Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                       	  NÖBETÇİ SULH HUKUK
MAHKEMESİ’NE										      SERİK

								*İ.TEDBİR TALEPLİDİR*

DAVACI-VASİ ADAYI	:						           	 

VEKİLİ			:Av								                  

KISITLANMASI İSTENEN:                      				 
              

KONU			:Vesayet

					  AÇIKLAMALAR

Ekli vekaletname gereğince davacı vekili bulunmaktayız.

Kısıtlı adayı müvekkilin annesi olup yaşı ilerlemiş olmasından
kaynaklı çeşitli akıl hastalıkları ve alzheimer hastalığı
bulunmaktadır. Bu sebeple de kendisi yararını ve zararını
bilemeyecek durumda olup vesayet altına alınması kısıtlanması
istenenin ve toplumun yararına olacaktır.

Kısıtlı adayı hali hazırda müvekkilin kız kardeşi ………..
yanında Serik Gebiz mahallesinde yaşamaktadır.

Akli melekeleri yerinde olmayan ve Alzheimer hastası olan
……..’ın üzerine kayıtlı ve intikali henüz yapılmamış olan
ve fakat hissedar olduğu taşınmazlar bulunmaktadır.

V

X

 

¾

À

è

ò

ü

X

Ž

 ………’ın malvarlığının idaresi için vasi tayini zorunludur
ve bu süreçte de Fatma Kal üzerine kayıtlı bulunan taşınmazların
ve hisselerin üzerine tedbir konularak devrin engellenmesi
………….. ve toplum yararınadır.

Bu sebeple Serik Tapu Sicil Müdürlüğü’ne müzekkere yazılarak
…………. adına kayıtlı bulunan taşınmazların ve hisselerin
üzerine devrin engellenmesine ilişkin ihtiyaten tedbir konulmasını
talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER: HMK. 4721 S. K. m. 403, 408 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER  :Nüfus kaydı, doktor raporu, tanık beyanları ve
diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM	    :Yukarıda açıklamaya çalıştığımız
nedenlerle; Öncelikle müvekkilin annesi …………. adına kayıtlı
taşınmaz ve hisselerin devrinin engellenmesine ilişkin İHTİYATİ
TEDBİR kararı verilerek tapu siciline tescilini, akabinde davamızın
kabulü ile ……………. kısıtlanarak kendisine müvekkil ……..
…..’ın vasi tayin edilmesine karar verilmesini saygılarımızla
arz ve talep ederiz.

								 DAVACI VEKİLİ								      
AV………………………………….