Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     …..

NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ

BAŞKANLIĞI’NA

DAVACI		: 

VEKİLİ		: Av. ….

		 	 

DAVALI		: Maliye Hazinesi

KONU		: 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 141 ve devamı maddeleri


 gereğince haksız tutuklama tazminatı istemidir.

AÇIKLAMALAR	:

	

Davacı Müvekkil ….. tarihinde yapılmış olan milletvekili
seçimleri nedeniyle …. tarihinde Ankara İli Yüksel Caddesinde
yapılan Basın açıklamasına katılmıştır. 

	Basın açıklaması yapan grup, kolluk kuvvetleri tarafından kordona
alınarak, dağılmalarına dahi izin verilmeden gözaltına
alınmıştır. 

….. Mahkemesinde müvekkil’e karşı 2911 sayılı yasaya muhalefet
suçlamasıyla kamu davası açılmış, yapılan yargılama sonunda
….. tarihli kararla BERAAT etmiştir.

Müvekkilin beraat ettiğine dair kararın kesinleştiği …..
tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir.

	Davacı Müvekkil, …. Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube
Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Ekiplerince
gözaltına alınmış, 3 gün gözaltında kalmış ve yakalama
sırasında kolluk kuvvetlerinin orantısız güç kullanması nedeniyle
ciddi şekilde yaralanmıştır (Ek-1: Adli Tıp Raporları). 

….. Parlamento seçimleri hakkında kendi görüşlerini hiçbir
şiddete başvurmadan, trafiğe kapalı bir sokakta, hiçbir suç unsuru
taşımadan, silahsız olarak anlatmak amacıyla ülkenin dört bir
yanından gelmiş olan kişilerin bu kadar ağır ve amacını aşmış
bir kolluk müdahalesi ile karşılaşmaları, anayasal hakların ve
kişi güvenliğinin de ihlali niteliğindedir. Anayasa ve Uluslararası
sözleşmelerden kaynaklanan toplanma, görüş açıklama hakları yok
sayılmıştır. 

Daha olayın başında suç unsurunun oluşmadığı, suçun
işlendiğine ait delil bulunmadığı sabittir. Anayasal bir hak olan
basın açıklaması yapma hakkını kullanmak isteyen müvekkil kolluk
kuvvetlerinin aşırı şiddetine maruz kalmış, haksız yakalama
işlemi nedeniyle maddi ve manevi zarar görmüştür. 

	Müvekkil gözaltında tutulduğu süre nedeniyle manevi yönden zarara
uğramış, gözaltı koşullarının zorluğu ve yakalama sırasındaki
aşırı güç kullanımı nedeniyle üzüntü ve acı duymuştur.

SONUÇ VE İSTEM	: 

Yukarıda açıkladığımız ve inceleme esnasında görülecek
nedenlerle;	

$

*

.

0

ò

2

8

<

v

z

|

æ

ì

.

|

␃ᄃ쒄ሂ桤ā᐀碤怀쒄愂̤摧࿛

% haksız fiil gününden itibaren işlemiş yasal faiziyle birlikte
hazineden alınarak müvekkile verilmesine,

Avukatlık asgari ücret tarifesinin 13. Maddesinin 4. fıkrası
uyarınca davacı lehine nisbi vekalet ücreti takdir edilmesine karar
verilmesini vekaleten dilerim.

                                    
   DAVACI VEKİLİ

EK-1 : Adli Tıp Raporları

EK-2 : İkametgah Belgesi

EK-3 : Nüfus Kayıt Örneği

EK-4 : Adli Sicil Kaydı

EK-5 : Vekaletname ve Yetki Belgesi Örneği

 T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2005/1-88

K. 2005/98

T. 20.9.2005 

“…Ceza Genel Kurulunun 13.11.2004 gün ve 177-203 sayılı
kararında açıklandığı üzere; 17.10.2001 tarihli Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren 4709 sayılı Yasa ile, haksız ve
hukuka aykırı olarak yakalanan veya tutuklanan kimselerin bu yüzden
uğrayacakları her türlü zararların Devletçe tazmin edilmesine
olanak sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 19. maddesinin son
fıkrasında değişiklik yapılarak, bu kişilerin zararlarının "...
kanuna göre, Devletçe ödeneceği" yolundaki hükmün kaldırılıp,
zararın "... tazminat hukukunun genel prensiplerine göre, Devletçe
ödeneceği" yolunda yeni bir hüküm getirilmesi, Anayasal normun
değişiklikten önceki ve sonraki biçimlerinde faize hükmedilmesini
yasaklayıcı bir kural bulunmaması, ayrıca öğreti ve yargısal
içtihatlarda da, sorumluluk hukukunda faizin zarar kapsamına dahil
olduğunun, zararın ayrılmaz öğesini oluşturduğunun ve istem
halinde zararı doğuran fiil ya da işlem gününden başlayarak faizin
hükme bağlanmasının zorunlu bulunduğunun kabul edilmesi
karşısında, haksız tutuklama ve yakalama tazminatına, istem halinde
yasal faiz yürütülmesi gereklidir.”

 T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2007/8-2

K. 2007/63

T. 13.3.2007

“…avukatlık ücretinin, Avukatlık Yasasının 168. maddesine göre
hazırlanan ve hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari
Ücret Tarifesinin 13. maddesinin 4. fıkrası uyarınca saptanması
gerekir …haksız tutuklamadan kaynaklanan tazminat davalarında,
davalı lehine avukatlık ücreti ödenebilmesi ancak ve sadece davanın
tamamen reddi halinde mümkündür.”

 PAGE  \* MERGEFORMAT 3