Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ………………….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI : ……………..

VEKİLİ : ……………………….

DAVALI : 1) ……………………..

DAVA KONUSU : Hata, hile ve vekâlet görevinin kötüye kullanılması
nedeniyle tapu

iptali ve tesciline ilişkin talebimizdir.

DAVA DEĞERİ : …..000,00 TL

AÇIKLAMALAR :

Müvekkil, resmi olarak 22.01.20……. tarihinde …………… ile evlenmiştir.
Müvekkilin eşi olan muris …………. 20.08.20….. tarihinde vefat etmiştir.
Müvekkilim, muris olan eşinin alt soylarıyla birlikte yasal mirasçılık
sıfatını kazanmıştır. (EK-A)

Müvekkil eşi ………..’ın vefatından sonra diğer mirasçıların murisin vefat
işlemlerini bahane etmesi üzerine yasal mirasçılardan olan ……………. adına
murisin bıraktığı miras hakkı üzerinde tasarrufta bulunabilmesi için 10…
yevmiye No’ lu 18.10.20….. tarihli …………….. Noterliğinde vekâletname
çıkarmıştır. Müvekkilimin vekâletname vermesi için, müvekkile yanıltıcı
bilgiler ve beyanlarda bulunmuşlardır. Murisin ölümü üzerine yapılacak
resmi işlemlerin olduğu ve bu resmi işlemler ile ilgili olarak
müvekkilimin tek başına işlemleri yapamayacağı yönünde beyanda bulunarak
müvekkilimin bilgisizliğinden faydalanmışlardır. Diğer mirasçılardan
……………….. vekâletname çıkarıldıktan sonra gerekli resmi işlemleri
sorunsuz halledeceğiz diyerek müvekkilime karşı beyanlarda bulunmuştur.

Müvekkilimin yapılacak işlemlerle ilgili bir bilgi ve becerisi
bulunmamaktadır. Ayrıca tahsil durumu yoktur, okuma ve yazması kendisini
tam ve net olarak ifade edecek derecede değildir. Müvekkilimin bütün bu
bilgisizlik ve zaaflarından yararlanarak Noter aracılığıyla müvekkilime
ait olan miras payı üzerinde dilediği gibi tasarruf edebilmesi için
……………….. adına vekâletname düzenlenmiştir.

Adına vekâletname çıkarılan davalı …………… müvekkil adına yasal olarak
kalan miras payını tapuda satış işlemi gerçekleştirerek yine yasal
mirasçı/ mirasçılara 08.03.20… tarihli ….…. yevmiye No’ lu kayıtla
satarak devretmiştir. Ayrıca tapu müdürlüğünde sehven yaptığımız
araştırmalar sonucunda müvekkilin tapudaki paylarının ……….’a satışı
yapıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Bu satış işleminin hangi mirasçı
veya mirasçılara yapıldığının net bilgisi tarafımızda mevcut değildir.
Bu nedenle Tapu Sicil Müdürlüğünce bu bilgilerin öğrenilmesi zorunluğu
hâsıl olmuştur. Şayet …………….. dışında başka üçüncü kişilere de devir söz
konusu olmuş ise bu kişilerinde davaya müdahil edilmesi gerekmektedir.

Müvekkil iyi niyetli olarak muris eşinin resmi işlemlerinin yapılacağı
düşüncesiyle vekâletname vermiştir. Ancak söz konusu vekâletname ile
müvekkilim payına düşen miras hissesinin satışı yapılmıştır.
Müvekkilimin bu işleme hiçbir şekilde rızası yoktur. Ayrıca yapılan
satış işlemi sonucunda müvekkilim payına düşen miktarda bugüne kadar
ödenmemiştir. Müvekkilim daha sonradan muris eşinden kalan miras
üzerinde tasarrufta bulunmak istediğinde bu durumdan haberdar olmuştur.

Ayrıca söz konusu taşınmazın üçüncü kişilere devrinin önlenmesi ve
müvekkilimin hak kaybına uğramaması için, taşınmaz üzerine TEDBİR şerhi
konulması zaruriyeti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : Veraset İlamı, Nüfus Kayıt Örneği, ……………. Noterliğinin
18.10.20….tarihli …. yevmiye No’ lu Vekâletnamesi (Noterden talep
edilecektir.) ve diğer deliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda açıkladığımız nedenlere istinaden, ………..
talebimizin kabulüne ve davamızın kabulü ile muvazaalı şekilde satış
işlemi ile devredilen taşınmazının iptaline ve miras payı üzerinden
müvekkilim adına tesciline karar verilmesini, taşınmaz üzerine tedbir
konulmasına ve yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalı tarafa
yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

  Davacı Vekili

Av. ……………..

EKLER :

EK-A: Veraset İlamı

EK-B : Nüfus Kayıt Örneği