Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ………………….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’ NE

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

(İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ VARDIR)

DAVACI : ………………………….

……………………………..

DAVACI VEKİLİ : ………………………………..

Belediye Cad. ……………………………….

DAVALI : Hasımsız.

DAVA KONUSU : 07.07.2015 tarihli çekin zayii nedeniyle iptaline karar
verilmesi talebidir.

OLAYLAR :

 1. Müvekkilim, ……………….. aralarında ticari ilişkisi bulunun ………………..’
 tan aldığı; Akbankası, ………………….. Şubesinden almış olduğu Z……………….
 numaralı çekin zilyedidir. Ancak söz konusu çek, müvekkilim tarafından
 kaybolmuştur.

 2. Müvekkilim tarafından zayi olan çek, keşideci tarafından 13.000.00
 TL. Meblağı olan düzenlenen bir çek olduğu için kaybolan çekin kötü
 niyetli kişilerce bulunması halinde karşılığı bankadan tahsil etme
 tehlikesi bulunmaktadır.

 3. Çekin bankadan tahsil edilmesini engellemek için ödeme yasağı
 konulmasını da içeren çekin iptali için iş bu davanın açılması
 zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Türk Ticaret Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve
ilgili sair mevzuat

SUBUT DELİLLER : Banka kayıtları, tanık beyanları ve gerektiğinde her
türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle davamızın kabulü ile
öncelikle müvekkilimin Akbankası ……………………. Şubesinden almış olduğu
Z…………………… numaralı çekin ödenmesini önlemek üzere ödeme yasağı
konulmasına ve söz konusu çekin iptaline karar verilmesini saygılarımla
arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Av. ……………