
  olunmamış, şüpheliler tarafından saklanılmıştır.

2. Şirketin malvarlığı kaçırılmıştır. İİK’un 162 maddesi gereğince
  şüphelilerin şirket mallarını iflas masasına teslim etmeleri, 209.
  maddesi gereğince bu malları iflas müdürlüğüne göstermeleri mecbur
  oldukları halde şirket mevcudunu kendi uhdelerine geçirerek iflas
  masasına verilmemiştir. İflas masası da başka mal mevcudu
  bulamamıştır.

Bu nedenle şüpheliler TCK’nun 161/a maddesinde tarif olunan
“Alacaklıların alacaklarının teminatı mahiyetinde olan malların
kaçırılması, gizlenmesi veya değerinin azalmasına neden olunması,”
SURETİYLE HİLELİ İFLAS SUÇUNU İŞLEMİŞLERDİR

3. Yine iflas davası sebebiyle hazırlanan 24.02.2011 tarihli bilirkişi
  raporunda şüphelilerin müflis şirkete sermaye koyma borcu olduğu
  tespit olunmuştur. Şüpheliler muhasebe işlemleri ile şirkete sermaye
  koyma borçlarını ödemiş olduklarını gösterseler de ödenen bedelin
  şirketin kasasında gözükmediği bilirkişi raporu ile tespit
  olunmuştur.

Bu nedenle şüpheliler İcra ve İflas Kanunun 311. Maddesinde ve TCK’nun
161/b ve d maddesinde tarif olunan “ticari kayıt ve belgelerde oynama ve
gerçeğe aykırı muhasebe kayıtları tutmak, muvazaalı muamele yapmak, ”
SURETİYLE DE HİLELİ İFLAS SUÇUNU İŞLEMİŞLERDİR

Hileli iflas suçu nedeniyle ceza verilmek gerekirken taksirli iflas
suçundan karar verilmesi ve diğer sanık için BERAAT kararı verilmesi
nedeniyle kararı temyiz etmek gerekmiştir

NETİCE VE TALEP : Arz edilen ve re’sen tetkik olunacak sebeplerle K… 5.
Asliye Ceza Mahkemesinin 2014/…… Esas 2015/….. Karar sayılı kararının
katılan müvekkil lehine sanıklar aleyhine bozulmasına, karar verilmesini
vekil olarak talep ve arz ederim.14.04.2015

Katılan Vekili

Av.