Giriş yap
Kayıt ol

        T.C.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
E. 2000/2387
K. 2000/4695
T. 15.5.2000
• HARİCİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Geçersiz İse de Ödenen Paranın İadesi
Yönündeki Kararlaştırma Geçerlidir )
• MÜLKİYETİN DEVRİ KONUSUNDA GEÇERSİZ SÖZLEŞME ( Harici Satış Sözleşmesi
)
• SATIŞ BEDELİNİN İADESİ ( Harici Satış Sözleşmesi )
• PARANIN İADESİ YÖNÜNDE KARARLAŞTIRMA ( Harici Satış Sözleşmesi -
Yabancı Para )
818/m.1,213
ÖZET : Taraflar arasında düzenlenmiş bulunan sözleşme tapulu taşınmaz
mülkiyetinin devri yönünden geçersiz ise de, bu satış nedeniyle ödenen
paranın iadesi yönünden vaki kararlaştırma geçerlidir. Taraflar tapu
verilmediği takdirde, satış bedeli olarak ödenen paranın mark olarak
iade edileceği konusunda anlaştıklarına göre, mahkemece sözleşmede
belirlenen ilk ödeme tarihindeki 4000 mark ile 13.000.000 liranın
ödendiği tarihteki mark karşılığı da saptanarak, o miktar üzerinden
takip tarihindeki Türk Lirası karşılığı olarak davanın kabulüne karar
verilmesi gerekir. DAVA : Taraflar arasındaki iptal davasının yapılan
yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine
yönelik olarak verilen hükmün davacı avukatınca duruşmalı olarak temyiz
edilmesi üzerine, temyiz dilekçesinin soresinde olduğu saptanarak, dosya
incelendi gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacı, davalılardan tarla satın aldığı halde tapunun
verilmediğini, aralarındaki anlaşma gereğince ödediği paranın mark
olarak iade edilmesi gerektiğini ve bu nedenle icra takibi yaptığını öne
sürerek itirazın iptaline karar verilmesini istemiştir.
Davalılar, harici satış sözleşmesi geçersiz olduğu için, bu sözleşmede
kararlaştırılan cezai şartın da geçersiz olduğunu öne sürerek, davanın
reddini savunmuşlardır.
Mahkemece, cezai şart mahiyetinde olan taahhüdün geçersiz olduğu
gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm davacı tarafından
temyiz edilmiştir.
Taraflar arasında düzenlenmiş bulunan 12.8.1992 tarihli sözleşme tapulu
taşınmaz mülkiyetinin devri yönünden geçersiz ise de, bu satış nedeniyle
ödenen paranın iadesi yönünden vaki kararlaştırma geçerlidir. Taraflar
tapu verilmediği takdirde, satış bedeli olarak ödenen paranın mark
olarak iade edileceği konusunda anlaştıklarına göre, mahkemece
sözleşmede belirlenen ilk ödeme tarihindeki 4000 mark ile 13.000.000
liranın ödendiği tarihteki mark karşılığı da saptanarak, o miktar
üzerinden takip tarihindeki Türk Lirası karşılığı olarak davanın
kabulüne karar verilmesi gerekirken, bu kararlaştırmanın cezai şart
niteliğinde olduğu gerekçesiyle davanın reddi, usule ve yasaya
aykırıdır. Karar bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın temyiz eden
davacı yararına BOZULMASINA, 15.5.2000 gününde oybirliğiyle karar
verildi.

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78