Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                  KARŞILIKLI BORÇ ÖDEME PROTOKOLÜ

Ankara …... İş Mahkemesi’nin ……….. tarih, …………/………. Esas., …………../………….
K. Sayılı kesinleşmiş İlamından doğan alacakların karşılıklı olarak
ödenip, kapatılması konusunda aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır:

1-) Davalı İşveren tarafından; Davacı Vekili Av. ……………..’ye ait Akbank
Maltepe-Ankara Şubesindeki “TR……………………………………………..” IBAN no.lu hesaba,
Davacı ……………………’ın dava sonu alacakları ve vekalet ücretinin takibe
konulduğu, Ankara 8. İcra Müdürlüğü’nün ……………… E. sayılı İCRA TAKİP
BORCUNUN TAMAMI DEFATEN ÖDENEREK KAPATILACAKTIR.

2-) Davalı İşverenin bu ödemesine müteakip; Davalı Şirket
………………………………………………Ltd.Şti . lehine hükmolunan KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN
TAHSİLİ İÇİN AÇILAN ………………………… İcra Müdürlüğü’nün 2015/…………………Esas.
Sayılı İCRA TAKİP BORCUNUN TAMAMI da İşveren Vekili Av. …………………………..’e
ait HSBC İstanbul-Kapalıçarşı Şubesi nezdindeki “TR………………………………” IBAN
no.lu HESABA DEFATEN ÖDENEREK KAPATILACAKTIR.

3-) Her iki ödemeye de % 2,27 ORANINDA HARİCEN TAHSİL HARCI EKLENMİŞ
OLUP; TAHSİLATLARA MÜTEAKİP HER İKİ TARAF VEKİLİ 1 HAFTA İÇİNDE İCRA
DOSYASINA BU HARÇLARI ÖDEYEREK, KARŞI TARAF VEKİLİNE DE MAKBUZUNU EN
KISA SÜREDE ULAŞTIRACAKTIR.

4-) HER İKİ TARAFIN BORCU işbu protokolü imzalayıp, hükümlerini tam ve
eksiksiz olarak uygulamak sureti ile KARŞILIKLI OLARAK SONA ERECEK VE
TARAFLAR BİRBİRLERİNİ BU ŞEKİLDE GAYRİ KABİLİ RÜCU İBRA ETMİŞ
SAYILACAKLARDIR. 23.03.2015

DAVACI SEDAT YILDIZ VEKİLLERİ DAVALI İŞVEREN VEKİLİ

Av. …………  – Av. ……………… Av………………………………..